ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส .) เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้-18 ต.ค. 2562

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส .)   เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้-18 ต.ค. 2562

ฝากประชาสัมพันธ์

ธนาคารอาคารสงเคราะห์(ธอส

"ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส .) "

ลิงค์: https://ehenx.com/5633/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานระบบและแผนอาวุโส
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี,ปริญญาโท
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 18 ต.ค. 2562
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศธนาคารอาคารสงเคราะห์

เรื่อง รับสมัครบุคคลภายนอก

ด้วยธนาคารอาคารสงเคราะห์ มีความประสงค์รับสมัครรบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุเป็นพนักงานฝ่ายวิเคราะห์และวางแผนกลยุทธ์ ด้วยวิธีการคัดเลือกตามที่ธนาคารกำหนด โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

พนักงานระบบและแผนอาวุโส

สังกัด : ส่วนวางแผนกลยุทธ์ ฝ่ายวิเคราะห์และวางแผนกลยุทธ์

อัตราว่าง : 1 อัตรา

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี,ปริญญาโท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

พนักงานระบบและแผนอาวุโส

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

  1. คุณวุฒิปริญญาตรี/โท สาขาเศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ บัญชี การเงิน การธนาคาร สถิติ สถิติประยุกต์ สถิติคณิตศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ วิศวกรรมการเงิน การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ หรือสาขาอื่นที่เรียนวิชาเกี่ยวกับวิชาทางด้านบัญชีการเงิน และสถิติ รวมกันไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
  2. อายุไม่เกิน 36 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันปิดรับสมัคร)
  3. มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินและงบการเงินได้อย่างเป็นระบบสามรถเขียนรายงานวิเคราะห์เชิงตัวเลขและเชิงพรรณา
  4. มีทักษะในการวิเคราะห์ปัญหา การแก้ไขปัญหาที่ดี สามารถปรับตัวให้เข้ากับระบบานใหม่ๆ ของธนาคาร และเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว
  5. มีทักษะด้านภาษาอังกฤษ ในการฟัง พูด อ่าน เขียน ในระดับดี
  6. มีความเชี่ยวชาญในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office Excel word powerpoint ได้ในระดับดีมาก
  7. มีมนุษญสัมพันธ์ดี มีน้ำใจ มีจิตบริการ ทำงานเป็นทีมได้ สามารถติดต่อสื่อสาร ประสานงานกับบุคคลที่หลากหลายได้
  8. มีความกระตือรือร้นในการศึกาหาความรู้ที่เกี่ยวข้องกับงาน และพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา
  9. มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในการวิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์ระบบการเงินการธนาคาร การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ การกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จ การติดตามประเมินผล หากมีประสบการณ์ด้านการวางแผนยุทธศาสตร์ การวิเคราะห์แผนงานและโครงการธุรกิจการเงินและธนาคาร การวิเคราะห์งบการเงิน และการจัดทำแบบจำลองทางการเงิน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

วิธีการสมัครงานพนักงาน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส .)  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ บัดนี้ – 18 ต.ค. 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ “ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส .)

แผนที่ | ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments