ไปรษณีย์ไทย เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้-19 ม.ค. 2562 รวม 33 อัตรา

ไปรษณีย์ไทย เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้-19 ม.ค. 2562 รวม 33 อัตรา

ฝากประชาสัมพันธ์

ไปรษณีย์ไทย

ไปรษณีย์ไทย

ลิงค์: https://ehenx.com/1753/ หรือ
ตำแหน่ง: รวม33อัตรา,รับปวช.ปวส.ปริญญาตรีปริญญาโท
ระดับการศึกษา: ปวช.,ปวส.,ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี,ปริญญาโท
อัตราเงินเดือน: 21,480-17,980
อัตราว่าง: 33
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร,นครราชสีมา,ปทุมธานี,สุราษฎร์ธานี
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 19 ม.ค. 2562
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ไปรษณีย์ไทย เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้าทำงานเป็นพนักงาน

ด้วยบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังมมีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกผู้ได้รับคุณวุฒิด้านต่างๆ จำนวน 19 คุณวุฒิ เพื่อบรจุเข้าทำงานเป็นพนักงานในคุณวุฒิต่างๆ รวม 33 อัตรา จึงกำหนดหลักเกณฑ์การรับสมัคร ดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

คุณวุฒิ ปริญญาโท
จำนวน 2 อัตรา
อัตราเงินเดือน 17,830

คุณวุฒิ ปริญญาตรี
จำนวน 19 อัตรา
อัตราเงินเดือน 15,000

คุณวุฒิ ปวส.
จำนวน 6 อัตรา
อัตราเงินเดือน 12,000

คุณวุฒิ ปวช.
จำนวน 6 อัตรา
อัตราเงินเดือน 10,740

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

สังกัด ฝ่ายการบัญชี

ปริญญาโท สาขาวิชาบัญชีการเงิน

สังกัด ฝ่ายสวัสดิการและสุขภาพอนามัย

ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการเงินและธนาคาร โดยต้องจบการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี

สังกัด ฝ่ายบริหารงานกลาง

ปริญญาตรีไม่จำกัดสาขาวิชา มีประสบการในการปฏิบัติงาน Call Center ไม่ต่ำกว่า 3 ปี

สังกัด หน่วยงานต่างๆ

ปริญญาตรีทางด้านบัญชี

สังกัด ฝ่ายสวัสดิการและสุขภาพอนามัย

ปริญญาตรีพยาบาลศาสตร์ มีใบประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ และมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการตรวจรักษาในโรงพยาบาลรัฐหรือเอกชนไม่น้อยกว่า 3 ปี

สังกัด สำนักงานไปรษณีย์เขต 3 จังหวัดนครราชสีมา

ปริญญาตรีนิติศาสตร์ และมีใบอนุญาตว่าความ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

สังกัด ฝ่ายปฏิบัติงานตรวจสอบ 1 จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ปริญญาตรี สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการเงินการธนาคาร สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ สาขาวิชาวิทยาการจัดการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

สังกัด สำนักงานไปรษณีย์นครหลวง 2

ปริญญาตรีทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

สังกัด สำนักงานไปรษณีย์นครหลวง 4

ปริญญาตรีทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

สังกัด ฝ่ายขายและการตลาดไปรษณีย์ด่วนพิเศษ/โลสิจติกส์

ปริญญาตรีด้านการตลาด หรือด้านเศรษฐศาสตร์หรือด้านนิเทศศาสตร์

สังกัด ฝ่ายก่อสร้างและบำรุงรักษา

ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมโยธา และมีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กว.) ระดับภาคีวิศวกรหรือสูงกว่า

สังกัด ฝ่ายปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่วนระบบแม่ข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ งานบริการจัดการระบบเครื่องแม่ข่าย
  1. ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนามคม สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร หรือ
  2. ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
สังกัด ฝ่ายปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่วนระบบแม่ข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ งานปฏิบัติการสนับสนุนผู้ใช้งานระบบ
  1. ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนามคม สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร หรือ
  2. ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
สังกัด ฝ่ายก่อสร้างและบำรุงรักษา

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาช่างก่อสร้าง สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง

สังกัด หน่วยงานต่างๆ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาบัญชี

สังกัด ฝ่ายยานพาหนะขนส่ง

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาช่างยนต์

วิธีการสมัครงานพนักงาน ไปรษณีย์ไทย :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ บัดนี้ – 19 ม.ค. 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ “ไปรษณีย์ไทย

แผนที่ | ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments