การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 5 ธ.ค. -26 พ.ย. 2561


ฝากประชาสัมพันธ์

title=การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)

ลิงค์: https://ehenx.com/1229/ หรือ
ตำแหน่ง: นักบัญชี,เศรษฐกร,วิศวกร,นักบริหารพัสดุ,นักบริหารการลงทุน,นักบริหารงานชุมชนสัมพันธ์,นักบริหารงานนิคมอุตสาหกรรม
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 15,000-24,000
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (สำนักงานใหญ่ กนอ.)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 5 ธ.ค. – 26 พ.ย. 2561
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ 125/2561

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน

ด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแ่หงประเทศไทย (กนอ.) เป็นรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงอุตสาหกรร ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศให้เจริญก้าวหน้า ปัจจุบัน กนอ. กำลังดำเนินโครงการพัฒนาและขยายงานต่างๆ เป็นจำนวนมาก อีกทั้งเป็นหน่วยงานที่มีโครงสร้างวิธีการบริหารที่ทันสมัย มีสวัสดิการ เงินเดือน และสิทะิประโยชน์ เช่นเดียวกับรัฐวิสาหกิจชั้นนำทั่วไป มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน จำนวน 13 อัตรา โดยมีรายละเอียดการรับสมัครดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักบัญชี 5 หรือ 6

จำนวน 2 อัตรา

 • สังกัด กองบัญชีบริหารและงบประมาณฝ่ายการเงินและบัญชี
 • สังกัด สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปู

อัตราเงินเดือน 15,000-24,000 บาท


เศรษฐกร 5

จำนวน 1 อัตรา

 • สังกัดกองวิเคราะห์นโยบายและแผนยุทธศาสตร์

อัตราเงินเดือน 15,000-18,900 บาท


วิศวกร 5

จำนวน 3 อัตรา

 • สังกัดสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
 • สังกัดสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง
 • สังกัดสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย ฝ่ายอำนวยการ

อัตราเงินเดือน 15,000-21,250 บาท


นักบริหารพัสดุ 5

จำนวน 2 อัตรา

 • สังกัดกองพัสดุ ฝ่ายบริหาร

อัตราเงินเดือน 15,000-20,640 บาท


นักบริหารการลงทุน 5-6

จำนวน 2 อัตรา

 • สังกัดกองการตลาดและลูกค้าสัมพันธ์ ฝ่ายการตลาด

อัตราเงินเดือน 15,000- 25,540 บาท


นักบริหารงานชุมชนสัมพันธ์ 5

จำนวน 1 อัตรา

 • สังกัดกองบริหารงานชุมชนสัมพันธ์ ฝ่ายชุมชนสัมพันธ์

อัตราเงินเดือน 15,000-18,900 บาท


นักบริหารงานนิคมอุตสาหกรรม 5

จำนวน 2 อัตรา

 • สังกัดสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางพลี ฝ่ายอำนวยการปฏิบัติการ 2
 • สังกัดสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง

อัตราเงินเดือน 15,000-18,900 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักบัญชี 5 หรือ 6

ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีหรือปริญญาโทเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางด้านบัญชี

เศรษฐกร 5

ได้รับคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางด้าน เศรษฐศาสตร์ บัญชี การเงินการธนาคาร

วิศวกร 5

 • ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา อุตสาหการ
 • ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์สาขาวิชาอุตสาหการ
 • ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์สาขาอุตสาหการและสิ่งแวดล้อม

นักบริหารพัสดุ 5

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ได้รับคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางด้านบริหาร กฎหมาย รัฐศาสตร์ สถิติ อักษรศาสตร์ ศิลปศาสตร์ พาณิชยศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ

นักบริหารการลงทุน 5-6

ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิปริญญาโท หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทาง ศิลปศาสตร์ มนุษยศาสตร์ อักษรศาสตร์ ครุศาสตร์ บริหารธุรกิจ สาขาภาษาจีน ภาษาจีนธุรกิจ การสอนภาษาจีน การสอนภาษาจีนในฐานะต่างประเทศ ภาษาจีนและการสื่อสาร ภาษาจีนเพื่อการค้าระหว่างประเทศ ภาษาจีนเพื่อเศรษฐกิจและการค้า หรือสาขาที่เกี่ยวข้องทางด้านภาษาจีน หรือสาขาภาษาญี่ปุ่น ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ การสอนภาษาญี่ปุ่น การสอนภาษาญี่ปุ่นในฐานะภาษาต่างประเทศ ภาษาญี่ปุ่นและการสื่อสาร ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการค้าระหว่างประเทศ ภาษาญี่ปุ่นเพื่อเศรษฐกิจและการค้า หรือสาขาที่เกี่ยวข้องทางด้านภาษาญี่ปุ่น

นักบริหารงานชุมชนสัมพันธ์ 5

ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางมนุษยศาสตร์ อักษรศาสตร์ ศิลปศาสตร์ บริหารธุรกิจ สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ (สาขาภูมิศาสตร์สารสนเทศ)

นักบริหารงานนิคมอุตสาหกรรม 5

ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางด้านบริหาร กฎหมาย สถิติ รัฐศาสตร์ ศิลปศาสตร์ อักษรศาสตร์ พาณิชยศาสตร์ เศรษฐศาสตร์

หลักฐานที่ต้องยื่น/ใช้ในการสมัคร

 • รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1×1.5 นิ้ว โดยถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน 1 รูป
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ-สกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ 1 ฉบับ
 • สำเนาหลักฐานทางทหาร (สด.8 หรือ สด.43 หรือ สด.9 เฉพาะผู้สมัครเพศชาย) จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนา

 • สำเนาวุฒิการศึกษา (ปริญญาบัตร และ/หรือ ประกาศนียบัตร) ตามคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัคร และสำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcrip of Record) จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ
  ในกรณีที่ไม่สามารถนำหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ให้นำหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษาและวันที่ที่ได้รับอนุมัติให้สำเร็จการศึกษา ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกำหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้
  ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษาใดนั้น จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นๆ เป็นเกณฑ์โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครสอบ
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับสำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ-สกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ 1 ฉบับสำเนาหลักฐานทางทหาร (สด.8 หรือ สด.43 หรือ สด.9 เฉพาะผู้สมัครเพศชาย) จำนวน 1 ฉบับ

 • สำเนาผลคะแนน TOEIC ไม่ต่ำกว่า 500 คะแนน สำหรับตำแหน่งวิศวกรจะต้องมีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ใบ ก.ว.)
 • ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองว่า สำเนาถูกต้อง และลงชื่อกำกับไว้ด้วยทุกแผ่น

  วิธีการสมัครงานพนักงาน การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) :ตนเอง   ,สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

  ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 5 ธ.ค. – 26 พ.ย. 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.022530561

  ต่อ 1121, 1179

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ : 20 ธ.ค. 2561

  ดาวน์โหลดไฟล์ “การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)

  แผนที่ | เว็บรับสมัคร |

  ฝากประชาสัมพันธ์

  Comments

  comments