สอบท้องถิ่น เทศบาลนครเชียงใหม่ เปิดรับสมัครสอบ 12 พ.ย. -20 พ.ย. 2561


ฝากประชาสัมพันธ์

title=สอบท้องถิ่นสอบท้องถิ่น

สอบท้องถิ่น เทศบาลนครเชียงใหม่

ลิงค์: https://ehenx.com/1227/ หรือ
ตำแหน่ง: ครู,เจ้าพนักงานธุรการ
ระดับการศึกษา: ม.ต้น,ม.ปลาย,ปวส.ทุกสาขา,ปวส.,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 10,000-15,000
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่: เชียงใหม่ (เทศบาลนครเชียงใหม่)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 12 พ.ย. – 20 พ.ย. 2561
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**สอบท้องถิ่น เทศบาลนครเชียงใหม่ เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศเทศบาลนครเชียงใหม่

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกพนักงานจ้าง

ด้วยเทศบาลนครเชียงใหม่ จะดำเนินการคัดเลือกพนักงานจ้าง ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกพนักงานจ้าง สังกัดเทศบาลนครเชียงใหม่ ดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

พนักงานจ้างตามภารกิจ (คุณวุฒิ)

ผู้ช่วยครู จำนวน 1 อัตรา
ค่าตอบแทน 15,000 บาท

ผู้ช่วย เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 4 อัตรา
ค่าตอบแทน 13,285 บาท

พนักงานจ้างตามภารกิจ (ทักษะ)

พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 2 อัตรา
ค่าตอบแทน 11,400 บาท

พนักงานวิทยุ จำนวน 1 อัตรา
ค่าตอบแทน 11,400 บาท

พนักงานดับเพลิง จำนวน 1 อัตรา
ค่าตอบแทน 11,400 บาท

พนักงานพ่นสารเคมี จำนวน 1 อัตรา
ค่าตอบแทน 11,400 บาท

พนักงานจ้างทั่วไป

พนักงานเทศกิจ จำนวน 1 อัตรา
ค่าตอบแทน 10,000 บาท

คนงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
ค่าตอบแทน 10,000 บาท

พนักงานนำชม จำนวน 2 อัตรา
ค่าตอบแทน 10,000 บาท

พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 2 อัตรา
ค่าตอบแทน 10,000 บาท

ภารโรง จำนวน 1 อัตรา
ค่าตอบแทน 10,000 บาท

คนงานทั่วไป (คนพิการ) จำนวน 2 อัตรา
ค่าตอบแทน 10,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

ผู้ช่วยครู

 1. มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีในสาขาวิชาหรือทางการศึกษา ศึกษาศาสตร์ หรือทางอื่นที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้
 2. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขาวิชาที่  ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรมทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการรับรองจากทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ตำแหน่งอื่นๆ ติดตามได้จากประกาศรับสมัครสอบดาวน์โหลดได้ที่ลิงค์ข้างล่าง

หลักฐานที่ต้องยื่น/ใช้ในการสมัคร

 • รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 3×4 ซม. โดยถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน 3 รูป
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ-สกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ 1 ฉบับ
 • สำเนาหลักฐานทางทหาร (สด.8 หรือ สด.43 หรือ สด.9 เฉพาะผู้สมัครเพศชาย) จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนา

 • สำเนาวุฒิการศึกษา (ปริญญาบัตร และ/หรือ ประกาศนียบัตร) ตามคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัคร และสำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcrip of Record) จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ
  ในกรณีที่ไม่สามารถนำหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ให้นำหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษาและวันที่ที่ได้รับอนุมัติให้สำเร็จการศึกษา ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกำหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้
  ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษาใดนั้น จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นๆ เป็นเกณฑ์โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครสอบ
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับสำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ-สกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ 1 ฉบับสำเนาหลักฐานทางทหาร (สด.8 หรือ สด.43 หรือ สด.9 เฉพาะผู้สมัครเพศชาย) จำนวน 1 ฉบับ

 • ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือนและแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.2553
 • สำเนาใบอนุญาตขับรถยนต์/รถจักรยานยนต์ ตามกฎหมาย (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ
 • ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองว่า สำเนาถูกต้อง และลงชื่อกำกับไว้ด้วยทุกแผ่น

  วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง สอบท้องถิ่น เทศบาลนครเชียงใหม่ :ตนเอง  

  ผู้ประสงค์จะสมัคร เข้ารับการคัดเลือกสามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลนครเชียงใหม่ เทศบาลนครเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 – 20 พฤศจิกายน 2561 (ในวันและเวลาราชการ)

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ : 27 พ.ย. 2561

  ดาวน์โหลดไฟล์ “สอบท้องถิ่น เทศบาลนครเชียงใหม่

  แผนที่ | ประกาศ 1 |

  ฝากประชาสัมพันธ์

  Comments

  comments