กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 14 พ.ค. -20 พ.ค. 2563

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 14 พ.ค. -20 พ.ค. 2563

ฝากประชาสัมพันธ์

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ

"กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม"

ลิงค์: https://ehenx.com/7148/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการสิ่งแวดล้อม,เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: เชียงใหม่ (สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 14 พ.ค. – 20 พ.ค. 2563
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดรับสมัคร

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภทพนักงานราชการทั่วไป จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักวิชาการสิ่งแวดล้อม

ประเภท : บริหารทั่วไป

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ประเภท : บริหารทั่วไป

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักวิชาการสิ่งแวดล้อม

 1. ได้รับวุฒิปริญญาตรี ทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม อนามัยสิ่งแวดล้อมเคมี เคมีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม สุขาภิบาล อาชีวอนามัย วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
 2. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Word และ Microsoft Excel

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 1. ได้รับปริญาตรีทาง บัญชี พาณิชยศาสตร์ บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ การตลาด การเงิน การจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 2. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Word และ Microsoft Excel

หลักฐานที่ต้องยื่น/ใช้ในการสมัคร

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

 • รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1×1.5 นิ้ว โดยถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน 3 รูป
 • บัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
 • ทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ-สกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ 1 ฉบับ
 • สำเนาหลักฐานทางทหาร (สด.8 หรือ สด.43 หรือ สด.9 เฉพาะผู้สมัครเพศชาย) จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาวุฒิการศึกษา (ปริญญาบัตร และ/หรือ ประกาศนียบัตร) ตามคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัคร และสำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of Record) จำนวน1 ฉบับ
  ในกรณีที่ไม่สามารถนำหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ให้นำหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษาและวันที่ที่ได้รับอนุมัติให้สำเร็จการศึกษา ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกำหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้
  ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษาใดนั้น จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นๆ เป็นเกณฑ์โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครสอบ
 • หนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ
 • ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองว่า สำเนาถูกต้อง และลงชื่อกำกับไว้ด้วยทุกแผ่น

  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

  นักวิชาการสิ่งแวดล้อม

  1. สนับสนุนงานติดตามตรวจสอบและส่งเสริมการปฏิบัติตามกฎหมายของแหล่งกำเเนิดมลพิษ
  2. สนับสนุน ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
  3. สนับสนุน ติดตาม ตรวจสอบปัญหาเรื่องร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อม
  4. จัดทำและเผยแพร่เอกสารทางวิชาการ
  5. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  6. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

  1. จัดทำและปฏิบัติงานด้านเอกสารและการเงินและบัญชี จัดทำแผนเบิก-จ่ายเงิน รับ-จ่ายเงิน
  2. รวบรวมและจัดเก็บข้อมูล สถิติ เอกสาร ใบสคัญ และรายงานทางการเงินและบัญชีต่างๆ
  3. ร่างหนังสือโต้ตอบต่างๆ ตรวจสอบและดูความถูกต้งอของเอกสารสำคัญทางการเงิน
  4. จัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุทุกวิธี
  5. บริหารานครุภัณฑ์ บริหารงานยานพาหนะ
  6. ประสานงานร้านค้า/ผู้รับจ้าง
  7. จัดทำข้อมูลในระบบหลักผู้ขาย GFMIS
  8. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

  วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม :ตนเอง  

  ผู้ประสงค์จะสมัคร ให้ download ใบสมัครทางเว็บไซต์ของสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 พร้อมกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน รับรองสำเนาให้ครบทุกแผ่น และยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม 2563 – 20 พฤษภาคม 2563 (ในวันและเวลาราชการ)

  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.053218032

  ต่อ 105

  ดาวน์โหลดไฟล์ “กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

  แผนที่ | ประกาศ 1 | ใบสมัคร |

  ฝากประชาสัมพันธ์

  Comments

  comments