สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-25 เม.ย. 2562


ฝากประชาสัมพันธ์

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

ลิงค์: https://ehenx.com/2620/ หรือ
ตำแหน่ง: ผู้สื่อข่าว,เจ้าหน้าที่สื่อใหม่,เจ้าหน้าที่ตรวจสอบรายการ,เจ้าหน้าที่ออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิก
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 15,000-
อัตราว่าง: 5
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 25 เม.ย. 2562
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการสังกัดสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

ด้วยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร มีความประสงค์ที่จะเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานในการสนับสนุนการดำเนินงานของสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร โดยพิจารณาจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล ดังนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน
ผู้สื่อข่าว

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15,000 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


เจ้าหน้าที่สื่อใหม่

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15,000 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


เจ้าหน้าที่ตรวจสอบรายการ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15,000 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


เจ้าหน้าที่ออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิก

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15,000 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

ผู้สื่อข่าว
 • วุฒิปริญญาตรี ทางด้านนิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ สื่อสารมวลชน หรือสังคมศาสตร์ทุกสาขา
 • เป็นผู้มีเสียงเหมาะสมสำหรับใช้ในการประกาศ และรายงานข่าวสด เพื่อออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
 • มีความรู้ด้านการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย พร้อมทั้งติดตามข่าวสถานการณ์บ้านเมืองอย่างใกล้ชิด
 • มีความคล่องตัวสูง และสามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้
 • มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้

เจ้าหน้าที่สื่อใหม่
 • วุฒิปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์ อักษรศาสตร์ ประชาสัมพันธ์ การตลาด เทคโนโลยีสารสนเทศ
 • มีความสนใจในสถานการข่าว เหตุการณ์สำคัญและเนื้อหารายการของสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
 • มีทักษะในการเขียนข่าวเพื่อเผยแพร่บนสื่อสังคมออนไลน์ งานสื่อใหม่อื่นๆ
 • มีประสบการณ์และความรู้ ความเข้าใจในงานเว็บไซต์ งานสื่อสังคมออนไลน์ งานสื่อใหม่อื่นๆ
 • มีทักษะงานเขียนเพื่อากรประชาสัมพันธ์การทำการตลาดแบบ Offline Marketing และ Online Marketing
 • มีทักษะการใช้งานโปรแกรมกราฟิก เช่น Photoshop โปรแกรมตัดต่อ และเข้าใจหลักการของสื่อสังคมออนไลน์

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบรายการ
 • วุฒิปริญญาตรี ทางด้นนิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ สื่อสารมวลชน หรือสังคมศาสตร์ทุกสาขา
 • มีคามละเอียดรอบคอบ และอดทนสูง มีประสิทธิภาพทางสายตา และหูดีเยี่ยม
 • มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับไฟล์วีดิโอนามสกุลต่างๆ เช่น MPEG2 MPEG4 AVI เป็นต้น
 • มีความสามารถในการตรวจสอบรายการต่างๆ ให้ถูกต้อง เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ และติดตามศึกษาระเบียบที่เกีย่วข้องกับการดำเนินงานด้านเนื้อหารายการให้เหมาะสมสำหรับผู้ชม

เจ้าหน้าที่ออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิก
 • วุฒิปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์ นิเทศศิลป์ คอมพิวเตอร์กราฟิก หรือสาขาที่เกีย่วข้องกับงานด้านกราฟิก
 • สามารถใช้โปรแกรม Illustator, Photoshop, After Effect และโปรแกรม 3D ได้เป็นอย่างดี
 • สามารถสร้างงานออกแบบฉาก 2D และ 3D ได้
 • มีความรู้ความเข้าใจด้านการผลิตงาน Graphic Animation ได้เป็นอย่างดี

หลักฐานที่ต้องยื่น/ใช้ในการสมัคร

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

 • รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1×1.5 นิ้ว โดยถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน 3 รูป
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ-สกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ 1 ฉบับ
 • สำเนาหลักฐานทางทหาร (สด.8 หรือ สด.43 หรือ สด.9 เฉพาะผู้สมัครเพศชาย) จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนา

 • วุฒิการศึกษา (ปริญญาบัตร และ/หรือ ประกาศนียบัตร) ตามคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัคร และสำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcrip of Record) จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ
  ในกรณีที่ไม่สามารถนำหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ให้นำหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษาและวันที่ที่ได้รับอนุมัติให้สำเร็จการศึกษา ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกำหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้
  ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษาใดนั้น จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นๆ เป็นเกณฑ์โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครสอบ
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับสำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ-สกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ 1 ฉบับสำเนาหลักฐานทางทหาร (สด.8 หรือ สด.43 หรือ สด.9 เฉพาะผู้สมัครเพศชาย) จำนวน 1 ฉบับ

 • ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือนและแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.2553
 • ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองว่า สำเนาถูกต้อง และลงชื่อกำกับไว้ด้วยทุกแผ่น

  วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร :ตนเอง  

  ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครได้ ณ กลุ่มงานบริหารงานบุคคล สำนักบริหารงานกลาง สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร อาคารทิปโก้ ชั้น 16 ถนนพระรามที่ 6 เขตพญาไทกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน 2562 – 25 เมษายน 2562 (ในวันและเวลาราชการ)

  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.023573100

  ต่อ 3109-12

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ : 10 พ.ค. 2562

  ดาวน์โหลดไฟล์ “สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

  แผนที่ | ประกาศ 1 |

  ฝากประชาสัมพันธ์

  Comments

  comments