กระทรวงการต่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-23 พ.ย. 2561

กระทรวงการต่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-23 พ.ย. 2561

ฝากประชาสัมพันธ์

title=กระทรวงการต่างประเทศ

กระทรวงการต่างประเทศ

ลิงค์: https://ehenx.com/1293/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ดูแลระบบ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (กระทรววงการต่างประเทศ)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 23 พ.ย. 2561
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กระทรวงการต่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศสำนักนโยบายและแผน ที่ 21/2561

เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือก เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ

ด้วยสำนักนโยบายและแผน กระทรวงการต่างประเทศ มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนังกานจ้างเหมาบริการประจำสำนักนโยบายและแผน ซึ่งตั้งอยู่ที่ ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ดูแลระบบ (admin-help desk) เพื่อสนับสนุนงานบริการช่วยเหลือผู้ใช้ระบบฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการบริหารราชการแบบบูรณาการ (MFA Data Cennect) และสนับสนุนงานบำรุงรักษาระบบเชิงเทคนิค

อัตราว่างจำนวน 1 อัตรา

อัตราค่าจ้าง 18,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

 1. อายุไม่เกิน 35 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร
 2. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 3. มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ อาทิ Microsoft office (Word, Excel และ PowerPoint) และสามารถพิมพ์ดีดได้ในเกณฑ์ดี
 4. มีความรู้ภาษาอังกฤษในเกณฑ์ปานกลาง-ดี
 5. หากมีประสบการณ์ในการเป็น Project Manager การทำฐานข้อมูล (Database) หรือความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

หลักฐานที่ต้องยื่น/ใช้ในการสมัคร

 • รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1×1.5 นิ้ว โดยถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน 3 รูป
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ-สกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ 1 ฉบับ
 • สำเนาหลักฐานทางทหาร (สด.8 หรือ สด.43 หรือ สด.9 เฉพาะผู้สมัครเพศชาย) จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนา

    Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

 • สำเนาวุฒิการศึกษา (ปริญญาบัตร และ/หรือ ประกาศนียบัตร) ตามคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัคร และสำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcrip of Record) จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ
  ในกรณีที่ไม่สามารถนำหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ให้นำหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษาและวันที่ที่ได้รับอนุมัติให้สำเร็จการศึกษา ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกำหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้
  ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษาใดนั้น จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นๆ เป็นเกณฑ์โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครสอบ
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับสำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ-สกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ 1 ฉบับสำเนาหลักฐานทางทหาร (สด.8 หรือ สด.43 หรือ สด.9 เฉพาะผู้สมัครเพศชาย) จำนวน 1 ฉบับทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองว่า สำเนาถูกต้อง และลงชื่อกำกับไว้ด้วยทุกแผ่น

  วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กระทรวงการต่างประเทศ :ตนเอง  

  ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถ Download แบบฟอร์มใบสมัครได้จากเว็บไซต์ กรอกและส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานที่เกี่ยวข้องโดยส่งจดหมายลงทะเบียนถึงสำนักนโยบายและแผน กระทรวงการต่างประเทศ ถนนศรีอยุธยา เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 วงเล็บมุมซอง “สมัครรับกรคัดเลือกพนักงานบริหารจัดการเอกสารและข้อมูลภายใต้โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการบริหารราชการแบบบูรณาการ (MFA Data Connect) หรือสมัครด้วยตนเองที่ฝายประชาสัมพันธ์ ฝั่งถนนพระราม 6 กระทรววงการต่างประเทศ กระทรววงการต่างประเทศ ถนนศรีอยุธยา เขตพญาไทกรุงเทพมหานคร10400 ตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 – 23 พฤศจิกายน 2561 (ในวันและเวลาราชการ)

  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.02203500

  ต่อ 13214 (ภิญญดา) หรือ 13219 (จาตุรณต์)

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ : 26 พ.ย. 2561

  สอบวันที่: 28 พ.ย. 2561

  ประกาศผลสอบ: 30 พ.ย. 2561

  ดาวน์โหลดไฟล์ “กระทรวงการต่างประเทศ

  แผนที่ ประกาศ 1 |

  ฝากประชาสัมพันธ์

  Comments

  comments