งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กสทช. เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 25 ม.ค. -19 ม.ค. 2562 รวม 87 อัตรา

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
ฝากประชาสัมพันธ์

title=กสทช.กสทช.

กสทช.

ลิงค์: https://ehenx.com/1752/ หรือ
ตำแหน่ง: รวม87อัตรา,เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและปฏิบัติการ,เจ้าหน้าที่คุ้มครองผู้บริโภค,เจ้าหน้าที่อำนวยการ,พนักงานขับรถยนต์
ระดับการศึกษา: ม.ต้น,ปวส.,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 87
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 25 ม.ค. – 19 ม.ค. 2562
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กสทช. เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

เรื่อง รับสมัครบุคคลเืพ่อช่วยปฏิบัติงานให้สำนักงาน กสทช.

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นบุคคลเพื่อช่วยปฏิบัติงานให้สำนักงาน กสทช. ปฏิบัติหน้าที่ประจำสำนักงาน กสทช. ภาค และสำนักงาน กสทช. เขต จำนวน 87 อัตรา โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและปฏิบัติการ
จำนวน 42 อัตรา

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่คุ้มครองผู้บริโภค
จำนวน 24 อัตรา

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่อำนวยการ
จำนวน 8 อัตรา

ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์
จำนวน 13 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและปฏิบัติการ

สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่ ก.พ. รับรอง ในสาขาิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทงาไฟฟ้าสื่อสาร ทางไฟฟ้า ทางโทรคมนาคม ทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ

เจ้าหน้าที่คุ้มครองผู้บริโภค

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่ ก.พ. รับรอง ในสาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาภาษา วรรณคดี ทางภาษาต่างประเทศ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางโทรคมนาคม ทางไฟฟ้าสื่อสาร หรือทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางไฟฟ้าสื่อสาร หรือทางโทรคมนาคม ทางอิเล็กทรอนิกส์ ทางบริหารธุรกิจ ทางบัญชี ทางการเงิน ทางคอมพิวเตอร์ ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ทางการบริหารงานบุคคล ทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์การ ทางการจัดการองค์การและทรัพยากรมนุษย์ ทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษญ์ ทางนิเทศศาสตร์ ทางวารสารศาสตร์ ทางภูมิศษสตร์และภูมิสารสนเทศ ทางสถิติ ทางสังคมวิทยา ทางจิตวิทยา หรือทางการจัดการโทรคมนาคม

เจ้าหน้าที่อำนวยการ

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่ ก.พ. รับรองในสาขาวิชาใดสาขาหนึ่งทางบัญชี ทางการเงิน หรือทางบริหารธุรกิจ

พนักงานขับรถยนต์

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

 1. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หรือที่เทียบเท่า
 2. มีใบอนุญาตขับรถยนต์ส่นบุคคลตามกฎหมาย
 3. มีความรู้ความชำนาญในการขันรถยนต์
 4. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติจราจรทางบก และพระราชบัญญัติรถยนต์

วิชาที่สอบ

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและปฏิบัติการ

 1. ความรู้เกี่ยวกับภารกิจสำนักงาน กสทช.
 2. ความรู้เกี่ยวกับด้านไฟฟ้าสื่อสาร ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องอุปกรณ์วิทยุคมนาคม และการตรวจสอบการใช้คลื่นความถี่

เจ้าหน้าที่คุ้มครองผู้บริโภค

 1. ความรู้เกี่ยวกับภารกิจสำนักงาน กสทช.
 2. ความรู้เกี่ยวกับการกำกับดูแลเนื้อหา การคุ้มครองผู้บริโภคในการประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
 3. ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานคอมพิวเตอร์

เจ้าหน้าที่อำนวยการ

 1. ความรู้เกี่ยวกับภารกิจสำนักงาน กสทช.
 2. ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง และสารบรรณ
 3. ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานคอมพิวเตอร์

พนักงานขับรถยนต์

 1. ความรู้เกี่ยวกับภารกิจสำนักงาน กสทช.
 2. ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 3. ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ.2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 4. ความรู้เกีย่วกับการขับรถยนต์
 5. ความรู้เกี่ยวกับการบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องยนต์

หลักฐานที่ต้องยื่น/ใช้ในการสมัคร

 • รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1.5×2 นิ้ว โดยถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน 3 รูป
 • บัตรประจำตัวประชาชน
 • ทะเบียนบ้าน
 • หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ-สกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน)
 • หลักฐานทางทหาร (เฉพาะผู้สมัครเพศชาย) สด.8 หรือ สด.43 หรือ สด.9
 • บัตรประจำตัวประชาชนทะเบียนบ้านหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ-สกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน)หลักฐานทางทหาร (เฉพาะผู้สมัครเพศชาย) สด.8 หรือ สด.43 หรือ สด.9

 • ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือนและแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.2553
 • หนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาใบอนุญาตขับรถยนต์/รถจักรยานยนต์ ตามกฎหมาย (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ
 • ใบสมัครกรอกข้อมูลตามแบบที่กำหนดพร้อมลงลายมือชื่อในใบสมัคร
 • ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองว่า สำเนาถูกต้อง และลงชื่อกำกับไว้ด้วยทุกแผ่น

  วิธีการสมัครงานพนักงาน กสทช. :ตนเอง  

  ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกขและยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมเอกสารการสมัคร โดยระบุตำแหน่งที่ต้องการสมัครเพียง 1 ตำแหน่ง ได้ที่สำนักงาน กสทช. หรือสำนักงาน กสทช.ภาค หรือสำนักงาน กสทช.เขตทุกแห่ง กสทช. ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม 2562 – 19 มกราคม 2562 (ในวันและเวลาราชการ)

  ดาวน์โหลดไฟล์ “กสทช.

  แผนที่ | ประกาศ 1 | ใบสมัคร |

  ฝากประชาสัมพันธ์

  Comments

  comments