กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 4 มิ.ย. -24 มิ.ย. 2562 รวม 137 อัตรา,

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 4 มิ.ย. -24 มิ.ย. 2562 รวม 137 อัตรา,

ฝากประชาสัมพันธ์

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ลิงค์: https://ehenx.com/2906/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ,นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ,นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ,นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ,นิติกรปฏิบัติการ,วิศวกรโยธาปฏิบัติการ,วิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ,นายช่างโยธาปฏิบัติงาน,นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน
ระดับการศึกษา: ปวส.,ปริญญาตรี,ปริญญาโททุกสาขา,ปริญญาโท
อัตราเงินเดือน: 11,500-19,250
อัตราว่าง: 137
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 4 มิ.ย. – 24 มิ.ย. 2562
**เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการและประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ด้วยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ จำนวน 7 สายงาน และตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน จำนวน 2 สายงาน ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 17 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2556 ประกอบกับมติคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในคราวประชุมครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

อัตราว่าง : 20 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 17,500-19,250 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาโท

นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ

อัตราว่าง : 8 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15,000-16,500 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

อัตราว่าง : 9 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15,000-16,500 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

อัตราว่าง : 7 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15,000-16,500 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

นิติกรปฏิบัติการ

อัตราว่าง : 3 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15,000-16,500 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15,000-16,500 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

วิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15,000-16,500 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

อัตราว่าง : 45 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11,000-16,500 บาท

คุณวุฒิ : ปวส.

นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน

อัตราว่าง : 43 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11,000-16,500 บาท

คุณวุฒิ : ปวส.

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ได้รับปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา จากสถานศึกษาที่ ก.พ. รับรอง

นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ

ได้รับปริญญตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ทางเทคโนโลยีไฟฟ้า หรือทางเทคโนโลยีเครื่องกล สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศษสตร์ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ จากสถานศึกษาที่ ก.พ. รับรอง

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางบัญชี หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ จากสถานศึกษาที่ ก.พ. รับรอง

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางบัญชี หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ จากสถานศึกษาที่ ก.พ. รับรอง

นิติกรปฏิบัติการ

ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเีดยวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์ จากสถานศึกษาที่ ก.พ. รับรอง

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ทางวิศวกรรมสุขาภิบาล ทางวิศวกรรมชลประทาน หรือทางวิศวกรรมโครงสร้าง จากสถานศึกษาที่ ก.พ. รับรอง และต้องได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนด

วิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ

ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ทางวิศวกรรมเครื่องกล จากสถานศึกษาที่ ก.พ. รับรอง และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนด

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสำรวจ หรือสาขาวิชาการก่อสร้าง จากสถานศึกษาที่ ก.พ. รับรอง

นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน

ได้รับประกาศนียับตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเครื่องกล สาขาวิชาเทคินคการผลิต สาขาวิชาเทคนิคโลหะ สาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล หรือสาขาวิชาช่างกลการเกษตร จากสถานศึกษาที่ ก.พ. รับรอง

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ก. ด้านปฏิบัติการ

1) รวบรวมข้อมูลแผนงาน โครงการ เอกสาร และรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวกับการจัดทำแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อสนับสนุนการจัดทำแผนการปฏิบัติงาน แผนงาน โครงการหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดการภัยพิบัติของหน่วยงานต่างๆ ให้เกิดผลสัมฤทธิ์และเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน

2) ร่วมวิเคราะห์ และให้คำปรึกษาแนะนำ เกี่ยวกับการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ เพื่อให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งถูกต้องตามกฎหมายระเบียบและหลักเกณฑ์ที่กำหนด

3) ร่วมศึกษา วิเคราะห์ การจัดทำระบบฐานข้อมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการสาธารณภัย เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการภัยพิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

4) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของทุกภาคส่วน เพื่อร่วมกันปรับปรุงและพัฒนาระบบการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้สอดคล้องกับสถานการณ์ภัยพิบัติและบริบทแวดล้อมของพื้นที่

5) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อสนับสนุนให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยบรรลุภารกิจที่กำหนดไว้

ข. ด้านการวางแผน

1) ร่วมวางแผนการจัดทำและฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้เป็ฯไปตามที่ระเบียบกฎหมายกำหนด รวมทั้งให้สอดคล้องกับแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทุกระดับ

2) สนับสนุนการติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์การดำเนินการตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อนำมาปรับปรุงและทบทวนแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทุกระดับให้มีประสิทะิภาพและประสิทธิผล

ค. ด้านการประสานงาน

1) สนับสนุนการประสานงานและดำเนินการร่วมกับอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานต่างๆ ภายในเขตพื้นที่อำเภอรับผิดชอบ ในการวางแผนที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตั้งแต่ก่อนเกิดภัย ขณะเกิดภัย และหลังเกิดภัย เพื่อให้เกิดความเป็นเอกภาพของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของจังหวัด

2) ร่วมให้ข้อคิดเห็นหรือคำแนะนำเบื้องต้นต่อที่ประชุมคณะกรรมการหรือคณะทำงานต่างๆ ที่รับผิดชอบงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยภายในเขตพื้นที่อำเภอรับผิดชอบ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย

3) ช่วยอำนเนการในการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดหาทรัพยากรในการช่วยเหลือและสงเคราะห์ผู้ประสบภัย ร่วมทั้งการฟื้นฟูบูรณะพื้นที่ประสบภัยในเขตพื้นที่อำเภอรับผิดชอบเพื่อบรรเทาความเดือร้อนและแก้ไขให้กลับคืนสู่สภาพปกติโดยเร็ว

ง. ด้านการบริการ

1) ช่วยให้คำแนะนำ และตอบปัญหาให้กับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยภายในเขตพื้นที่อำเภอรับผิดชอบ เพื่อให้ได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่างๆ ในกาวางแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์ต่อการวางแผน

2) สนับสนุนการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตพื้นที่อำเภอรับผิดชอบ เพื่อให้ได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้องและนำไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ได้ต่อไป

นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ

ก. ด้านการปฏิบัติการ

1) วิเคราะห์ข้อมูล และร่วมดำเนินการพัฒนาทางวิทยาศษสตร์และเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาสร้างองค์ความรู้ และประสานพัฒนาแนวคิดทางเทคนิควิชาการเกี่ยวกับการดำเนินการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตจังหวัดทั้งในเชิงนโยบาย แผน และยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวมทั้งติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบาย แผน และยุทธศาสตร์ที่แปลงไปสู่การปฏิบัติในระดับกลุ่มจังหวัด จังหวัด อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

2) รวบรวมข้อมูล และศึกษาวิเคราะห์ในการช่วยจัดทำและปรับปรุงแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งบูรณาการและจัดทำแผนงาน/โครงการด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในระดับจังหวัด เพื่อลดความเสี่ยงจากสาธารภัยในพื้นที่

3) ทำหน้าที่ในฐานะผู้ช่วยฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด และคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนระดับจังหวัด

4) รวบรวม และประมวลผลข้อมูลในระบบฐานข้อมูลเครือข่ายและฐานข้อมูลด้านสาธารณภัย รวมทั้งบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด

5) ปฏิบัติงานร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน ภาคประชาชน รวมทั้งเครือข่าย ภาครัฐและภาคเอกชน ในการศึกษาค้นคว้าเพื่อนำสารสนเทศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตจังหวัด เพื่อบูรณาการความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกีย่วข้องในการจัดการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยในพื้นที่

6) ศึกษา วิเคราะห์ ตรวจสอบ และประเมินโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณให้เป็นไปตามแบบมาตรฐานของสำนักงานงบประมาณ หรือตามที่กฎหมายอื่นกำหนด

7) เผยแพร่และประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนักในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

8) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไป งานสารบรรณ งานรัฐพิธีและราชพิธีงานเรื่องราวร้องทุกข์ งานวินัย งานการเจ้าหน้าที่ งานกำกับติดตามการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดและการพัฒนาระบบราชการ งานบริหารความเสี่ยง งานงบประมาณ งานการเงินและบัญชี งานพัสดุครุภัณฑ์ และงานอาคารสถานที่และยานพาหนะของสำนักงานป้องกันและบรเทาสาธารณภัยจังหวัด

9) ปฏิบัติงานสนับสนุนงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อสนับสนุนให้สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยบรรลุภารกิจที่กำหนดไว้

ข. ด้านการวางแผน

วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการของสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหัวด เืพ่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด

ค. ด้านการปรสานงาน

1) ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เืพ่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด

2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย

ง. ด้านการบริการ

1) ให้คำแนะนำ ชี้แจง ตอบปัญหาและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงานทางด้านวิทายศาสตร์และเทคโนโลยีในภารกิจงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่อยู่ในความรับผิดชอบในระดับเบื้องต้นแก่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป เพื่อให้ได้ข้อมูลความรู้ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์รวมทั้งการมีส่วนร่วม

2) จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น ปรับปรุง จัดทำฐานข้อมูลเครือข่ายและฐานข้อมูลด้านสาธารรภัยรวมทั้งการจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด และใช้ประกอบการพิจารณากำหนดนโยบาย แผน และยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ก. ด้านการปฏิบัติการ

1) จัดทำบัญชี เอกสารรายงานความเคลื่อนไหวทางการเงิน ทั้งเงินในและเงินนอกงบประมาณ เพื่อสแงดสถานะทางการเงินและใช้เป็นฐานข้อมูลที่ถูกต้องตามระเบียบวิธีการบัญชี

2) รวบรวมข้อมูล และรายงานการสถานะทางการเงินของสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด เพื่อพร้อมที่จะปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องและทันสมัย

3) ดูแลการรับและจ่ายเงิน สถานะทางการเงิน ตรวจสอบเอกสารสำคัญการรับ-จ่ายเงินเพื่อให้การรับ-จ่ายเงินของสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมีประสิทธิภาพ การปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบปฏิบัติของทางราชการ

4) ดูแลการจัดเก็บรักษาเอกสารและใบสำคัญทางการเงินอย่างเป็นระบบ

5) รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์และสรุปข้อมูลและรายงานการเงินของสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด เพื่อพร้อมที่จะปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องและทันสมัย

6) ศึกษา วิเคราะห์ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณของสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารรภัยจังหวัด เพื่อให้การใช้จ่ายเงินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงการจัดทำและจัดสรรงบประมาณ

7) ถ่ายทอดความรู้ด้านการเงินและบัญชี แก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา เช่น ให้คำแนะนำในการปฏิบัติงาน วางแผน/โครงการกำหนดหลักสูตรและฝึกอบรม เป็นต้น เพื่อถ่ายทอดความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานและข้อกำหนด

8) ปฏิบัติงานและสนับสนุนงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อสนับสนุนให้สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารรภัยบรรลุภารกิจที่กำหนดไว้

ข. ด้านการวางแผน

วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารรภัยจังหวัด หรือโครงการเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด

ค. ด้านการประสานงาน

1) ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกฝ่ายหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด

2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย

ง. ด้านการบริการ

1) ให้คำแนะนำตอบปัญหาและชี้แจงในเรื่องเกี่ยวกับกงานการเงินและบัญชีที่ตนมีความรับผิดชอบในระดับเบื้องต้นแก่หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์

2) จัดเก็ฐข้อมูลเบื้องต้น ทำสถิติ ปรับปรุง หรือจัดทำฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศที่เกี่ยวกับงานการเงินและบัญชี เพื่อให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน และใช้ประกอบการพิจารณากำหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่างๆ


นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

ก. ด้านการปฏิบัติการ

1) รวบรวมและตรวจสอบความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของข้อมูล ตัวเลข หลักฐานการทำสัญญา และเอก สารต่างๆ ทางด้านการเงิน การบัญชี เพื่อให้การตรวจสอบดำเนินไปอย่างถูกต้องและได้ผลตรงกับหลักฐานที่เกิดขึ้นจริง

2) ตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน พัสดุและทรัพย์สินรวมทั้งการบริหารด้านอื่นๆ ของกร เพื่อดูแลให้การใช้งบประมาณและทรัพยากรเป็นไปอย่างประหยัดมีประสิทธิภาพสูง และตรงตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด

3) จัดทำรายงานการตรวจสอบรายเดือน เพื่อเสอนข้อตรวจพบและข้อเสนอแนะให้ผู้บังคับบัญชาหรือหน่วยงานต้นสังกัดรับทราบผลการดำเนินงาน

ข. ด้านการวางแผน

วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด

ค. ด้านการประสานงาน

1) ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เืพ่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทะิ์ตามที่กำหนดไว้

2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย

ง. ด้านการบริการ

1) ฝึกอบรม ให้คำปรึกษา เสนอแนะวิธีการปรับปรุงการปฏิบัติงานแก่หน่วยรับตรวจและเจ้าหน้าที่รับรองลงมา และตอบข้อซักถามและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ พร้อมทั้งช่วยแก้ปัญหาข้อขัดแย้งในหน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อให้การปฏิบัติงานถูกต้องและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

2) ให้คำแนะนำ ตอบปัญหา และชี้แจง เกี่ยวกับงานตรวจสอบภายในที่ตนมีความรับผิดชอบในระดับเบื้องต้นแก่หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เืพ่อให้ผู้ที่สนใจได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์

นิติกรปฏิบัติการ

ก. ด้านการปฏิบัติการ

1) ศึกษา รวบรวมข้อมูล ข้อเท็จจริง ข้อกฎหมายเพื่อประกอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานคดีและนิติกรรมสัญญาในส่วนของการดำเนินการในคดีปกครองที่เกี่ยวข้องกับกรม คดีของข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างประจำ ซึ่งปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ การดำเนินการทางอนุญาโตตุลาการ รวมทั้งการดำเนินการทางกฎหมายที่เกีย่วข้องกับกรมเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบกฎหมายที่กำหนดและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ

2) รวบรวมข้อเท็จจริงข้อกฎหมาย และพยานหลักฐานที่เกีย่วข้องกับคดีปกครองที่รับผิดชอบและการดำเนินการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกรมรวมทั้งการให้ความเห็นเบื้องต้นในข้อกฎหมาย ข้อเท็จจริงในการดำเนินการที่เกี่ยวกับคดีปกครองและการดำเนินการทางนิติกรรมสัญญาที่เกี่ยวข้องกับกรม เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้องตามระเบียบหลักเกณฑ์และกฎหมายที่กำหนดรวมทั้งเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย

3) ช่วยให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะตอบข้อหารือวินิจฉัยปัญญากฎหมาย ตีความกฎหมายเบื้องต้นที่มีอยู่ในความรับผิดชอบของกรมและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ

4) รวบรวมข้อมูลเพื่อประกอบการวิเคราะห์ ปรับปรุง พัฒนาหลักเกณฑ์ มาตรฐาน แนวทางในการปฏิบัติงาน การติดตามผลการดำเนินงานคดีปกครองและการดำเนินการทางนิติกรรมสัญญา รวมทั้งงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางแนวทางในการปฏิบัติที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับนโยบายและเป้าหมายที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกำหนดไว้

5) ปฏิบัติงานและสนับสนุนงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อสนับสนุนให้กองกฎมหายและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยบรรลุภารกิจที่กำหนดไว้

ข. ด้านการวางแผน

วางแฝนการทำงานที่รับผิดชอบร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของกองกฎหมายหรือโครงการเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด

ค. ด้านการประสานงาน

1) ประสานงานทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เืพ่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนดไว้

2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย

ง. ด้านการบริการ

1) ร่วมให้คำปรึกษาแนะนำเบื้องต้นแก่ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ เกี่ยวกับแนวทางหลักเกณฑ์และวิธีการต่างๆ ของงานคดีและนิติกรรมสัญญาของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารรภัยเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง

2) ช่วยจัดการประชุมหรือถ่ายทอดความรู้ นิเทศงานการจัดอบรม สัมมนาหรือกิจกรรมเกี่ยวกับงานคดีและนิติกรรมสัญญาให้แก่ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการในหน่วยงาน เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ

3) ร่วมพัฒนางานวิชาการทางด้านคดีและนิติกรรมสัญญา การผลิตเอกสาร ตำรา คู่มือ สื่อ เอกสารเผยแพร่ในรูปแบบต่างๆ เกี่ยวกับงานคดีและนิติกรรมสัญญาเพื่อช่วยให้การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับงานคดีและนิติกรรมสัญญาเป็นไปอย่างทั่วถึงและเป็นประโยชน์แก่ข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานราชการของกรมป้องกันและบรรเทาสาธาณรภัย

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ก. ด้านการปฏิบัติการ

1) สำรวจ ศึกษา วางแผน วิเคราะห์ วิจัย ออกแบบ คำนวณ ประมาณราคา ควบคุม งานก่อสร้าง งานบำรุง งานบูรณะซ๋อมแซม งานอำนวยความปลอดภัย งานผังเมือง และงานที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานความปลอดภัย หรืองานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมโยธาและโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อให้เป็นไปตามหลักวิชาการและกฎหมายที่เกีย่วข้อง

2) จัดเก็บรวบรวมข้อมูลเืพ่อประกอบการพัฒนางานวิศวกรรมโยธาและโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานความปลอดภัย เพื่อสนับสนุนให้การบริหารจัดการสาธารณภัยมีประสิทธิภาพมากขึ้น

3) ตรวจสอบ แบบแปลน โครงสร้าง สภาพการใช้งานของอาคารหรือโครงสร้างพื้นฐานในภารกิจของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความปลอดภัย

4) ปฏิบัติงานสำรวจให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ได้รูปแบบแผนที่ต่างๆ ที่ถูกต้อง เพื่อสนับสนุนให้การบริหารจัดการสาธาณรภัยมีประสิทธิภาพมากขึ้น

5) รวบรวมข้อมูลเพื่อประกอบการศึกษา วิจัย และทดสอบวัสดุ ที่ใช้ในงานด้านวิศวกรรมโยธาและโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อให้มีความมั่นคง แข็งแรง ปลอดภัยและประยัดงบประมาณ

6) ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อกำหนด กฎ ระเบียบ มาตรฐาน มาตรการที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมโยธา และโครงสร้างพื้นฐานในภารกิจของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เืพ่อส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด

7) ตรวจสอบสัญญาก่อสร้าง บำรุง บูรณะซ่อมแซมและอำนวยความปลอดภัย รวมถึงการแก้ไขสัญญาและแก้ไขแบบงานวิศวกรรมโยธา เพื่อให้งานมีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานและข้อกำหนด

8) ปฏิบัติงานติดตามประเมินผลการดำเนินงานระบบมาตรการป้องกันสาธารณภัยมาตรฐานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้การดำเนินงานของส่วนวมาตรฐานความปลอดภัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่กำหนดไว้

9) ปฏิบัติงานและสนับสนุนงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อสนับสนุนให้กองมาตรการป้องกันสาธารณภัยและกรมป้องกันและบรรเทาสาธาณรภัยบรรลุภารกิจที่กำหนดไว้

ข. ด้านการวางแผน

ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการในความรับผิดชอบเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด

ค. ด้านการประสานงาน

1) ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนดไว้

2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย

ง. ด้านการบริการ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

1) ให้คำแนะนำ ชี้แจง ตอบปัญหาและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงานวางระบบมาตรการและมาตรฐานความปลอดภัย งานวิศวกรรมโยธาและโครงรส้างพื้นฐานและงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในความรับผิดชอบระดับเบื้องต้นแก่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป เพื่อให้ได้ข้อมูลความรู้ต่างๆ ที่เป็ฯประโยชน์ รวมทั้งการมีส่วนร่วม

2) จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น ทำสถิติ ปรับปรุง จัดทำฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศที่เกี่ยวกับงานวางระบบมาตรการและมาตรฐานความปลอดภัยด้านสาธารณภัย งานวิศวกรรมโยธาและโครงสร้างพื้นฐานและงานอื่นๆ ที่เกีย่วข้อง เพื่อให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน และใช้ประกอบการพิจารณากำหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่างๆ

วิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ

ก. ด้านการปฏิบัติการ

1) ร่วมงางโครงการ ออกแบบ คำนวณ การสร้างหรือการผลิต อำนวยการใช้ กำหนดมาตรฐาน ประเมินราคา ติดตั้ง ทดลอง ทดสอบ และซ่อมบำรุง เกี่ยวกับงานวิศวกรรมเครื่องกล เครื่องมือ เครื่องจักรกล วัสดุและอุปกรณืที่ใช้ในกิจการสาธารณภัย เพื่อให้งานมีคุณภาพและประสิทธิภาพที่ดี

2) ร่วมศึกษา พัฒนา ออกแบบ วิจัย คิดค้นเทคโนโลยีและอุปกรณ์เครื่องมือที่ทันสมัยและพัฒนางานวิศวกรรมเครื่องกลที่เกี่ยวกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและฟื้นฟูสภาพแวดล้อม เืพ่อส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด

3) รวบรวม วิเคราะห์ และสรุปข้อมูลเพื่อประกอบการศึกษา วิเคราะห์ เสนอแนะในการกำหนดกฎหมาย ระเบียบ แนวทาง มาตรการ หลักเกณฑ์งานด้านวิศวกรรมเครื่องกล และงานวิศวกรรมความปลอดภัย รวมทั้งแนวทางเกี่ยวกับงานวิศวกรรมเครื่องกลอื่นๆ เืพ่อประกอบการวางแผนนโยบาย แนวทาง หลักเกณฑ์ หรือมาตรการ ในการพัฒนาและปรับปรุงงานวิศวกรรมเครื่องกลของกรม

4) รวบรวมข้อมูลเพื่อประกบอการจัดทำข้อกำหนดและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Specifications) เกี่ยวกับงานวิศวกรรมเครื่องกล การกำหนดมาตรฐานชุดเครื่องจักรกลสาธารณภัยที่หน่วยงานควรจะมีในระัดบชั้นต่างๆ ทั้งในส่วนลกาง ส่วนภูมิภาค และท้องถิ่นเพื่อประโยชน์สูงสุดในการใช้งานของหน่วยงาน

5) ร่วมจัดทำฐานข้อมูลเครื่องจักรกลสาธารณภัย เพื่อให้หน่วยงานทั้งภายนอกและภายในนำข้อมูลไปใช้ในการวางแผนบริหารจัดการสาธารณภัย หรือดำเนินการที่เกี่ยวข้องตามภารกิจหน้าที่ต่างๆ เพื่อสนับสนุนให้การบริหารจัดการสาธารณภัยมีประสิทธิภาพมากขึ้น

6) ปฏิบัติงานและสนับสนุนงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อสนับสนุนให้กองมาตรการป้องกันสาธารณภัยและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยบรรลุภารกิจที่กำหนดไว้

ข. ด้านการวางแผน

ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด

ค. ด้านการประสานงาน

1) ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เืพ่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนดไว้

2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย

ง. ด้านการบริการ

1) ให้คำแนะนำ ตอบปัญหาและชี้แจง เกี่ยวกับงานวิศวกรรมเครื่องกลในระดับเบื้องต้นแก่หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์

2) จัดทำฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศที่เกี่ยวกับงานวิศวกรรมเครื่องกล เพื่อให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน และใช้ประกอบการพิจารณากำหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ และมาตรการต่างๆ

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ก. ด้านการปฏิบัติการ

1) สำรวจ รวบรวมข้อมูล ออกแบบ และจัดทำฐานข้อมูลด้านสาธารณภัย พื้นที่เสี่ยงภัย สภาพภูมิประเทศ และสิ่งก่อสร้างที่อาจเป็นสาเหตุของการเกิดสาธารณภัย เพื่อเป็นประโยชน์ในการกำหนดและวางแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

2) ศึกษา วิเคราะห์ รวบรวมข้อมูลประกอบการจัดทำแผนปฏิบัติการตามความเสี่ยงภัยด้านต่างๆ และแผนการอพยพประชาชนจากพื้นที่เสี่ยงภัยให้เป็นไปตามที่กฎหมายและระเบียบกำหนด

3) ปฏิบัติการป้องกัน บรรเทา และฟื้นฟูในการจัดการด้านสาธารณภัยให้เป็นไปตามที่กฎหมายและระเบียบกำหนด

4) ดำเนินการให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้ประสบภัย อพยพ และกู้ชีพกู้ภัยในสภาวะฉุกเฉินโยดการบูรณาการจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

5) ดำเนินการเฝ้าระวัง รับแจ้งเหตุ แจ้งเตือนภัย รายงาน และติดตามสถานการณ์สาธารณภัย ตลอด 24 ชั่วโมง รวมทั้งประเมินและรายงานระดับความรุนแรงชั้นต้นของสาธารณภัย เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นบานในการอำนวยการ สั่งการ กู้ภัย จัดหาและระดมทรัพยากรต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

6) ปฏิบัติงานในศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจสาธารณภัยในระดับจังหวัด

7) ดำเนินการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธาณภัย เช่น การฝึกซ้อมแผน การซักซ้อมและการฝึกปฏิบัติตามความเหมาะสมและความจำเป็น เป็ฯต้น เพื่อเป็นการสร้างความพร้อมและเพิ่มศักยภาพของหน่วยงานและบุคคล รวมทั้งนำไปสู่การปรับปรุงแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแต่ละระดับแผนปฏิบัติการ และแผนเผชิญเหตุให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

8) ประสานการปฏิบัติงานกับท้องถิ่น อาสาสมัคร เครือข่ายภาคีภาครัฐ ภาคเอกชน และหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับจังหวัด เพื่อเป็นการบูรณาการงานด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระหว่างภาครัฐ เอกชน และประชาชน

9) ดำเนินการและประสานงานด้านการออกแบบ สำรวจ การก่อสร้าง และโครงสร้าง ในการป้องกันและบรรเทาสาธาณรภัยในพื้นที่ รวมทั้งฟื้นฟูบูรณะพื้นที่ประสบภัย เพื่อบรรรเทาความเดือดร้อนในสภาวะฉุกเฉินและดำเนินการแก้ไขให้กลับคืนสู่สภาพปกติโดยเร็ว

10) ดูแลการใช้ระบบสื่อสารคลื่นความถี่กลางในระดับจังหวัด

11) ปฏิบัติงานและสนับสนุนงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อสนับสนุนให้สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยบรรลุภารกิจที่กำหนดไว้

ข. ด้านการบริการ

1) ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

2) ให้คำแนะนำและบริการแก่ผู้มาติดต่อราชการ เพื่อให้ประชาชนเกิคดวามรู้ความเข้าใจในการทำงาน

นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน

ก. ด้านการปฏิบัติการ

1) ดำเนินการตรวจสอบ บำรุงรักษา ซ๋อมแก้ไข ปรับปรุง เครื่องจักรกล ยานพาหนะ เครื่องมือ อุปกรณื และงานด้านเครื่องมือเครื่องจักรกล วัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในกิจการสาธารณภัย เพื่อให้พร้อมใช้อยู่เสมอ

2) ดำเนินการ ออกแบบ เขียนแบบเครื่องกล การผลิตชิ้นส่วนเครื่องมือและอุปกรณื ติดตั้ง ทดลอง ทดสอบ สอบเทียบเครื่องมือ ประมาณราคา เครื่องจักรกล ยานพาหนะ และงานด้านเครื่องกลที่เกี่ยวข้องกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและฟื้นฟูสภาพแวดล้อม เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการใช้งาน

3) ร่วมวิเคราะห์กำหนดแผนการใช้ การบำรุงรักษา การสำรองอะไหล่ การจัดหาและจำหน่าย แผนผังรายละเอียดการติดตั้งเครื่องตรวจสภาพรถและอุปกรณ์ เพื่อปรับปรุงการทำงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และประหยัดงบประมาณ

4) ร่วมจัดทำและกำหนดคุณลักษณะเฉพาะในการจัดซื้ออุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ เครื่องจักรกล ยานพาหนะ และงานด้านเครื่องกลสาธารณภัยที่จำเป็นในการใช้งานบริหารจัดการสาธาณรภัย เพื่อช่วยให้การดำเนินงานสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

5) สำรวจ รวบรวมข้อมูล จัดทำสถิติ ประวัติการบำรุงรักษา การซ๋อมเครื่องจักรกล เครื่องมือกล ยานพาหนะ และงานด้านเครื่องกลที่เกี่ยวข้องกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและฟื้นฟูสภาพแวดล้อม เพื่อเป็นข้อมูลหลักฐานสำหรับนำไปใช้ในการพัฒนาปรับปรุงงาน

6) ปฏิบัติงานและสนับสนุนงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อสนับสนุนให้กองมาตรการป้องกันสาธารรภัยและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยบรรลุภารกิจที่กำหนดไว้

ข. ด้านการบริการ

1) ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกียวข้อง เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

2) ร่วมให้คำแนะนำ สาธิตการใช้ การบำรุงรักษา ซ๋อมแซมอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ เครื่องจักรกล ยานพาหนะ และงานด้านเครื่องกลที่เกี่ยวข้องกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและฟื้นฟูสภาพแวดล้อม แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ทั้งเจ้าหน้าที่ภายในและภายนอกหน่วยงาน เพื่อให้ความรู้ในการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้องเหมาะสม

3) รวบรวมข้อมูลเืพ่อประกอบการจัดทำคู่มือและรายละเอียดข้อกำหนดของอุปกรณื เครื่องมือ เครื่องใช้ เครื่องจักรกลยานพาหนะ และงานด้านเครื่องกลที่เกี่ยวข้องกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และฟื้นฟูสภาพแวดล้อม เพื่อเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และเผยแพร่แก่บุคคลทั่วไป

วิชาที่สอบ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ส่วนที่ 1 ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ คะแนนเต็ม 100 คะแนน

 1. ความรู้เกี่ยวกับระเบียบ กฎหมายทั่วไป และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารรณภัย เช่น
  • พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  • พระราชบัญญัติว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  • พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
  • พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  • ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารระบบการเตือนภัยพิบัติแห่งชาติ พ.ศ.2552
  • ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ.2553
  • ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน พ.ศ.2554
  • ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  • แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ.2558
 2. ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์สาธาณรภัย การบริหารจัดการสาธารณภัยของประเทศไทยและของโลก
 3. ความรู้เกี่ยวกับการเมือง เศรษฐกิจและสังคม
 4. ความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษ
 5. ความรู้เกี่ยวกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ส่วนที่ 2 ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง คะแนนเต็ม 100 คะแนน

 1. ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ การวางแผนและจัดทำโครงการ การติดตามและประเมินผล การบริหารเชิงกลยุทธ์ กระบวนการจัดทำงบประมาณ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายรัฐบาล และยุทธศาสตร์ชาติ
 2. พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550
 3. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ กรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2562

นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ

ส่วนที่ 1 ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ คะแนนเต็ม 100 คะแนน

 1. ความรู้เกี่ยวกับระเบียบ กฎหมายทั่วไป และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารรณภัย เช่น
  • พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  • พระราชบัญญัติว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  • พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
  • พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  • ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารระบบการเตือนภัยพิบัติแห่งชาติ พ.ศ.2552
  • ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ.2553
  • ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน พ.ศ.2554
  • ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  • แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ.2558
 2. ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์สาธาณรภัย การบริหารจัดการสาธารณภัยของประเทศไทยและของโลก
 3. ความรู้เกี่ยวกับการเมือง เศรษฐกิจและสังคม
 4. ความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษ
 5. ความรู้เกี่ยวกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ส่วนที่ 2 ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง คะแนนเต็ม 100 คะแนน

 1. ความรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การวิจัยทางวิทยาศษสตร์ การบริาหรจัดการทางวิทยาศาสตร์
 2. ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ การประมวลผล การวางแผนและจัดทำโครงการ กระบวนการจัดทำงบประมาณ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายรัฐบาล และยุทธศาสตร์ชาติ
 3. พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550
 4. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ กรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2562
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ส่วนที่ 1 ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ คะแนนเต็ม 100 คะแนน

 1. ความรู้เกี่ยวกับระเบียบ กฎหมายทั่วไป และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารรณภัย เช่น
  • พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  • พระราชบัญญัติว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  • พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
  • พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  • ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารระบบการเตือนภัยพิบัติแห่งชาติ พ.ศ.2552
  • ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ.2553
  • ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน พ.ศ.2554
  • ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  • แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ.2558
 2. ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์สาธาณรภัย การบริหารจัดการสาธารณภัยของประเทศไทยและของโลก
 3. ความรู้เกี่ยวกับการเมือง เศรษฐกิจและสังคม
 4. ความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษ
 5. ความรู้เกี่ยวกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ส่วนที่ 2 ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง คะแนนเต็ม 100 คะแนน

 1. ความรู้เกี่ยวกับการบัญชี การเงิน การคลัง การบริหารการเงินการคลังภาครัฐในระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) การตรวจสอบภายใน การบริหารความเสี่ยง การจัดทำงบประมาณ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายรัฐบาล และยุทธศาสตร์ชาติ
 2. พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550
 3. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ กรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2562
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

ส่วนที่ 1 ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ คะแนนเต็ม 100 คะแนน

 1. ความรู้เกี่ยวกับระเบียบ กฎหมายทั่วไป และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารรณภัย เช่น
  • พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  • พระราชบัญญัติว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  • พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
  • พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  • ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารระบบการเตือนภัยพิบัติแห่งชาติ พ.ศ.2552
  • ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ.2553
  • ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน พ.ศ.2554
  • ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  • แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ.2558
 2. ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์สาธาณรภัย การบริหารจัดการสาธารณภัยของประเทศไทยและของโลก
 3. ความรู้เกี่ยวกับการเมือง เศรษฐกิจและสังคม
 4. ความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษ
 5. ความรู้เกี่ยวกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ส่วนที่ 2 ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง คะแนนเต็ม 100 คะแนน

 1. ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่เกียวข้องกับภาระงาน ได้แก่ ระเบียบ คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน การบริหารความเสี่ยง การเงินและบัญชี การบริหารการเงินการคลังภาครัฐในระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)
 2. ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายรัฐบาล และยุทธศาสตร์ชาติ
 3. พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550
 4. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ กรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2562
นิติกรปฏิบัติการ

ส่วนที่ 1 ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ คะแนนเต็ม 100 คะแนน

 1. ความรู้เกี่ยวกับระเบียบ กฎหมายทั่วไป และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารรณภัย เช่น
  • พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  • พระราชบัญญัติว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  • พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
  • พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  • ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารระบบการเตือนภัยพิบัติแห่งชาติ พ.ศ.2552
  • ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ.2553
  • ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน พ.ศ.2554
  • ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  • แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ.2558
 2. ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์สาธาณรภัย การบริหารจัดการสาธารณภัยของประเทศไทยและของโลก
 3. ความรู้เกี่ยวกับการเมือง เศรษฐกิจและสังคม
 4. ความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษ
 5. ความรู้เกี่ยวกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ส่วนที่ 2 ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง คะแนนเต็ม 100 คะแนน

 1. ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป กฎหมายอาญา กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง การยกร่างกฎหมายและกฎระเบียบราชการบังคับ การแสวงหาข้อเท็จจริงและพยานหลักฐาน การวางแผน
 2. พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550
 3. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ กรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2562
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ส่วนที่ 1 ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ คะแนนเต็ม 100 คะแนน

 1. ความรู้เกี่ยวกับระเบียบ กฎหมายทั่วไป และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารรณภัย เช่น
  • พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  • พระราชบัญญัติว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  • พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
  • พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  • ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารระบบการเตือนภัยพิบัติแห่งชาติ พ.ศ.2552
  • ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ.2553
  • ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน พ.ศ.2554
  • ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  • แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ.2558
 2. ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์สาธาณรภัย การบริหารจัดการสาธารณภัยของประเทศไทยและของโลก
 3. ความรู้เกี่ยวกับการเมือง เศรษฐกิจและสังคม
 4. ความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษ
 5. ความรู้เกี่ยวกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ส่วนที่ 2 ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง คะแนนเต็ม 100 คะแนน

 1. ความรู้เกี่ยวกับวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมสำรวจ วิศวกรรมชลประทาน/แหล่งน้ำ การบริหารโครงการทางวิศวกรรม
 2. ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ การประมวลผล การวางแผนและจัดทำโครงการกระบวนการจัดทำงบประมาณ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายรัฐบาล และยุทธศาสตร์ชาติ
 3. พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550
 4. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ กรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2562
วิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ

ส่วนที่ 1 ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ คะแนนเต็ม 100 คะแนน

 1. ความรู้เกี่ยวกับระเบียบ กฎหมายทั่วไป และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารรณภัย เช่น
  • พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  • พระราชบัญญัติว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  • พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
  • พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  • ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารระบบการเตือนภัยพิบัติแห่งชาติ พ.ศ.2552
  • ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ.2553
  • ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน พ.ศ.2554
  • ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  • แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ.2558
 2. ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์สาธาณรภัย การบริหารจัดการสาธารณภัยของประเทศไทยและของโลก
 3. ความรู้เกี่ยวกับการเมือง เศรษฐกิจและสังคม
 4. ความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษ
 5. ความรู้เกี่ยวกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ส่วนที่ 2 ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง คะแนนเต็ม 100 คะแนน

 1. ความรู้เกี่ยวกับวิศวกรรมเครื่องกล การบริหารจัดการเครื่องกล การวางแผนงาน ด้านวิศวกรรมเครื่องกล ตลอดจนการติดตั้ง ทดสอบ และซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล
 2. ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ การประมวลผล การวางแผนและจัดทำโครงการกระบวนการจัดทำงบประมาณ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายรัฐบาล และยุทธศาสตร์ชาติ
 3. พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550
 4. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ กรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2562
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ส่วนที่ 1 ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ คะแนนเต็ม 100 คะแนน

 1. ความรู้เกี่ยวกับระเบียบ กฎหมายทั่วไป และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารรณภัย เช่น
  • พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  • พระราชบัญญัติว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  • พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
  • พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  • ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารระบบการเตือนภัยพิบัติแห่งชาติ พ.ศ.2552
  • ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ.2553
  • ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน พ.ศ.2554
  • ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  • แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ.2558
 2. ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์สาธาณรภัย การบริหารจัดการสาธารณภัยของประเทศไทยและของโลก
 3. ความรู้เกี่ยวกับการเมือง เศรษฐกิจและสังคม
 4. ความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษ
 5. ความรู้เกี่ยวกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ส่วนที่ 2 ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง คะแนนเต็ม 100 คะแนน

 1. ความรู้เกี่ยวกับงานโยธา การสำรวจออกแบบแะลประมาณราคา การวางแผนและบริหารจัดการงานก่อสร้าง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายรัฐบาล และยุทธศาสตร์ชาติ
 2. พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550
 3. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ กรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2562
นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน

ส่วนที่ 1 ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ คะแนนเต็ม 100 คะแนน

 1. ความรู้เกี่ยวกับระเบียบ กฎหมายทั่วไป และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารรณภัย เช่น
  • พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  • พระราชบัญญัติว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  • พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
  • พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  • ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารระบบการเตือนภัยพิบัติแห่งชาติ พ.ศ.2552
  • ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ.2553
  • ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน พ.ศ.2554
  • ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  • แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ.2558
 2. ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์สาธาณรภัย การบริหารจัดการสาธารณภัยของประเทศไทยและของโลก
 3. ความรู้เกี่ยวกับการเมือง เศรษฐกิจและสังคม
 4. ความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษ
 5. ความรู้เกี่ยวกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ส่วนที่ 2 ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง คะแนนเต็ม 100 คะแนน

 1. ความรู้เกีย่วกับงานเครื่องกล การจัดการเคื่องจักรกล การวางแผนงานด้านเครื่องกล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายรัฐบาล และยุทธศาสตร์ชาติ
 2. พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550
 3. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ กรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2562

วิธีการสมัครงานข้าราชการ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 4 มิ.ย. – 24 มิ.ย. 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

แผนที่ | ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments