กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เปิดรับสมัครสอบ 9 มิ.ย. -24 มิ.ย. 2565 รวม 22 อัตรา,

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เปิดรับสมัครสอบ 9 มิ.ย. -24 มิ.ย. 2565 รวม 22 อัตรา,

ฝากประชาสัมพันธ์

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

ลิงค์: https://ehenx.com/17080/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานแรงงาน,ครูพี่เลี้ยง
ระดับการศึกษา: ปวช.,ปวส.
อัตราเงินเดือน: 11,280-13,800
อัตราว่าง: 22
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 9 มิ.ย. – 24 มิ.ย. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เปิดรับสมัคร

ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงาน ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงาน และคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดการกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงาน ราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เจ้าพนักงานแรงงาน

อัตราว่าง : 21 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13800- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


ครูพี่เลี้ยง

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11280- บาท

คุณวุฒิ : ปวช.

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

เจ้าพนักงานแรงงาน

ได้รับประกาศบียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ตํ่ากว่านี้ ทุกสาขาวิชา


ครูพี่เลี้ยง

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขาวิชา หรือเทียบได็ในระดับเดียวกัน

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

เจ้าพนักงานแรงงาน

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
๑. รวบรวมข้อมูล และจัดทำทะเบียนต่างๆ เกี่ยวกับงานด้านสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
๒. สนับสนุนการปฏิบัติงานด้านสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
๓. บันทึกผลการปฏิบัติงานในคอมพิวเตอร์ระบบ Online
๔. สรุปผลการปฏิบัติงาน และรายงานผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
๕. งานธุรการ และงานสารบรรณ
๖. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย


ครูพี่เลี้ยง

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
๑. งานเลี้ยงดูเด็ก
๒. จัดทำแผนการสอน และแผนการจัดประสบการณ์ตามแนวทางขอ.งกระทรวงศึกษาธิการ
๓. จัดทำสื่อประกอบการเรียนการสอน และดำเนินการจัดประสบการณ์ของเด็ก
๔. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

วิชาที่สอบ

เจ้าพนักงานแรงงาน

ความรู้ – ความรู้พื้นฐานด้านแรงงาน ด้านธุรการ และระเบียบงานสารบรรณ
ความสามารถหรือทักษะเฉพาะ – ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์
คุณลักษณะส่วนบุคคล –    มุ่งผลสัมฤทธ –    สามารถทำงานเป็นทีม –    มีมนุษยสัมพันธ์ –    มีจิตสำนึกในการให้บริการ •    – มุ่งผลสัมฤทส์


ครูพี่เลี้ยง

ความรู้ – การพัฒนา และดูแลเด็ก รวมทั้งมีความรู้เกี่ยวกับหลักสูตร การศึกษาปฐมวัย
ความสามารถหรือทักษะเฉพาะ – ทักษะการเลี้ยง การดูแลเด็ก
คุณลักษณะส่วนบุคคล –    เอาใจใสในการดูแลเด็ก –    มีจริยธรรม คุณธรรม และเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่เด็ก –    มีจิตสำนึกในการให้บริการ –    มีมนุษยสัมพันธ์ –    สามารถทำงานเป็นทีม

วิธีการสมัครงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 9 มิ.ย. – 24 มิ.ย. 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัคร”กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

แผนที่ เว็บรับสมัคร

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments