กรมอุตุนิยมวิทยา เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 7 พ.ค. -29 พ.ค. 2562


ฝากประชาสัมพันธ์

title=กรมอุตุนิยมวิทยากรมอุตุนิยมวิทยา

กรมอุตุนิยมวิทยา

ลิงค์: https://ehenx.com/2619/ หรือ
ตำแหน่ง: นักอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติการ,นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา: ปวส.,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 13,800-16,500
อัตราว่าง: 5
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 7 พ.ค. – 29 พ.ค. 2562
**เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมอุตุนิยมวิทยา เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา

เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติการ และตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติการ

ด้วยกรมอุตุนิยมวิทยาจะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติการ และตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 และหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 17 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2556 เรื่อง การสรรหาโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน
นักอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติการ

ประเภท : 

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน :  บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติการ

ประเภท : 

อัตราว่าง : 4 อัตรา

อัตราเงินเดือน :  บาท

คุณวุฒิ : ปวส.

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติการ

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ หรือสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ และสอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไปของ ก.พ. ระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า


นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติการ

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และสอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ของ ก.พ. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อนุปริญญา ประกาศนียัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือสูงกว่า

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

นักอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติการ

1. ด้านการปฏิบัติการ

 1. ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาชนิดต่างๆ แผนที่อากาศประเภทต่างๆ ภาพถ่ายจากดาวเทียมอุตุนิยมวิทยาและดาวเทียมสำรวจทรัพยากรธรรมชาติ ภาพหรือข้อมูลผลการตรวจฝนด้วยเรดาร์ตรวจอากาศ รังสีดวงอาทิตย์ ปริมาณโอโซนในชั้นบรรยากาศ มลภาวะในอากาศ การตกสะสมของกรดในน้ำฝน ความสั่นสะเทือนพิภพ การหาศูนย์กลางแผ่นดินไหว ติดตามการเปลี่ยนแปลงของสภาวะอากาศ การเปลี่ยนแปลงของสารประกอบอุตุนิยมวิทยาทะเล เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ทางวิชาการอุตุนิยมวิทยา และในการพยากรณ์อากาศทั่วไป พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร การคาดหมาย รังสีอัลตราไวโอเลต พยากรณ์น้ำ พยากรณ์อากาศทะเล เพื่อการเดินเรือและการประมง รวมทั้งออกประกาศแผ่นดินไหวที่รู้สึกได้ในประเทศ ออกคำเตือนวาตภัย อุทกภัย และภัยจากอากาศทุกชนิด แจ้งเตือนบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมการป้องกันและบรรเทาภัยจากธรรมชาติ เตรียมการป้องกันการเปลี่ยนแปลงลักษณะทางภูมิศาสตร์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันต่อเหตุการณ์
 2.  
 3. ช่วยศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย วิชาการด้านอุตุนิยมวิทยา เกี่ยวกับภูมิอากาศ อุตุนิยมวิทยาอุทก อุตุนิยมวิทยาทะเล ปรากฎการณ์ทะเล อุตุนิยมวิทยาเพื่อการเกษตร อุตุนิยมวิทยาการบิน รังสีดวงอาทิตย์ โอโซนในบรรยากาศ มลภาวะ การตกสะสมของกรดในน้ำฝน แผ่นดินไหวและสึนามิ ภูมิฟิสิกส์และสาขาวิชาการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มองค์ความรู้ใหม่ๆ และนำไปปรับปรุงและพัฒนางานอุตุนิยมวิทยาให้มีประสิทธิภาพ
 4. จัดทำรายงานเอกสารและสถิติทางอุตุนิยมวิทยาเพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านอุตุนิยมวิทยาแก่หน่วยงานราชการ เอกชน และประชาชนทั่วไป และนำไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ในกิจการต่างๆ
 5. ช่วยตรวจสอบเทียบเครื่องมือที่ใช้ในกิจการอุตุนิยมวิทาย เพื่อให้มีความแม่นยำ เที่ยงตรง และถูกต้อง

2. ด้านการวางแผน

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด

3. ด้านการประสานงาน

 1. ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เืพ่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด
 2. ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคล หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย

4. ด้านการบริการ

 1. ให้บริการข่าวอากาศและข้อมูลอุตุนิยมวิทยาทั่วไป แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประชาชนทั่วไป รวมทั้งให้คำแนะนำ และเป็ฯวิทยากรบรรยายให้กับเจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษาผู้ที่สนใจเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในกิจการต่างๆ และเป็นการเผยแพร่ความรู้ด้านอุตุนิยมวิทยาแก่ผู้สนใจทั่วไป
 2. ให้บริการด้านอุตุนิยมวิทยาการบิน ณ ท่าอากาศยาน และอุตุนิยมวิทยาทะเล โดยเฉพาะที่ท่าเรือ เพื่อความปลอดภัยในกิจการนั้นๆ
 3. ให้คำปรึกษา แนะนำ ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่กับเพื่อนร่วมงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพ

นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติการ

1. ด้านปฏิบัติการ

 1. สำรวจ เขียนแบบ ประมาณการ ติดตั้ง ซ่อม ประดิษฐ์ ดัดแปลง ปรับปรุง ควบคุมการใช้งาน ดูแล บลำรุงรักษาและการใช้งานเครื่องมือและอุปกรณ์สื่อสาร เคราื่องมือและอุปกรณ์อุตุนิยมวิทยา ระบบไฟฟ้า ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบสารสนเทศ เพื่อให้ใช้งานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพตอบสนองความต้องการของหน่วยงานภายในและภายนอก
 2. รับ-ส่งข้อมูลอุตุนิยมวิทยา และข่าวการพยากรณ์อากาศชนิดต่างๆ เพื่อให้มีความถูกต้อง รวดเร็ว ทันเหตุการณ์ในการเผยแพร่ต่อหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
 3. จัดทำทะเบียน รวบรวม และเก็บข้อมูลทางสถิติการใช้งาน เพื่อากรวางแผนบำรุงรักษา
 4. จัดทำรายงานข่าวสาร หรือสถิติตรับ-ส่งข้อมูลข่าวสารอุตุนิยมวิทยาเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาปรับปรุงให้มีประสิทะิภาพยิ่งขึ้น

2. ด้านบริการ

 1. ให้คำแนะนำ ตอบปัญหา และชี้แจงเกี่ยวกับงานเกี่ยวกับเครื่องมืออุตุนิยมวิทยา การดูแล บำรุงรักษาเคราื่องมืออุปกรณ์ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องที่ตนรับผิดชอบแก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความถูกต้องมีประสิทธิภาพ
 2. ประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอก รวมทั้งประชาชนทั่วไป เืพ่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ

ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

วิชาที่สอบ

นักอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติการ
 • วิชาฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ อุตุนิยมวิทยา และภาษาอังกฤษ
 • ทดสอบความรู้พื้นฐานทางฟิสิกส์เกี่ยวกับเวกเตอร์ แรงและสมดุล จลศาสตร์ พลศาสตร์ งานและพลังงานกลศาสตร์ คลื่น เทอร์โมไดนามิกส์
 • ทดสอบความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์เกี่ยวกับ พีชคณิตเชิงเส้นและเมตทริกซ์ แคลคูลัส เรขาคณิตวิเคราะห์ ความน่าจะเป็น และสถิติ
 • ทดสอบความรู้เกี่ยวกับอุตุนิยมวิทยาเบื้องต้น
 • ทดสอบความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ (Structure, Vocabutary and Reading Comprehension)

นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติการ
 • ความรู้พื้นฐานไฟฟ้าและอิเล็อทรอนิกส์
 • ความรู้พื้นฐานทางดิจิตอลและคอมพิวเตอร์
 • ความรู้พื้นฐานระบบเครื่องรับ-ส่งวิทยุโทรทัศน์ ระบบสื่อสารด้วยระบบเส้นใยนำแสง ระบบไมโครเวฟ ระบบสายส่ง ระบบสายอากาศ การกระจายคลื่นความถี่วิทยุ ระบบการสื่อสารผ่านดาวเทียม
 • ความรู้พื้นฐานระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบอินเตอร์เน็ต ระบบมัลติมีเดียเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • ระบบไฟฟ้ากำลัง ระบบมอเตอร์ไฟฟ้า ระบบแสงสว่าง และเครื่องปรับอากาศ
 • การวิเคราะห์ และคำนวณหาค่าวงจรไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์

วิธีการสมัครงานข้าราชการ กรมอุตุนิยมวิทยา :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 7 พ.ค. – 29 พ.ค. 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ : 17 มิ.ย. 2562

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมอุตุนิยมวิทยา

แผนที่ | ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments