กรมหม่อนไหม เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 3 พ.ค. -10 พ.ค. 2565

กรมหม่อนไหม เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 3 พ.ค. -10 พ.ค. 2565

ฝากประชาสัมพันธ์

กรมหม่อนไหม

ลิงค์: https://ehenx.com/16746/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานประจำสำนักงาน
ระดับการศึกษา: ม.ปลาย
อัตราเงินเดือน: 10,430-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 3 พ.ค. – 10 พ.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมหม่อนไหม เปิดรับสมัคร

ประกาศกรมหม่อนไหม

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเสือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วย กรมหม่อนไหม ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภท พนักงานราชการทั่วไป จำนวน ๑ ตำแหน่ง คือ ตำแหน่งพนักงานประจำสำนักงาน ปฏิบัติงานฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักอนุรักษ์และตรวจสอบมาตรฐานหม่อนไหม ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหาร พนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบ สัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริหาร พนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดกรอบอัตรากำลัง พนักงานราชการ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ก็. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๕ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงาน ราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

พนักงานประจำสำนักงาน

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 10430- บาท

คุณวุฒิ : ม.ปลาย

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

พนักงานประจำสำนักงาน

คุณวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) หรือเทียบเท่าไดในระดับเดียวกัน

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

พนักงานประจำสำนักงาน

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรับ – ส่ง หนังสือ เสนอหนังสือ เวียนหนังสือ งานด้านการพิมพ์การบันทึกข้อมูล การโต้ตอบหนังสือ และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

วิชาที่สอบ

พนักงานประจำสำนักงาน

การประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ ๑
๑. ความรู้ความสามารถทั่วไป
–    ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ทั่วไป
–    ความรู้เกี่ยวกับองค์กร
–    ความรู้เกี่ยวกับด้านคอมพิวเตอร์พื้นฐาน
๒. ความรู้ความสามารถที่ใข้เฉพาะตำแหน่ง
–    ความรู้เกี่ยวกับระบบงานสารบรรณ
–    ความรู้เกี่ยวกับระเบียบพนักงานราชการ
การประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ ๒
– โดยจะประเมินความรู้ ความสามารถ สมรรถนะ และบุคลิกภาพทั่วไปและทัศนคติ โดยวิธีการสัมภาษณ์จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน ประสบการณ์ ห่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ทัศนคติ การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงานสังคม และสิ่งแวดล้อมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณ ไหวพริบ บุคลิกภาพและพฤติกรรม ของผู้เข้ารับการประเมิน เพื่อใหัโด้บุคคลที่มีคุณธรรมจริยธรรมความรู้ ความสามารถ ทักษะสมรรถนะอื่นๆที่จำเป็นสำหรับตำแหน่ง

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมหม่อนไหม  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 3 พ.ค. – 10 พ.ค. 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัคร”กรมหม่อนไหม

แผนที่ file 1 | เว็บรับสมัคร

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments