Categories
งานราชการอื่นๆ พนักงานรัฐวิสาหกิจ

กรมศุลกากร เปิดรับสมัครสอบ 17 ก.พ. -26 ก.พ. 2563

กรมศุลกากร

"กรมศุลกากร "

ลิงค์: https://ehenx.com/6246/ หรือ
ตำแหน่ง: ProgramCoordinator(นักจัดการงานทั่วไป)
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 15,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (กรมศุลกากร)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 17 ก.พ. – 26 ก.พ. 2563
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมศุลกากร เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศกรมศุลกากร

เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวกรณีพิเศษในตำแหน่ง Program Coordinator (นักจัดการงานทั่วไป) เพื่อปฏิบัติงานประจำ ณ สำนักงานเสริมสร้างขีดความสามารถในภูมิภาคเอเชีย/แปซิฟิกขององค์การศุลกากรโลก (WCO Asia Pacific Regional Office for Capacity Building : ROCB A/P)

ด้วยกรมศุลกากร ประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวกรณีพิเศษในตำแหน่ง Program Coordinator (นักจัดการงานทั่วไป) เพื่อปฏิบัติงานประจำ ณ สำนักงานเสริมสร้างขีดความสามารถในภูมิภาคเอเชีย/แปซิฟิกบขององค์การศุลกากรโลก (WCO Asia Pacific Regional Office for Capacity Building : ROCB A/P) อาศัยอำนาจตามคำสั่งกรมศุลกากร ที่ 472/2562 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2562 เรื่อง การมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมศุลกากร ข้อ 6 ข้อ 15 และข้อ 15.1 และคำสั่งกรมศุลกากรที่ 579/2562 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2562 เรื่อง มอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมศุลกากร ข้อ 2 และข้อ 2.4 (2) จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน โดยมีรายละเอียดการรับสมัครดังนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

Program Coordinator (นักจัดการงานทั่วไป)

อัตราเงินเดือน :15,000 บาท

จำนวนตำแหน่งว่าง :1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

Program Coordinator (นักจัดการงานทั่วไป)

1. เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรี ทุกสาขาวิชาที่ ก.พ. รับรอง
2. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี
3. มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office
ได้เป็นอย่างดี เหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

1. ร่าง โต้ตอบหนังสือเป็นภาษาต่างประเทศ งานแปลเอกสารภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ เพื่อใช้ในการติดต่อประสานงานกับองค์กรระหว่างประเทศ
2. ศึกษา รวบรวมข้อมูล สถิติ สรุปรายงาน เพื่อสนับสนุนการบริหารสำนักงาน
ในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านงานบริหารทรัพยากรบุคคล ด้านงานบริหารงานงบประมาณ ด้านงานบริหารแผนปฏิบัติราชการ ด้านงานบริหารอาคารสถานที่ และด้านงานสัญญาต่าง ๆ เป็นต้น
3. ปฏิบัติงานเลขานุการของผู้บริหาร เช่น การกลั่นกรองเรื่อง การจัดเตรียมเอกสารสำหรับการประชุม เป็นต้น เพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดในการวินิจฉัยสั่งการของผู้บริหาร
4. จัดเตรียมการประชุม บันทึกและเรียบเรียงรายงานการประชุม และรายงานอื่น ๆ เพื่อให้การบริหารการประชุมมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
5. ทำเรื่องติดต่อกับหน่วยงานและบุคคลต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุเป้าหมายตามที่กำหนด
6. ช่วยติดตามการปฏิบัติตามมติของที่ประชุมหรือการปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บริหารหน่วยงาน เพื่อรายงานและเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของผู้บังคับบัญชาต่อไป
7. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่หรือตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

วิชาที่สอบ

1. การสอบภาคความรู้ทั่วไป และความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) ทดสอบข้อเขียนแบบอัตนัย (ภาษาอังกฤษ)
2. การสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) ทดสอบทักษะการพูด การฟัง การสื่อสาร ความรู้ความสามารถ บุคลิกภาพทั่วไป และทัศนคติ โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กรมศุลกากร  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอทราบรายละเอียด รับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง (ไม่รับสมัรทางไปรษณีย์) ได้ที่ฝ่ายสรรหาและเลือกสรร ส่วนบริหารงานบุคคล กองบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 10 อาคาร 120 ปี กรมศุลกากร กรมศุลกากร ถนนสุนทรโกษา เขตคลองเตยกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 – 26 กุมภาพันธ์ 2563 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมศุลกากร

แผนที่ | ประกาศ 1 |

Comments

comments