สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุมดศักดิ์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-30 ก.ค. 2564

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุมดศักดิ์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-30 ก.ค. 2564

ฝากประชาสัมพันธ์

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุมดศักดิ์

ลิงค์: https://ehenx.com/14995/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานบริหารทั่วไป(ครู)
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: ชุมพร (วิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุมดศักดิ์)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 30 ก.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดรับสมัคร

ประกาศวิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุมดศักดิ์

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยวิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุดมคักด ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราขการ ตำแหน่งในกลุ่มงานบริหารทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) โดยปฏิบัติงานในวิทยาลัยประมงชุมพร เขตรอุดมศักดิ้ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๕ ของ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๒ เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการและ เงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ก็. ๒๕๕๒ และ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ เรื่อง กำหนดลักษณะงานและ คุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ และคำสั่งสำนักงาน คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่ ๒๙๗/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เรื่อง มอบอำนาจการสรรหา และเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป การจัดทำและการลงนามในสัญญาจ้างพนักงาน ราชการ จึงประกาก็รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดด้งตํอไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

พนักงานบริหารทั่วไป (ครู)

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

พนักงานบริหารทั่วไป (ครู)

๒.๒.๑ ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิที่เทียบได้ระดับเดียวกันที่ ก.พ. รับรองแล้วในรหัส กลุ่มวิชา ๑๐๒ ภาษาอังกฤษ/การสอนภาษาอังกฤษ/ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร/ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สากล/ภาษาศาสตร์/ภาษาอังกฤษธุรกิจ/ภาษาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ)
๒.๒.๒ ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ระดับเดียวกันที่ ก.พ. รับรองแล้วในรหัส กลุ่มวิชา ๔๐๙ เพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า/การจัดการประมง/เพาะเลี้ยงสัตว์นั้า/ชีววิทยาประมง/วิทยาศาสตร์ทาง ทะเล/วิทยาศาสตร์การประมง/เทคโนโลยีการประมง/การประมง/การจัดการทรัพยากรทางทะเล/ เทคโนโลยีชีวภาพทางทะเล/วาริชศาสตร์/เทคโนโลยีทางทะเล/ชีววิทยาทางทะเลและการประมง/วิทยาศาสตร์ การเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า/เทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรทะเลและชายผิง/เทคโนโลยีการผลิตสัตว์นํ้า/ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร (เทคโนโลยีการผลิตทางนา)/การประมง/เทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตว์นั้า
๒.๒.๓ เป็นผู้มีใบประกอบวิชาชีพครูหรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอนหรือหนังลือรับรองสิทธิ โดยต้องได้รับการอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครเท่านั้น
๒.๒.๔ สำหรับผู้ที่ไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอนหรือ หนังสือรับรองสิทธิหรือสำเนาหนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพครูโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ หากได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพครู ต้องพัฒนาตนเองให้มีคุณสมบัติตามข้อบังดับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐาน วิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖ เพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูต่อไป (เฉพาะสาขาวิชาชีพที่ขาดแคลน ตามประกาศคณะกรรมการคุรุสภาและสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา)
 

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุมดศักดิ์  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่

วิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุมดศักดิ์ วิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุมดศักดิ์ ตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 – 30 กรกฎาคม 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุมดศักดิ์

แผนที่ ประกาศ 1 |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments