กรมศุลกากร เปิดรับสมัครสอบ 17 ก.พ. -26 ก.พ. 2563

กรมศุลกากร    เปิดรับสมัครสอบ 17 ก.พ. -26 ก.พ. 2563

ฝากประชาสัมพันธ์

กรมศุลกากร

"กรมศุลกากร "

ลิงค์: https://ehenx.com/6247/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา,นักวิเทศสัมพันธ์
ระดับการศึกษา: ปวส.,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 13,800-15,000
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (กรมศุลกากร)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 17 ก.พ. – 26 ก.พ. 2563
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมศุลกากร เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศกรมศุลกากร

เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ และตำแหน่งเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา

ด้วยกรมศุลกากร ประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวในตำหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ และตำแหน่งเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา

อัตราเงินเดือน :11,500 บาท

จำนวนตำแหน่งว่าง :1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปวส.


นักวิเทศสัมพันธ์

อัตราเงินเดือน :15000 บาท

จำนวนตำแหน่งว่าง :1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ในสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ สาขาวิชาการออกแบบ สาขาวิชาเทคโนโลยีระบบเสียง สาขาวิชาเทคโนโลยีถ่ายภาพและวิดีทัศน์ สาขาวิชาเทคโนโลยีศิลปกรรม หรือสาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก


นักวิเทศสัมพันธ์

ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางภาษาอังกฤษ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา

1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดทำแผนภาพ แผนภูมิ กราฟ โปสเตอร์ แผนที่ และตารางแสดงสถิติข้อมูลต่าง ๆ เพื่อใช้ในการประชุม สัมมนา ฝึกอบรม และการแสดงนิทรรศการต่าง ๆ
2. ใช้และควบคุมการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องโสตทัศนูปกรณ์ประเภทต่าง ๆ เช่น เครื่องฉายภาพยนตร์ เครื่องฉายภาพนิ่ง กล้องถ่ายภาพวิดีโอ กล้องถ่ายภาพนิ่ง เครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง เพื่อประกอบการประชุมสัมมนาหรือฝึกอบรมต่าง ๆ
3. เก็บรักษา ซ่อมบำรุงโสตทัศนูปกรณ์
4. ติดตามและรวบรวมการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานนำเสนอต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อนำไปใช้เสนอแนะและปรับปรุงการปฏิบัติงานต่อไป
5. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่หรือตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  


นักวิเทศสัมพันธ์

1. ร่าง โต้ตอบหนังสือเป็นภาษาต่างประเทศ งานแปลเอกสารภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ เพื่อใช้ในการติดต่อประสานงานกับองค์กรระหว่างประเทศ
2. รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์และติดตามประเมินผล จัดทำบันทึก สรุปรายงานการประชุมความร่วมมือระหว่างประเทศ เพื่อเสนอผู้บังคับบัญชา
3. จัดเตรียมข้อมูลสำหรับการเจรจาความร่วมมือทางวิชาการกับต่างประเทศ เพื่อให้การประชุมเจรจาบรรลุผลตามเป้าหมายที่กำหนด
4. ส่งเสริม สนับสนุน ดำเนินการเกี่ยวกับทุนการศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน ผู้เชี่ยวชาญ วัสดุอุปกรณ์ อาสาสมัคร องค์การพัฒนาเอกชน และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานความร่วมมือ เพื่อให้ดำเนินการเป็นไปด้วยความราบรื่น
5. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรืองานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

วิชาที่สอบ

เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา

ทดสอบความรู้ทั่วไป และความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง โดยวิธีการสอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) ใช้เวลาสอบ 1 ชั่วโมง 30 นาที ประกอบด้วย
1. ความรู้ทั่วไป และความรู้เกี่ยวกับจรรยาบรรณ จรรยาของข้าราชการกรมศุลกากร
2. ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา


นักวิเทศสัมพันธ์

ทดสอบความรู้ทั่วไป และความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง โดยวิธีการสอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) ใช้เวลาสอบ 1 ชั่วโมง 30 นาที ประกอบด้วย
1. ความรู้ทั่วไป และความรู้เกี่ยวกับจรรยาบรรณ จรรยาของข้าราชการกรมศุลกากร
2. ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง
ความรู้ด้านภาษาอังกฤษ (Reading Comprehension, Grammar and Structure, Vocabulary, Conversation)

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กรมศุลกากร  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอทราบรายละเอียด รับใบสมัครและยื่นใบสมครด้วยตนเอง (ไม่รับสมัครทางไปรษณีย์) ได้ที่ฝ่ายสรรหาและเลือกสรร ส่วนบริหารงานบุคคล กองบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 10 อาคาร 120 ปี กรมศุลกากร กรมศุลกากร ถนนสุนทรโกษา เขตคลองเตยกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 – 26 กุมภาพันธ์ 2563 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมศุลกากร

แผนที่ | ประกาศ 1 |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments