สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 11 ก.พ. -28 ก.พ. 2562 รวม 12 อัตรา


ฝากประชาสัมพันธ์

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

ลิงค์: https://ehenx.com/2052/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานการจัดการระบบข้อมูล,พนักงานบันทึกภาพโทรทัศน์,พนักงานเทคนิคออกอากาศ,พนักงานกู้ชีพ,นักวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศ,พนักงานวิชาการวิเคราะห์ประเมินผล,นักวิชาการโสตทัศนศึกษา,เจ้าหน้าที่ตัดต่อภาพและเสียง,นักวิชาการสนับสนุนงานวิชาการ
ระดับการศึกษา: ปวช.ทุกสาขา,ปวช.,ปวส.,ปริญญาตรี,ปริญญาโท
อัตราเงินเดือน: 11,280-21,000
อัตราว่าง: 12
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 11 ก.พ. – 28 ก.พ. 2562
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการรัฐสภาทั่วไป

ด้วย สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานรัฐสภาทั่วไป จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานรัฐสภาทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

ตำแหน่ง พนักงานการจัดการระบบข้อมูล

กลุ่มงาน เทคนิค

ค่าตอบแทน 13,800 บาท

อัตราว่าง 1 อัตรา

คุณวุฒิ ปวส.


ตำแหน่ง พนักงานบันทึกภาพโทรทัศน์

กลุ่มงาน เทคนิค

ค่าตอบแทน 13,800 บาท

อัตราว่าง 1 อัตรา

คุณวุฒิ ปวส.


ตำแหน่ง พนักงานเทคนิคออกอากาศ

กลุ่มงาน เทคนิค

ค่าตอบแทน 13,800 บาท

อัตราว่าง 1 อัตรา

คุณวุฒิ ปวส.


ตำแหน่ง พนักงานกู้ชีพ

กลุ่มงาน เทคนิค

ค่าตอบแทน 11,280 บาท

อัตราว่าง 1 อัตรา

คุณวุฒิ ปวช.


ตำแหน่ง นักวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศ

กลุ่มงาน บริหารทั่วไป

ค่าตอบแทน 18,000 บาท

อัตราว่าง 1 อัตรา

คุณวุฒิ ปริญญาตรี


ตำแหน่ง พนักงานวิชาการวิเคราะห์ประเมินผล

กลุ่มงาน บริหารทั่วไป

ค่าตอบแทน 21,000 บาท

อัตราว่าง 3 อัตรา

คุณวุฒิ ปริญญาโท


ตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

กลุ่มงาน บริหารทั่วไป

ค่าตอบแทน 18,000 บาท

อัตราว่าง 1 อัตรา

คุณวุฒิ ปริญญาตรี


ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ตัดต่อภาพและเสียง

กลุ่มงาน บริหารทั่วไป

ค่าตอบแทน 18,000 บาท

อัตราว่าง 1 อัตรา

คุณวุฒิ ปริญญาตรี


ตำแหน่ง นักวิชาการสนับสนุนงานวิชาการ

กลุ่มงาน บริหารทั่วไป

ค่าตอบแทน 18,000 บาท

อัตราว่าง 1 อัตรา

คุณวุฒิ ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

พนักงานการจัดการระบบข้อมูล

 1. วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางด้านคอมพิวเตอร์
 2. มีความรู้ ความสามารถในการใช้โปรแรกม การประมวลคำ/ฐานข้อมูล โปรแกรมคำนวณโปรแกรมการนำเสนอข้อมูล
 3. มีประสบการณ์หรือปฏิบัติงานด้านโปรแกรมในระบบเครือข่าย

พนักงานบันทึกภาพโทรทัศน์

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

 1. วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางด้านโสตทัศนศึกษา เทคโนโลยีทางการศึกษา หรือ กรถ่ายภาพยนต์ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
 2. สามารถใช้กล้อง BETA CAM, DV Cam หรือ กล้องถ่ายโทรทัศน์ได้เป็นอย่างดี
 3. มีประสบการณ์ด้านโทรทัศน์และภาพยนต์ไม่น้อยกว่า 1 ปี (นำเอกสารมาแสดงต่อกรรมการในวันสอบสัมภาษณ์)

พนักงานเทคนิคออกอากาศ

 1. วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางด้านโสตทัศนศึกษา เทคโนโลยีทางการศึกษา หรือ กรถ่ายภาพยนต์ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
 2. สามารถใช้กล้อง BETA CAM, DV Cam หรือ กล้องถ่ายโทรทัศน์ได้เป็นอย่างดี
 3. มีประสบการณ์ด้านโทรทัศน์และภาพยนต์ไม่น้อยกว่า 1 ปี (นำเอกสารมาแสดงต่อกรรมการในวันสอบสัมภาษณ์)

พนักงานกู้ชีพ

 1. วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้าสื่อสาร
 2. สื่อสารโทรคมนาคม หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 3. มีความตั้งใจทำงาน มีความรับผิดชอบมนุษยสัมพันธ์ดี
 4. สามารถทำงานเป็นทีมและพร้อมปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมได้
 5. สามารถทำงานล่วงเวลาได้

นักวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศ

 1. วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขาและต้องผ่าานหลักสูตรการอบรมเวชกิจฉุกเฉินระดับพื้นฐาน (EMT-B 110 ชั่วโมง) หรือหลักสูตรอบรมปฏิบัิการฉุกเฉินระดับกลาง (EMT-I 2 ปี)
 2. มีความรู้ ความสามารถ ความชำนาญงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี
 3. มีความสามารถใช้เครื่องวิทยุสื่อสาร คมนาคมได้เป็นอย่างดี
 4. มีทักษะการนำภาษาอังกฤษมาใช้งาน

พนักงานวิชาการวิเคราะห์ประเมินผล

 1. ปริญญาตรีทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
 2. มีประสบการณ์ทำงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
 3. มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

 1. วุฒิปริญญาโท ด้านการวัดประเมินผล รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การบริหารทรัพยากรมนุษญ์ และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 2. มีความรู้ ความสามารถในการวิเคราะห์เชิงลึกด้านแผนกลยุทธ์และแผนยุทธศาสตร์
 3. มีความรู้ ความสามารถในการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป เช่น Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Power POint, Microsoft Project เป็นต้น
 4. ใช้โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติได้เป็นอย่างดี
 5. มีความรู้ความสามารถในการจัดทำโครงการด้านวิเคราะห์ประเมินผล
 6. มีทักษะในการนำเสนองานทางวิชาการได้เป็นอย่างดี

เจ้าหน้าที่ตัดต่อภาพและเสียง

 1. ปริญญาตรีทางด้านโสตทัศนศึกษษ เทคโนโลยี ทางการศึกษา นิเทศศาสตร์ หรือในสาขาที่เกี่ยวกับการถ่ายภาพนิ่ง/ภาพวิดีโอ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 2. มีความรู้ ความสามารถในการวางแผนระบบการจัดเก็บและสืบค้นภาพที่มีประสิทธิภาพ สะดวกต่อการใช้งานได้
 3. มีความสามารถใช้และดูแลรักษาอุปกรณ์การถ่ายภาพต่างๆ ได้

นักวิชาการสนับสนุนงานวิชาการ

 1. วุฒิปริญญาตรี ทางด้านนิเทศศาสตร์ โสตทัศนศึกษา เทคโนโลยีทางการถ่ายภาพ วารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
 2. สามารถใช้กล้อง BETA CAM, DV Cam หรือ กล้องถ่ายโทรทัศน์ได้เป็นอย่างดี
 3. มีประสบการณ์ด้านโทรทัศน์และภาพยนต์ไม่น้อยกว่า 1 ปี
 4. สามารถทำงานล่วงเวลาได้
 5. สามารถใช้ซอฟแวร์คอมพิวเอตร์ด้านการตัดต่อภาพและเสียงได้

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 11 ก.พ. – 28 ก.พ. 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ “สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

แผนที่ | ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments