กองทัพบก เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 13 ม.ค. -22 ม.ค. 2565


ฝากประชาสัมพันธ์

กองทัพบก

ลิงค์: https://ehenx.com/16125/ หรือ
ตำแหน่ง: นักเรียนพยาบาลรุ่นที่41ประจำปีการศึกษา2565
ระดับการศึกษา: ม.ต้น
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 13 ม.ค. – 22 ม.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กองทัพบก เปิดรับสมัคร

ประกาศวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก

เรื่อง การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลพลเรือนเช้าเป็นนักเรียนพยาบาลกองทัพบก ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

ด้วย วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก มีความประสงค์รับสมัครและคัดเลือกบุคคลพลเรือน เข้าเป็นนักเรียนพยาบาลกองทัพบก หลักสูตรพยาบาลคาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ มี รายละเอียด ดังนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักเรียนพยาบาล รุ่นที่ 41 ประจำปีการศึกษา 2565

อัตราว่าง :  อัตรา

อัตราเงินเดือน : – บาท

คุณวุฒิ : ม.ต้น

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักเรียนพยาบาล รุ่นที่ 41 ประจำปีการศึกษา 2565

๒.๑ เป็นผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการศึกษาวิทยาศาสตร์ -คณิตศาสตร์ ของกระทรวงศึกษาธิการ
๒.๒ มีผลการทดสอบจากระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS65) ในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ใหใช้ผลการทดสอบ ๗วิชาสามัญมีรายละเอียดดังนี้
คะแนน ๗ วิชาสามัญ (ภาษาไทย, สังคมศึกษา, ภาษาอังกฤษ, คณิตศาสตร์ ๑, ฟิสิกส์, เคมี และ ชีววิทยา) แต่ละวิชาต้องมากกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ ๒๐ เกณฑ์ขั้นตํ่าของคะแนนสอบวิชาสามัญ ะ คะแนนแต่ละวิชาไม่ตํ่ากว่า (คะแนน)

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

  • คณิตศาสตร์ ๑  = 20%
  • เคมี = 20%
  • ฟิสิกส์ = 20% 
  • ชีววิทยา = 20%
  • ภาษาอังกฤษ = 20%
  • ภาษาไทย = 20%   
  • สังคมศึกษา = 20%

๒.๓ ผลการทดสอบความถนัดทั่วไป (GAT) ในการสอบของปี พ.ศ. ๒๕๖๕
๒.๔ ผลการสอบความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PATfe) การวัดศักยภาพทาง วิทยาศาสตร์ในการสอบของปี พ.ศ. ๒๕๖๕
๒.๕ มีสถานภาพโสดอายุ ๑๘- ๒๕ ปี นับถึงวันเปิดการศึกษาของปีที่สมัครฯ (ผู้สมัคร ที่เกิดวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๔๐ – วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๔๗)
๒.๖ ต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยการเกิด ตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ
๒.๗ มีร่างกายและจิตใจสมบูรณ์ มีนํ้าหนักตัวไม่น้อยกว่า ๔๕ กิโลกรัม มีส่วนสูงไม่ตากว่า ๑๕๕ เซนติเมตร และมีดัชนีมวลกายไม,เกิน ๓๐ กิโลกรัมต่อตารางเมตร คำนวณจาก BMI เท่ากับ นํ้าหนัก (กิโลกรัม) หาร ส่วนสูง(เมตร)๒ และไม่เป็นโรคหรือมีความพิการตามที่กำหนดไวในผนวก ก ท้ายระเบียบนี้

ในกรณีเป็นเพศชาย ที่ได้ทุนกองทัพบก มีส่วนสูงไม,ตากว่า ๑๖๐ เซนติเมตร และ มีดัชนีมวลกายไม่เกิน ๓๐ กิโลกรัมต่อตารางเมตร ขนาดรอบอกไม่ตํ่ากว่า ๗๙ เซนติเมตร ขณะหายใจเข้า และ ไม่อยู่ระหว่างได้รับหมายเรียกเข้ารับราชการทหารในปีที,สมัคร และไม,อยู่ระหว่างรับราชการตามกฎหมาย ว่าด้วยการรับราชการทหาร
๒.๘ ไม่บกพร่องในศีลธรรม
๒.๙ ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
๒.๑๐ ไม่อยู่ในระหว่างเป็นผู้ต้องหาหรือเป็นจำเลยในคดีอาญาและไม่เคยต้องคำพิพากษา ให้ลงโทษจำคุกเว้นแต่ความผิดในลักษณะลหุโทษหรือความผิด อันกระทำโดยประมาท
๒.๑๑ ไม่อยู่ในระหว่างพักราชการ
๒.๑๒ ไม่เคยถูกปลดออกหรือถูกไล่ออกจากราชการหรือสถานศึกษาเพราะมีความผิด
๒.๑๓ ได้รับอนุญาตจากบิดามารดาหรือผู้ปกครองที่ถูกต้องตามกฎหมาย

วิธีการสมัครงานข้าราชการ กองทัพบก  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 13 ม.ค. – 22 ม.ค. 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัคร”กองทัพบก

แผนที่ file 1 | เว็บรับสมัคร

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments