กรมพลศึกษา เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ14 ม.ค. -20 ม.ค. 2563


ฝากประชาสัมพันธ์

กรมพลศึกษา

"กรมพลศึกษา "

ลิงค์: https://ehenx.com/6007/ หรือ
ตำแหน่ง: นายช่างเทคนิค,นักพัฒนาการกีฬา,นักวิชาการพัสดุ,นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ระดับการศึกษา: ปวส.,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 13,800-18,000
อัตราว่าง: 5
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (กรมพลศึกษา)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 14 ม.ค. – 20 ม.ค. 2563
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมพลศึกษา เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศกรมพลศึกษา

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยกรมพลศึกษา ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภททั่วไป จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นายช่างเทคนิค

 

อัตราเงินเดือน :13,800 บาท

ประเภท :เทคนิค

จำนวนตำแหน่งว่าง :1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปวส.

 


นักพัฒนาการกีฬา

 

อัตราเงินเดือน :18000 บาท

ประเภท :บริหารทั่วไป

จำนวนตำแหน่งว่าง :1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปริญญาตรี

 


นักวิชาการพัสดุ

 

อัตราเงินเดือน :18000 บาท

ประเภท :บริหารทั่วไป

จำนวนตำแหน่งว่าง :1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปริญญาตรี

 


นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

 

อัตราเงินเดือน :18000 บาท

ประเภท :บริหารทั่วไป

จำนวนตำแหน่งว่าง :2 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปริญญาตรี

 

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นายช่างเทคนิค

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชา


นักพัฒนาการกีฬา

ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา


นักวิชาการพัสดุ

ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา


นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา

หลักฐานที่ต้องยื่น/ใช้ในการสมัคร

 • รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1.5×2 นิ้ว โดยถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน 3 รูป
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ-สกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ 1 ฉบับ
 • สำเนาหลักฐานทางทหาร (สด.8 หรือ สด.43 หรือ สด.9 เฉพาะผู้สมัครเพศชาย) จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาวุฒิการศึกษา (ปริญญาบัตร และ/หรือ ประกาศนียบัตร) ตามคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัคร และสำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of Record) จำนวน1 ฉบับ
  ในกรณีที่ไม่สามารถนำหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ให้นำหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษาและวันที่ที่ได้รับอนุมัติให้สำเร็จการศึกษา ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกำหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้
  ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษาใดนั้น จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นๆ เป็นเกณฑ์โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครสอบ
 • ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองว่า สำเนาถูกต้อง และลงชื่อกำกับไว้ด้วยทุกแผ่น

  วิชาที่สอบ

  นายช่างเทคนิค

    Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

  1. ความรู้ความสามารถทั่วไป
   1. ความรู้เกี่ยวกับบทบาท ภารกิจของกรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
   2. ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
   3. ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
   4. ความรู้เกีย่วกับข่าวสาร เหตุการณ์ปัจจุบัน ด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง
  2. ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
   1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงานช่างพื้นฐาน
   2. ความรู้เกี่ยวกับการวาแงผนบำรุงรักษา
   3. ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการจัดทำแบบรูปรายการ
   4. ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานที่ต้องใช้ในสำนักงาน MS Office เช่น Word, Excel, PowerPoint เป็นต้น

  นักพัฒนาการกีฬา

  1. ความรู้ความสามารถทั่วไป
   1. ความรู้เกี่ยวกับบทบาท ภารกิจของกรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
   2. ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
   3. ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
   4. ความรู้เกีย่วกับข่าวสาร เหตุการณ์ปัจจุบัน ด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง
  2. ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
   1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับทางด้านกีฬา
   2. ความรู้ทั่วไปเกียวกับการจัดการแข่งขันกีฬา
   3. ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ วางแผนจัดทำโครงการ การจัดทำแผนปฏิบัติการเกีย่วกับงานด้านกีฬา
   4. ความรู้เกี่ยวกับแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ 6 (พ.ศ.2560-2564)
   5. ความรู้ด้านภาษาอังกฤษ

  นักวิชาการพัสดุ

  1. ความรู้ความสามารถทั่วไป
   1. ความรู้เกี่ยวกับบทบาท ภารกิจของกรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
   2. ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
   3. ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
   4. ความรู้เกีย่วกับข่าวสาร เหตุการณ์ปัจจุบัน ด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง
  2. ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
   1. พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง
   2. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

  1. ความรู้ความสามารถทั่วไป
   1. ความรู้เกี่ยวกับบทบาท ภารกิจของกรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
   2. ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
   3. ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
   4. ความรู้เกีย่วกับข่าวสาร เหตุการณ์ปัจจุบัน ด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง
  2. ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
   1. พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562
   2. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
   3. ความรู้เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579)
   4. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของกรมพลศึกษา
   5. ความรู้เกี่ยวกับแผนงาน โครงการ งบประมาณ ด้านวิเคราะห์จัดทำนโยบาย แผนงาน โครงการ งบประมาณ
   6. ความรู้ เทคนิค ในการวิเคราะห์ติดตามและประเมินผลโครงการ

  วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมพลศึกษา  :ตนเอง  

  ผู้ประสงค์จะสมัครสอบขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มการเจ้าหน้าที่ ชั้น 2 อาคารสนามกีฬาศุภชลาศัย กรมพลศึกษา กรมพลศึกษา ถนนพระราม 1 เขตปทุมวันกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 – 20 มกราคม 2563 (ในวันและเวลาราชการ)

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ : 7 ม.ค. 2563

  สอบวันที่: 7 ม.ค. 2563

  ประกาศผลสอบ: 7 ม.ค. 2563

  ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมพลศึกษา

  แผนที่ | ประกาศ 1 |

  ฝากประชาสัมพันธ์

  Comments

  comments