Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 22 มี.ค. -28 มี.ค. 2565 รวม 6 อัตรา,

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

ลิงค์: https://ehenx.com/16504/ หรือ
ตำแหน่ง: นิติกร,เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์,พนักงานพิทักษ์ป่า
ระดับการศึกษา: ม.ต้น,ปวส.,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 10,430-18,000
อัตราว่าง: 6
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 22 มี.ค. – 28 มี.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เปิดรับสมัคร

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายส่ง

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดกรมทรัพยากรทางทะเลและชายส่ง

ด้วยกรมทรัพยากรทางทะเลและชายส่ง ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงาน ราชการทั่วไป สังกัดกรมทรัพยากรทางทะเลและชายส่ง ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหาร พนักงานราชการ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและการ เลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกาศคณะกรรมการ บริหารพนักงานราชการ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและ คุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ และประกาศคณะ กรรมการบริหารพนักงานราชการ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๕ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและ คุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ (ฉบับที่ ๒) จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดกรมทรัพยากรทางทะเลและชายส่ง โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นิติกร

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13800- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


ผู้ช่วยพนักงานพิทักษ์ป่า

อัตราว่าง : 4 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 10430- บาท

คุณวุฒิ : ม.ต้น

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นิติกร

ได้รับปริญญาตรีทางนิติศาสตรบัณฑิต


เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์

ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่น ที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาชาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีโทรคมนาคม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เทคนิคคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือคอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอร์


ผู้ช่วยพนักงานพิทักษ์ป่า

ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษา

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

นิติกร

เป็นผู้ปฏิบัติงานเบื้องต้นเกี่ยวกับ
(๑) ศึกษา วิเคราะห์เพื่อเสนอการปรับปรุงกฎหมายและระเบียบให้เหมาะสมกับสถานการณ์ รวมทั้งเสนอความเห็น หรือวินิจฉัยปัญหากฎหมายและระเบียบที่มีผลกระทบกับการดำเนินงานของหน่วยงาน
(๒) ศึกษา วิเคราะห์ และกำกับการดำเนินงานเกี่ยวกับออกกฎกระทรวงและการประกาศ เพื่อกำหนดพื้นที่ป่าขายเลนบริเวณใดในจังหวัดเป็นพื้นที่ป่าชายเลนอนุรักษ์ พื้นที่ที่มีทรัพยากรทางทะเล และชายส่งสมบูรณ์อันสมควรสงวนให้คงอยู่ในสภาพธรรมชาติเดิม พื้นที่ที่เป็นถิ่นที่อยู่อาศัยของสัตว์ และตามสภาพธรรมชาติที่สมบูรณ์ พื้นที่ที่มีความสำคัญด้านระบบนิเวศทางทะเลและชายส่งอันควร แก่การอนุรักษ์ เป็นพื้นที่คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายส่ง และกำหนดเขตพื้นที่ที่จะใช้มาตรการในการ ป้องกันการกัดเซาะชายส่ง
(๓) ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจแก่ชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนเจ้าหน้าที่ ของรัฐในการบังคับใช้กฎหมายให้มีมาตรฐานเดียวกัน
(๔) ศึกษา วิเคราะห์ค่าชดเชยในกรณีที่เกิดความเลียหายต่อชีวิต ทรัพย์สินและผลกระทบต่อการ ป้องกันการกัดเซาะชายส่ง
(๔) จัดทำคู่มือ ระเบียบ แนวทางปฏิบัติสำหรับพนักงานเจ้าหน้าที่
(๖) ดำเนินการเกี่ยวกับงานด้านคดีอาญา คดีแพ่ง คดีปกครอง หรือคดีอื่นๆ
(๗) วางดำเนินการเกี่ยวกับงานด้านวินัย อุทธรณ์
(๘) ดำเนินการบังคับใช้กฎหมายต่อผู้ฝ่าฝืนให้เป็นไปตามบทกำหนดโทษ
(๙) เสนอความเห็นแก่ผู้บังคับบัญชาในการตอบข้อหารือหรือวินิจฉัยปัญหากฎหมายเกี่ยวกับ ระเบียบของทางราชการที่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานของหน่วยงาน เพื่อเป็นข้อมูลสนับสบุนการพิจารณา ของผู้บังคับบัญชา
(๑๐) ให้คำปรึกษาแนะนำด้านกฎหมายแก,บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจ ในข้อกฎหมายที่เป็นปัญหา และให้ความรู้ถึงข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์กับการดำเนินงาน ของบุคคลหรือหน่วยงาน
(๑๑) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับหมอบหมาย

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  


เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์

ปฏิบัติงานด้านเครื่องคอมพิวเตอร์ ตามแนวทาง แบบอย่าง ชั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่าง หนึ่งหรือหลายอย่าง ดังนี้
(๑) ควบคุม ดูแล ติดตั้ง บำรุงรักษา ซ่อมแซม ตรวจสอบการทำงาน แกิไขปัญหาการใช้งานของ ระบบเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ระบบเครือข่ายสื่อสาร รวมทั้งระบบสนับสนุนต่าง ๆ เพื่อให้ ระบบงานต่าง ๆ สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ
(๒) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูล ปรับปรุง ดูแล รักษาความปลอดภัยจัดเก็บ สำรอง กู้คืนข้อมูล เพื่อสนับสนุนการใช้ประโยชน์ข้อมูลและป้องกันการสูญหายของข้อมูล
(๓) จัดทำทะเบียน รวบรวม และเก็บข้อมูลทางสถิติของการใช้งาน เพื่อการวางแผนบำรุงรักษา
(๔) ให้คำแนะนำ ตอบปัญหา แกไขปัญหา ให้แก่ผู้ใช้งานและผู้รับบริการทั้งภายในและภายนอก หน่วยงานเพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
(๕) ประสานงาน แลกเปลี่ยนความรู้และข้อมูลต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานเพื่อ ประกอบการปฏิบัติงานได้อย่างครอบคลุม และมีประสิทธิภาพ


ผู้ช่วยพนักงานพิทักษ์ป่า

เป็นผู้ปฏิบัติงานเบื้องต้นเกี่ยวกับ
(๑) ช่วยปฏิบัติงานด้านป่าชายเลนและช่วยวิชาการป่าไม้ เกี่ยวกับงานสงวน อนุรักษ์ คุ้มครอง ดูแล รักษาทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าชายเลน การส่งเสริมการปลูกป่าชายเลน การฟันฟู แกไช ความเสื่อม โทรมของระบบนิเวศในพื้นที่ป่าไม้ชายเลน การจัดการป่าชุมชน การควบคุม การกำกับดูแล ป้องกันการกระทำ ผิด การบุกรุกทำลายป่าชายเลน การป้องกันและควบคุมไฟป่าป้องกันการควบคุมไฟป่า การจัดการที่ดินป่าไม้ ชายเลน การอนุญาตการใช้ประโยชน์ที่ดินป่าไม้ชายเลน ผลิตผลป่าไม้ชายเลน อุตสาหกรรมไม้ สวนป่า ตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ การส่งเสริม การกระตุ้น การสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนมีความรู้สึกหวงแหน และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าชายเลน การศึกษาวิจัย และพัฒนาเกี่ยวกับการอนุรักษ์ การปลูกป่าชายเลน ผลิตผลป่าไม้ชายเลน การบริหารจัดการ และการฟันฟูทรัพยากรป่าไม้ สัตว์ป่าชายเลน ความหลากหลายทางชีวภาพและงานป่าไม้ชายเลนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อคืนสภาพความสมบรูณ์ของทรัพยากร ป่าไม้และสัตว์ป่าชายเลน รวมทั้งรักษาและใช้ประโยชน์ทรัพยากรป่าไม้ชายเลนอย่างยั่งยืน
(๒) ติดต่อประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานเดียวกันหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับงานด้าน ป่าไม้ และช่วยวิชาการป่าไม้เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
(๓) ให้คำแนะนำ ช่วยเหลือผู้มาติดต่อราชการ เพื่อให้ประชาชนเกิดความรู้ ความเข้าใจในการ ทำงาน
(๔) ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 22 มี.ค. – 28 มี.ค. 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัคร”กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

แผนที่ file 1 | เว็บรับสมัคร

Comments

comments