กองบัญชาการกองทัพไทย เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ บัดนี้-29 มี.ค. 2562


ฝากประชาสัมพันธ์

title=กองบัญชาการกองทัพไทยกองบัญชาการกองทัพไทย

กองบัญชาการกองทัพไทย

ลิงค์: https://ehenx.com/2427/ หรือ
ตำแหน่ง: นายทหารสัญญาบัตร,นักวิเคราะห์ข่าวและนโยบายต่างประเทศ,เจ้าหน้าที่ภาษาและล่าม(ภาษาอังกฤษ),เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 6
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (อาคารกองบัญชาการกองทัพไทย)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 29 มี.ค. 2562
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กองบัญชาการกองทัพไทย เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศคณะกรรมการดำเนินงานสอบคัดเลือกำลังพลของกองบัญชาการกองทัพไทย

เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนกลุ่มใช้ทักษะและความสามารถพิเศษเฉพาะทางเข้ารับราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตรของกองบัญชาการกองทัพไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.262

1. กล่าวนำ

ด้วยกองบัญชาการกองทัพไทย เปิดการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนกลุ่มใช้ทักษะและความสามารถพิเศษเฉพาะทาง เข้ารับราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตร กองบัญชาการกองทัพไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จำนวน 6 อัตรา

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน
นักวิเคราะห์ข่าวและนโยบายต่างประเทศ

อัตราว่าง : 2 อัตรา

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


เจ้าหน้าที่ภาษาและล่าม (ภาษาอังกฤษ)

อัตราว่าง : 2 อัตรา

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์

อัตราว่าง : 2 อัตรา

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักวิเคราะห์ข่าวและนโยบายต่างประเทศ

 

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

 1. เพศ ชาย/หญิง จะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี แต่ไม่เกิน 35 ปี (เกิดปี พ.ศ.2527-2544)
 2. มีสัญชาติไทยโดยการเกิดตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ
 3. มีบุคลิกภาพดี มนุษยสัมพันธ์ดี มีความกระตือรือร้น ความสูงไม่ต่ำกว่า 160 เซนติเมตร และน้ำหนักต้องได้สัดส่วนกับความสูงเป็นไปตามมาตรฐาน ค่าดัชนีมวลกาย (BMI)
 4. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป สาขารัฐศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ การเมืองการปกครอง ทั้งภาควิชาภาษาไทย และภาษาอังกฤษ เกรดเฉลี่ย GPA ไม่ต่ำกว่า 3.00 (รวมถึงการนำเสนอเอกสารวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำด้านการวิเคราะห์ข่าวและนโยบายระหว่างประเทศ)
 5. มีผลการทดสอบวัดระดับความเข้าใจภาษาอังกฤษ ซึ่งผลคะแนนทดสอบต้องไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร ดังนี้
  1. มีคะแนน TOEIC ไม่น้อยกว่า 650 คะแนน หรือ
  2. มีคะแนน IELTS ระดับ 6.5 ขึ้นไป หรือ
  3. มีคะแนน TOEFL หรือ TOEFL (IBT) ไม่น้อยวก่า 70 คะแนน
 6. ผู้ที่มีประสบการณ์การทำงาน หรือการฝึกงาน ด้านวิเคราะห์ข่าวและนโยบายระหว่างประเทศ ทั้งในหน่วยงานของภาครัฐ หรือภาคเอกชน รวมถึงในสถาบันการศึกษาจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 7. ผู้สมัครชายต้องมีหลักฐานแสดงการพ้นพันธะทางทหาร (รับเฉพาะ สด.3, สด.8 หรือ สด.43)

เจ้าหน้าที่ภาษาและล่าม (ภาษาอังกฤษ)
 1. เพศหญิง จะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี แต่ไม่เกิน 30 ปี (เกิดปี พ.ศ.2532-2544)
 2. มีสัญชาติไทยโดยการเกิดตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ
 3. มีบุคลิกภาพดี มนุษยสัมพันธ์ดี มีความกระตือรือร้น และมีใจรักในงานบริการ ความสูงไม่ต่ำกว่า 165 เซนติเมตร และน้ำหนักต้องได้สัดส่วนกับความสูงเป็นไปตามมาตรฐานค่าดัชนีมวลกาย (BMI)
 4. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป (ทุกสาขา) หรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชาที่ ก.พ. รับรอง
 5. มีผลการทดสอบวัดระดับความเข้าใจภาษาอังกฤษ ซึ่งผลคะแนนทดสอบต้องไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร ดังนี้
  1. มีคะแนน TOEIC ไม่น้อยกว่า 650 คะแนน หรือ
  2. มีคะแนน IELTS ระดับ 6.5 ขึ้นไป หรือ
  3. มีคะแนน TOEFL หรือ TOEFL (IBT) ไม่น้อยวก่า 70 คะแนน
 6. มีประสบการณ์การทำงานในต่างประเทศ หรือทำงานในฐานะล่ามมาแล้วอย่างน้อย 1 ปี หรือได้รับการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการล่ามของสถาบันการศึกษาต่างๆ รวมทั้งผู้ที่มีทักษะในการฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้อย่างดีเลิศจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
 1. เพศหญิง จะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี แต่ไม่เกิน 28 ปี (เกิดปี พ.ศ.2534-2544)
 2. มีสัญชาติไทยโดยการเกิดตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ
 3. มีบุคลิกภาพดี มนุษยสัมพันธ์ดี มีความกระตือรือร้น และมีใจรักในงานบริการ ความสูงไม่ต่ำกว่า 165 เซนติเมตร และน้ำหนักต้องได้สัดส่วนกับความสูงเป็นไปตามมาตรฐานค่าดัชนีมวลกาย (BMI)
 4. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป (ทุกสาขา) หรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชาที่ ก.พ. รับรอง
 5. มีผลการทดสอบวัดระดับความเข้าใจภาษาอังกฤษ ซึ่งผลคะแนนทดสอบต้องไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร ดังนี้
  1. มีคะแนน TOEIC ไม่น้อยกว่า 650 คะแนน หรือ
  2. มีคะแนน IELTS ระดับ 6.5 ขึ้นไป หรือ
  3. มีคะแนน TOEFL หรือ TOEFL (IBT) ไม่น้อยวก่า 70 คะแนน
 6. ผู้มีประสบการณ์ด้านงานประชาสัมพันธ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

วิธีการสมัครงานข้าราชการ กองบัญชาการกองทัพไทย :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัคร สอบถามรายละเอียดและขอรับใบสมัครสอบด้วยตนเอง ณ กองจัดการ กรมกำลังพลทหาร ชั้น 2 อาคารกองบัญชาการกองทัพไทย อาคารกองบัญชาการกองทัพไทย ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2562 – 29 มีนาคม 2562 (ในวันและเวลาราชการ)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.025756018

หรือ 0958351015

ดาวน์โหลดไฟล์ “กองบัญชาการกองทัพไทย

แผนที่ | ประกาศ 1 |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments