กรมควบคุมมลพิษ เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-20 มี.ค. 2562


ฝากประชาสัมพันธ์

กรมควบคุมมลพิษ

กรมควบคุมมลพิษ

ลิงค์: https://ehenx.com/2443/ หรือ
ตำแหน่ง: ปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อม
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 20 มี.ค. 2562
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมควบคุมมลพิษ เปิดรับสมัครสอบ

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน
ปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อม

จำนวน :1 ตำแหน่ง

ประเภท :ลูกจ้างเหมาบริการ

เงินเดือน :15,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

ปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อม

๑. คุณสมบัติของผู้รับจ้าง
๑.๑ มีสัญชาติไทย
๑.๒ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
๑.๓ อายุไม่ต่ำกว่า ๒๐ ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน ๔๕ ปีบริบูรณ์
๑.๔ มีคุณลักษณะเหมาะสม ทั้งบุคลิกภาพและความประพฤติดี สุขภาพแข็งแรง
๑.๕ อุทิศเวลาว่างให้ประโยชน์ส่วนรวมโดยไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนเป็นส่วนใหญ่
๑.๖ สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ดี เช่น Microsoft Office และสามารถจัดทำรายงานพร้อมประเมินผลการดำเนินงานได้
๑.๗ ไม่เคยกระทำความผิดอาญามาก่อน (แต่ไม่รวมถึงการกระทำความผิดโดยประมาทหรือการกระทำที่มีความผิดลหุโทษ)
๑.๘ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

ปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อมโดยดำเนินงานในโครงการของส่วนงานเทคโนโลยี ศูนย์ปฏิบัติการวิเคราะห์มลพิษและสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
๒.๑ ปฏิบัติงานในการประสานงานและจัดเตรียมประชุมพัฒนาเกณฑ์ข้อกำหนดสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และจัดทำรายงานการประชุมตามแผนการดำเนินงานของโครงการฯ
๒.๒ ปฏิบัติงานในการประสานงานและจัดเตรียมการประชุมคณะอนุกรรมการเทคนิคสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และจัดทำรายงานการประชุมตามแผนการดำเนินงานของโครงการฯ
๒.๓ ปฏิบัติงานในการศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่มีเกณฑ์ข้อกำหนดแล้วที่มีอยู่ในท้องตลาด และตรวจสอบหลักฐานว่าเป็นไปตามเกณฑ์ข้อกำหนดสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหรือไม่
๒.๔ ปฏิบัติงานในการขึ้นทะเบียนสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
๒.๕ ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดงานสัมมนาสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
๒.๖ ปฏิบัติงานด้านธุรการ หรือเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานธุรการของส่วนเทคโนโลยี และปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กรมควบคุมมลพิษ :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครติดต่อ นางสาวจีฬาภรณ์ ไทยขำ ฝ่ายคุณภาพสิ่งแวดล้อมและห้องปฏิบัติการ โทร. 0 2298 2084 กรมควบคุมมลพิษ ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2562 – 20 มีนาคม 2562 (ในวันและเวลาราชการ)

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments