ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 25 มี.ค. -3 เม.ย. 2562

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 25 มี.ค. -3 เม.ย. 2562

ฝากประชาสัมพันธ์

title=ธนาคารอาคารสงเคราะห์ธนาคารอาคารสงเคราะห์

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.)

ลิงค์: https://ehenx.com/2487/ หรือ
ตำแหน่ง: นักพัฒนาระบบ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี,ปริญญาโท
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (ธนาคารอาคารสงเคราะห์)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 25 มี.ค. – 3 เม.ย. 2562
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศธนาคารอาคารสงเคราะห์

เรื่อง รับสมัครบุคคลภายนอก

ด้วย ธนาคารอาคารสงเคราะห์  มีความประสงค์รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ ด้วยวิธีการคัดเลือกตามที่ธนาคารกำหนด โดยมีรายละเอียดดังนี้จึงประกาศรับสมัครบุคคล โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน
นักพัฒนาระบบ (เกรด 4 – 8)
ฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ

อัตราว่าง : 2 อัตรา

คุณวุฒิ : ปริญญาโท ปริญญาตรี

คุณสมบัติทั่วไป
 1. มีสัญชาติไทย
 2. อายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปี
 3. เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญด้วยความบริสุทธิ์ใจ
 4. ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ไร้ความสามารถ  หรือจิตฟั่นเฟือน
 5. ไม่สมประกอบ  หรือไม่เป็นโรคเรื้อน  วัณโรคในระยะอันตราย  โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม  โรคยาเสพติดให้โทษ  หรือโรคพิษสุราเรื้อรัง
 6. ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
 7. ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว
 8. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษถึงต้องออกจากราชการหรือรัฐวิสาหกิจ
 9. ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ หรือพ้นโทษแล้วเกินห้าปี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

นักพัฒนาระบบ
 1. คุณวุฒิปริญญาตรี / โท สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์,วิทยาการคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีสารสนเทศหรือสาขาวิชาอื่นที่เรียนวิชาการทางคอมพิวเตอร์ไม่ต่ำกว่า 36 หน่วยกิต
 2. อายุไม่เกิน 31 ปี บริบูรณ์ (นับถึงวันปิดรับสมัคร)
 3. มีความสามารถในการพัฒนาโปรแกรมในลักษณะ Web Application ด้วยภาษาโปรแกรมเช่น JAVA , PHP , ASP.net , HTML5 , CSS3 ฯลฯ
 4. ถ้ามีความสามารถในการพัฒนา Application บนมือถือหรือมีประสบการณ์ในการเขียน  ABAP หรือมีความสามารถในการวิเคราะห์ออกแบบระบบ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 5. สามารถใช้ SQLในการเข้าถึงข้อมูล SQL Server หรือ Oracle หรือ DB2 ได้เป็นอย่างดี
 6. มีความกระตือรือร้นในการศึกษาหาความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
 7. สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี มีมนุษยสัมพันธ์ดีมีความรู้และทักษะการเขียนเอกสารสำหรับนักพัฒนาระบบในรูปแบบต่าง ๆ เช่น UML,Work Flow Diagram , Use Case Diagram
การคัดเลือก

วันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2562 : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนทาง Website ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ www.ghbank.co.th  หรือที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ส่วนการพนักงาน  ชั้น 11  อาคาร 2

วันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2562 : ทดสอบข้อเขียน (รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง)

ประกาศ ณ วันที่  20  มีนาคม พ.ศ.  2562
ธนาคารอาคารสงเคราะห์

วิธีการสมัครงานพนักงาน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 25 มี.ค. – 3 เม.ย. 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.022021076

, 02-202-1851, 02-202-1265

ดาวน์โหลดไฟล์ “ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.)

แผนที่ | เว็บรับสมัคร |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments