สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 29 เม.ย. -9 พ.ค. 2565

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 29 เม.ย. -9 พ.ค. 2565

ฝากประชาสัมพันธ์

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ

ลิงค์: https://ehenx.com/16747/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานบริหารทั่วไป(ครู)
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 3
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 29 เม.ย. – 9 พ.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดรับสมัคร

ประกาศวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็น พนักงานราชการ ตำแหน่ง ในกลุ่มงานบริหารงานทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) และพนักงาน บริหารทั่วไป (ด้านบริหารงานทั่วไป) โดยปฏิบัติงานในวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ ฉะนั้นอาศัย อำนาจตามความในข้อ ๕ ชองประกาศคณะกรรมการการบริหารพนักงานราชการ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๔๔๒ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการและแบบสัญญาจ้างของ พนักงานราขการ พ.ศ. ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราขการ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔ เรือง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดทำกรอบอัตรากำลัง พนักงานราขการ คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่ ๒๙๗/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ เรื่องมอบอำนาจการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไปการจัดทำ และลงนามในสัญญาจ้างพนักงานราชการ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

พนักงานบริหารทั่วไป (ครู)

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

พนักงานบริหารทั่วไป (ครู)

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

๒.๒.๑ พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรีอคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับ
เดียวกัน ที่ ก.พ. รับรองแล้วในรหัสกลุ่มวิชา ๑๐๖ วิทยาศาสตร์ทั่วไป (วิทยาศาสตร์ (วิทยาศาสตร์ทั่วไป)/การสอน วิทยาศาสตร์/วิทยาศาสตร์ศึกษา/จุลชีววิทยา/มัธยมศึกษา-วิทยาศาสตร์/วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม/เคมี/ชีววิทยา/ ฟิสิกส์/วิทยาศาสตร์/วิทยาศาสตร์ทั่วไป)
๒.๒.๒ พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ไนระดับ
เดียวกัน ที่ ก.พ. รับรองแล้วในรหัสกลุ่มวิชา ๓๐๔ การจัดการทั่วไปและการจัดการทรัพยากรมนุษย์ (การจัดการ ทั่วไป/การบริหารธุรกิจ/การจัดการทรัพยากรมนุษย์/การจัดการทรัพยากรมนุษย์/บริหารธุรกิจ(การจัดการ สำนักงาน)/การบริหารงานบุคคล/รัฐประศาสนศาสตร์/การจัดการสำนักงาน)
๒.๒.๓ พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) ได้รับวุฒิปริญญาตริ หรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับ เดียวกัน ที่ ก.พ. รับรองแล้วในรหัสกลุ่มวิชา ๕๐๘ คอมพิวเตอร์กราฟิก (คอมพิวเตอร์อาร์ต/คอมพิวเตอร์กราฟฟิก/ เวชนิทัศน์/เทคโนโลยีและการสื่อสารการศึกษาดิจิทัลอาร์ต(ออกแบบดีจิทัลอาร์ต)/นฤมิตศึล,ป้/วิทยาการ คอมพิวเตอร์ประยุกต์และมัลดิมีเดีย/ดิจิตอลมีเดีย)
๒.๒.๔มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสือรับรองสิทธิ โดยต้องได้รับอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครเท่านั้น (เฉพาะตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป (ครู) วิทยาศาสตร์ทั่วไป รหัสวิชา ๑๐๖)
๒.๒.๕ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่ คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน ไม่หลังวันรับสมัครสอบแข่งขันในวันสุดท้ายและยังไม่หมดอายุ เว้นแต่ ผู้สมัคร สอบแข่งขันที,มีคุณวุฒิในประเภทวิชา หรือกลุ่มวิชา หรือทางหรือสาขาวิชาเอกที่ขาดแคลนมีความจำเป็นต่อการ จัดการเรียนการสอนเป็นพิเศษตามที่ส่วนราชการกำหนด ทั้งนี้จะต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือ หลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที,คุรุสภาออกให้ เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอนก่อนวันได้รับการจัดทำ สัญญาจ้าง (เฉพาะตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป (ครู) การจัดการทั่วไปและการจัดการทรัพยากรมนุษย์ รหัสวิชา ๓๐๔ และคอมพิวเตอร์กราฟิก รหัสวิชา ๕๐๘)

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่

วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2565 – 9 พฤษภาคม 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัคร”สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ

แผนที่ file 1

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments