กสท. เปิดรับสมัครสอบพนักงานรัฐวิสาหกิจ 21 ต.ค. -5 พ.ย. 2562 รวม 18 อัตรา,

กสท.  เปิดรับสมัครสอบพนักงานรัฐวิสาหกิจ 21 ต.ค. -5 พ.ย. 2562 รวม 18 อัตรา,

ฝากประชาสัมพันธ์

กสท.

"กสท. "

ลิงค์: https://ehenx.com/5648/ หรือ
ตำแหน่ง: ฝ่ายผลิตภัณฑ์ความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ,ฝ่ายโครงข่ายระหว่างประเทศ,ฝ่ายพัฒนาธุรกิจดิจิทัล,ฝ่ายควบคุมโครงข่าย,ฝ่ายวางแผนการเงินและงบประมาณ,สำนักงานบริการลูกค้ากสท.เขตกรุงเทพฯและปริมณฑล,ฝ่ายโครงข่ายระหว่างประเทศ,สำนักงานบริการลูกค้ากสท.เขตกลาง,สำนักงานบริการลูกค้ากสท.เขตเหนือ,สำนักงานบริการลูกค้ากสท.เขตตะวันออก
ระดับการศึกษา: ปวส.,ปริญญาตรี,ปริญญาโท
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 18
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร,ชลบุรี,สตูล
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 21 ต.ค. – 5 พ.ย. 2562
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กสท. เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)

เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้าทำงาน

ด้วย บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเืพ่อบรรจุเข้าทำงานในคุณวุฒิปริญญาโท หรือปริญญาตรี หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาต่างๆ เพื่อปฏิบัติงานในส่วนกลาง และส่วนภุมิภาค จำนวนทั้งสิ้น 18 อัตรา จึงกำหนดหลักเกณฑ์การรับสมัครดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน
ฝ่ายผลิตภัณฑ์ความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ

ส่วนมาตรฐานความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ 

อัตราว่าง : 1 อัตรา

คุณวุฒิ : ปริญญาโท

ฝ่ายโครงข่ายระหว่างประเทศ

ส่วนบริหารสัญญาและประสานงานระหว่างประเทศ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

คุณวุฒิ : ปริญญาโท

ฝ่ายพัฒนาธุรกิจดิจิทัล

ส่วนสนับสนุนการตลาด

อัตราว่าง : 1 อัตรา

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

ส่วนพัฒนาธุรกิจ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

คุณวุฒิ : ปริญญาโท

ส่วนบริหาร Cloud Service = 2 ส่วนบริการ Big Data = 1 ส่วนสนับสนุนการตลาด = 1)

อัตราว่าง : 4 อัตรา

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

ส่วนบริการ Big Data

อัตราว่าง : 1 อัตรา

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

ฝ่ายควบคุมโครงข่าย

ส่วนปฏิบัติการควบคุมโครงข่าย

อัตราว่าง : 1 อัตรา

คุณวุฒิ : ปวส.

ฝ่ายวางแผนการเงินและงบประมาณ

ส่วนวางแผนการเงินและการลงทุน

อัตราว่าง : 1 อัตรา

คุณวุฒิ : ปริญญาโท

สำนักงานบริการลูกค้า กสท.เขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล

สำนักงานบริการลูกค้า กสท มีนบุรี

อัตราว่าง : 1 อัตรา

คุณวุฒิ : ปวส.

ฝ่ายโครงข่ายระหว่างประเทศ

สถานีเคเบิลใต้น้ำ ชลี 3 ศรีราชา

อัตราว่าง : 1 อัตรา

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

สำนักงานบริการลูกค้า กสท.เขตกลาง

สถานีเคเบิลใต้น้ำ ชลี 4 สตูล

อัตราว่าง : 1 อัตรา

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

สำนักงานบริการลูกค้า กสท.เขตเหนือ

ส่วนสนับสนุนงานบริการ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

ส่วนบริหารโครงข่าย

อัตราว่าง : 1 อัตรา

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

ส่วนบริหารลูกค้า

อัตราว่าง : 1 อัตรา

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

สำนักงานบริการลูกค้า กสท. เขตตะวันออก

สำนักงานบริการลูกค้า กสท เขตตะวันออก

อัตราว่าง : 1 อัตรา

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

ฝ่ายผลิตภัณฑ์ความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ

ส่วนมาตรฐานความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 • คุณวุฒิปริญญาโทวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาโทรคมนาคม ไฟฟ้าสื่อสาร อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ หรือ
 • คุณวุฒิปริญญาโทวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ
ฝ่ายโครงข่ายระหว่างประเทศ

ส่วนบริหารสัญญาและประสานงานระหว่างประเทศ

 • คุณวุฒิปริญญาโทบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการเงิน การเงินระหว่างประเทศ หรือ
 • คุณวุฒิปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเงิน เศรษฐศาสตร์การเงินระหว่างประเทศ เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
 • มีความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นทางด้านการบัญชี
 • สามารถใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ MS Office ได้เป็นอย่างดี
 • มีความรู้ภาษาอังกฤษดี ทั้งด้านการอ่าน เขียน และสนทนา
 • มีคะแนนผลการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEIC ไม่น้อยกว่า 600 คะแนน (แนบสำเนาผลการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEIC ด้วย)
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถประสานงานและแก้ปัญหาได้ดี
ฝ่ายพัฒนาธุรกิจดิจิทัล

ส่วนสนับสนุนการตลาด

คุณวุฒิปริญญาตรีบริหารธุรกิจ

ส่วนพัฒนาธุรกิจ

 • คุณวุฒิปริญญาโทวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาโทรคมนาคม ไฟฟ้าสื่อสาร อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ หรือ
 • คุณวุฒิปริญญาโทวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ
 • หากมีผลการทดสอบ Certification: VCA, MCSA หรือ อื่นๆ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ (แบบผลการทดสอบ Certification (ถ้ามี))
 • หากมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEFL หรือ TOEIC จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ (แบบผลการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEFL หรือ TOEIC (ถ้ามี))

ส่วนบริหาร Cloud Service = 2 ส่วนบริการ Big Data = 1 ส่วนสนับสนุนการตลาด = 1)

 • คุณวุฒิปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาโทรคมนาคม ไฟฟ้าสื่อสาร อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ หรือ
 • คุณวุฒิปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ
 • หากมีผลการทดสอบ Certification: VCA, MCSA หรือ อื่นๆ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ (แบบผลการทดสอบ Certification (ถ้ามี))
 • หากมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEFL หรือ TOEIC จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ (แบบผลการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEFL หรือ TOEIC (ถ้ามี))

ส่วนบริการ Big Data

 • คุณวุฒิปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาโทรคมนาคม ไฟฟ้าสือสาร อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ หรือ
 • คุณวุฒิปริญยาตรีวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ
 • หากมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEFL หรือ TOEIC จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ (แบบผลการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEFL หรือ TOEIC (ถ้ามี))
ฝ่ายควบคุมโครงข่าย

ส่วนปฏิบัติการควบคุมโครงข่าย

 • คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาโทรคมนาคม ไฟฟ้าสื่อสาร อิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคคอมพิวเตอร์
 • เพศชาย มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง สามารถปฏิบัติงานเป็นกะได้
 • มีความรู้เกียวกับระบบโครงข่าย/อุปกรณ์ สื่อสัญญาณ SDH และ DWDM
 • มีความรู้เกี่ยวกับระบบโครงข่าย/อุปกรณ์สื่อสารข้อมูล เช่น Ethernet, LAN/WAN, Computer Network
 • มีความสามารถและประสบการณืในการทำงานด้านระบบโครงข่าย/อุปกรณ์สื่อสสัญญาณ SDH และ DWDM จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความรู้ความเข้าใจในการใช้งานโปรแกรม Microsoft Office ได้ดี
 • มีความสามารถในการพูด ฟัง อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ
ฝ่ายวางแผนการเงินและงบประมาณ

ส่วนวางแผนการเงินและการลงทุน

คุณวุฒิปริญญาโท สาขาวิชาบัญชี / การเงิน

สำนักงานบริการลูกค้า กสท.เขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล

สำนักงานบริการลูกค้า กสท มีนบุรี

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

 • คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาโทรคมนาคม ไฟฟ้าสื่อสาร อิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคคอมพิวเตอร์
 • เพศชาย
 • มีความพร้อมที่จะทำงานเกี่ยวกับการติดตั้ง ตรวจแก้ อุปกรณ์และข่ายสาย สามารถเป็นเสาไฟฟ้าได้ และสามารถทำงานเป็นกะได้
 • มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่ กรุงเทพมหานครม นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ
ฝ่ายโครงข่ายระหว่างประเทศ

สถานีเคเบิลใต้น้ำ ชลี 3 ศรีราชา

 • คุณวุฒิปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาโทรคมนาคม ไฟฟ้าสื่อสาร อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ ไฟฟ้ากำลัง
 • มีคะแนนผลการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEIC ไม่น้อยกว่า 550 คะแนน (แบบสำเนาผลการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEIC ด้วย)
 • จะต้องปฏิบัติงานที่สถานีเคเบิลใต้น้ำชลี 3 ศรีราชา ไม่น้อยกว่า 5 ปี
สำนักงานบริการลูกค้า กสท.เขตกลาง

สถานีเคเบิลใต้น้ำ ชลี 4 สตูล

 • คุณวุฒิปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาโทรคมนาคม ไฟฟ้าสื่อสาร อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ ไฟฟ้ากำลัง
 • มีคะแนนผลการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEIC ไม่น้อยกว่า 550 คะแนน (แบบสำเนาผลการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEIC ด้วย)
 • จะต้องปฏิบัติงานที่สถานีเคเบิลใต้น้ำชลี 3 ศรีราชา ไม่น้อยกว่า 5 ปี
สำนักงานบริการลูกค้า กสท.เขตเหนือ

ส่วนสนับสนุนงานบริการ

 • คุณวุฒิปริญญาตรีทางด้านสังคมศาสตร์
 • มีความรู้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานและหากมีความรู้ด้านระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง และบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์

ส่วนบริหารโครงข่าย

 • คุณวุฒิปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง
 • มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

ส่วนบริหารลูกค้า

 • คุณวุฒิปริญญาตรีทางด้านสังคมศาสตร์
 • มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานบริการลูกค้า กสท. เขตตะวันออก

สำนักงานบริการลูกค้า กสท เขตตะวันออก

 • คุณวุฒิปริญญาตรีทางด้านสังคมศาสตร์
 • มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี

วิชาที่สอบ

ฝ่ายผลิตภัณฑ์ความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ

ส่วนมาตรฐานความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 1. ความรู้เกียวกับระบบ IT Security
 2. มาตรฐาน ISO27001
 3. กฎหมายของไทยที่เกี่ยวข้องกับ IT Security
ฝ่ายโครงข่ายระหว่างประเทศ

ส่วนบริหารสัญญาและประสานงานระหว่างประเทศ

 1. ความรู้ทางด้านบัญชีทั่วไป
 2. ความรู้ทางด้านการเงินทั่วไป
 3. ความรู้ทางด้านการบริหารโครงการ
 4. ความรู้ทางด้านการเงินระหว่างประเทศ
ฝ่ายพัฒนาธุรกิจดิจิทัล

ส่วนสนับสนุนการตลาด

 1. ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานคอมพิวเตอร์
 2. ความรู้เกี่ยวกับบริการ Data Center หรือ Colocation และ เครือข่าย Internet
 3. ความรู้เกี่ยวกับบริการ Cloud Computing 
 4. ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานในการบริการและความปลอดภัยทาง IT (ITIL, ISO 2000, ISO 27001)

ส่วนพัฒนาธุรกิจ

 1. ความรู้เกี่ยวกับระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (Windows, Linux)
 2. ความรู้เกี่ยวกับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และเครือข่าย Internet
 3. ความรู้เกี่ยวกับระบบความปลอดภัยเครือข่าย
 4. ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยี Virtualization (VMware, Hyper-V), Cloud Computing, Big Data และ AI
 5. ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานในการบริการและความปลอดภัยทาง IT (ITIL, ISO 20000, ISO 27001)
 6. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ Data Center และระบบภายใน Data Center เช่น ระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ ระบบดับเพลิง และระบบรักษาความปลอดภัย

ส่วนบริหาร Cloud Service = 2 ส่วนบริการ Big Data = 1 ส่วนสนับสนุนการตลาด = 1)

 1. ความรู้เกี่ยวกับระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (Windows, Linux)
 2. ความรู้เกีย่วกับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และเครือข่าย Internet
 3. ความรู้เกี่ยวกับระบบความปลอดภัยเครือข่าย (Firewall, IPS, WAF, DDOS, VA)
 4. ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยี Virtualization, Cloud Computing และ Big Data
 5. ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานในการบริการความปลอดภัยทาง IT และความปลอดภัยบนระบบคราวด์ (ITIL, ISO 20000, ISO 27001, CSA STAR)

ส่วนบริการ Big Data

 1. ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยี Big Data
 2. ความรู้เกี่ยวกับ Database, SQL, กระบวนการ ETL (Extrct-Transform-Load)
 3. ความรู้เกี่ยวกับ Cloud Computing
 4. ความรู้เกี่ยวกับ Data Center
 5. ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานในการบริการและความปลอดภัยทาง IT (ISO 20000-1, ISO 27001)
ฝ่ายควบคุมโครงข่าย

ส่วนปฏิบัติการควบคุมโครงข่าย

 1. ความรู้เกี่ยวกับระบบโครงข่าย/อุปกรณ์สื่อสัญญาณ SDH และ DWDM
 2. มีความรู้เกียวกับระบบโครงข่าย/อุปกรณ์สื่อสารข้อมูล เช่น Ethemet, LAN/WAN, Computer Network
ฝ่ายวางแผนการเงินและงบประมาณ

ส่วนวางแผนการเงินและการลงทุน

 1. ความรู้/หลักการงบประมาณและการจัดทำงบประมาณทางการเงิน
 2. ความรู้ด้านแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจเพื่อการวางแผนกำไร
 3. การบริหารการเงิน
 4. การบัญชีบริหาร
 5. การวิเคราะห์งบการเงิน
สำนักงานบริการลูกค้า กสท.เขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล

สำนักงานบริการลูกค้า กสท มีนบุรี

 1. ความรู้พื้นฐานการสื่อสาร
 2. ความรู้พื้นฐานวงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
 3. ความรู้ด้านข่ายสายเคเบิล
 4. ความรู้ด้านระบบและอุปกรณ์โครงข่ายสื่อสารโทรคมนาคม
 5. ความรู้ด้านเครื่องมือวัด/เครื่องมือทดสอบที่ใช้ในงานสื่อสารโทรคมนาคม
 6. การออกบแบและวิเคราะห์ข้อมูลระบบ Network เบื้องต้น
 7. ความรู้ด้านอุปกรณ์ Facility
ฝ่ายโครงข่ายระหว่างประเทศ

สถานีเคเบิลใต้น้ำ ชลี 3 ศรีราชา

 1. ความรู้พื้นฐานระบบเคเบิลใต้น้ำ
 2. ความรู้พื้นฐานด้านวิศวกรรม
 3. ความรู้เกี่ยวกับระบบ Facility อาทิ UPS, DC Power Supply, AC Power
สำนักงานบริการลูกค้า กสท.เขตกลาง

สถานีเคเบิลใต้น้ำ ชลี 4 สตูล

 1. ความรู้พื้นฐานระบบเคเบิลใต้น้ำ
 2. ความรู้พื้นฐานด้านวิศวกรรม
 3. ความรู้เกี่ยวกับระบบ Facility อาทิ UPS, DC Power Supply, AC Power
สำนักงานบริการลูกค้า กสท.เขตเหนือ

ส่วนสนับสนุนงานบริการ

 1. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
 2. ความรู้เกี่ยวกับสารสนเทศ
 3. ความรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง
 4. ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

ส่วนบริหารโครงข่าย

 1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
 2. ความรู้พื้่นฐานเกี่ยวกับ IT Network และระบบ Management
 3. ความรู้เกี่ยวกับระบบ Facility ทั้งหมด เช่น LIPS, Battery, Ac Power system, DC Power supply, Rectifier & Charger, Inverter, Air conditioner, Generator เป็นต้น
 4. ความรู้เกี่ยวกับการสื่อสารรับส่งข้อมูลระหว่างอุปกรณ์ในระบบเครือข่ายต่างๆ
 5. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบป้องกันในระบบไฟฟ้า เช่น Surge protection, Grounding และเรื่อง Harmonic เป็นต้น
 6. ความรู้พื้นฐานเกีย่วกับระบบสายส่งกำลัง และหม้อแปลง
 7. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระเบียบต่างๆ ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
 8. ความรู้เรื่องเครื่องกลไฟฟ้า
 9. ความรู้เรื่องการใช้งาน โปรแกรม AutoCAD version ปัจจุบัน

ส่วนบริหารลูกค้า

 1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
 2. ความรู้พื้่นฐานเกี่ยวกับหลักการตลาดในยุคใหม่
 3. ความรู้เกี่ยวกับการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงการทำธุรกรรมออนไลน์ครอบคลุมทั้ง e-Commerce และ e-Government
 4. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์/ระบบ IT/Social Network
 5. ความรู้เรื่องการใช้งาน โปรแกรม Microsoft office/ระบบ Database
สำนักงานบริการลูกค้า กสท. เขตตะวันออก

สำนักงานบริการลูกค้า กสท เขตตะวันออก

 1. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
 2. ความรู้เกี่ยวกับสารสนเทศ
 3. การบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า (CRM)
 4. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
 5. ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคม
 6. ความรู้เกี่ยวกับการตลาด การขาย การบริการ ประชาสัมพันธ์

วิธีการสมัครงานพนักงานรัฐวิสาหกิจ กสท.  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 21 ต.ค. – 5 พ.ย. 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ “กสท.

แผนที่ | ประกาศ 1 |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments