สำนักงานประกันสังคม เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้-19 เม.ย. 2562 รวม 10 อัตรา,

สำนักงานประกันสังคม เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้-19 เม.ย. 2562 รวม 10 อัตรา,

ฝากประชาสัมพันธ์

สำนักงานประกันสังคม

สำนักงานประกันสังคม

ลิงค์: https://ehenx.com/2618/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการประกันสังคม
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 15,000-
อัตราว่าง: 10
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (สำนักงานประกันสังคม)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 19 เม.ย. 2562
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**สำนักงานประกันสังคม เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศสำนักงานประกันสังคม

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานด้านกฎหมายในตำแหน่งนักวิชาการประกันสังคม ระดับชั้นสูง สังกัดกองกฎหมาย

ด้วยสำนักงานประกันสังคม จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานด้านกฎหมาย ในตำแหน่งนักวิชาการประกันสังคม ระดับชั้นสูง จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกพนักงานประกันสังคม โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน
นักวิชาการประกันสังคม

สังกัด : กองกฎหมาย

อัตราว่าง : 10 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15,000 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักวิชาการประกันสังคม

เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาวิชานิติศาสตร์

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

โดยให้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานทางกฎหมาย การพิจารณา วินิจฉัยปัญหากฎหมาย ร่างและพิจารณาตรวจร่างกฎหมาย กฎระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง จัดทำนิติกรรม รวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐาน เพื่อดำเนินการทางคดี การสอบสวน ตรวจพิจารณา ดำเนินการเกี่ยวกับวินัย และการร้องทุกข์หรืออุทธรณ์ การพิทักษ์ระบบคุณธรรม ศึกษาข้อมูล รวบรวม แสวงหาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายรวมถึงการดำเนินการใดๆ ตามกฎหมายปกครองที่เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการ และการดำเนินคดีของหน่วยงาน และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

หลักฐานที่ต้องยื่น/ใช้ในการสมัคร

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

 • รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1×1.5 นิ้ว โดยถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 6 เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน 1 รูป
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ-สกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ 1 ฉบับ
 • สำเนาหลักฐานทางทหาร (สด.8 หรือ สด.43 หรือ สด.9 เฉพาะผู้สมัครเพศชาย) จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนา

 • วุฒิการศึกษา (ปริญญาบัตร และ/หรือ ประกาศนียบัตร) ตามคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัคร และสำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcrip of Record) จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ
  ในกรณีที่ไม่สามารถนำหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ให้นำหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษาและวันที่ที่ได้รับอนุมัติให้สำเร็จการศึกษา ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกำหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้
  ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษาใดนั้น จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นๆ เป็นเกณฑ์โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครสอบ
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับสำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ-สกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ 1 ฉบับสำเนาหลักฐานทางทหาร (สด.8 หรือ สด.43 หรือ สด.9 เฉพาะผู้สมัครเพศชาย) จำนวน 1 ฉบับทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองว่า สำเนาถูกต้อง และลงชื่อกำกับไว้ด้วยทุกแผ่น

  วิธีการสมัครงานพนักงาน สำนักงานประกันสังคม :ตนเอง  

  ผู้ประสงค์จะสมัคร ดาวน์โหลดใบสมัคร (หน้าสุดท้ายของประกาศรับสมัครสอบดาวน์โหลดได้ที่ลิงค์ด้านล่าง) โดยยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครด้วยตนเองเท่านั้น ณ กองบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 4 อาคารอำนวยการ สำนักงานประกันสังคม สำนักงานประกันสังคม ถนนติวานนท์ แขวงตลาดขวัญ เขตเมืองกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน 2562 – 19 เมษายน 2562 (ในวันและเวลาราชการ)

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ : 22 เม.ย. 2562

  ดาวน์โหลดไฟล์ “สำนักงานประกันสังคม

  แผนที่ | ประกาศ 1 |

  ฝากประชาสัมพันธ์

  Comments

  comments