สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 8 ส.ค. -29 ส.ค. 2561 รวม 7 อัตรา


ฝากประชาสัมพันธ์

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ

ลิงค์: https://ehenx.com/127/ หรือ
ตำแหน่ง: เศรษฐกรปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี,ปริญญาโท
อัตราเงินเดือน: 15,000-19,250
อัตราว่าง: 7
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 8 ส.ค. – 29 ส.ค. 2561สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ

เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งเศรษฐกรปฏิบัติการ (ระดับปริญญาโทและระดับปริญญาตรี)

ด้วยสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะจะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งเศรษฐกรปฏิบัติการ (ระดับปริญญาโทและระดับปริญญาตรี) จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

ชื่อตำแหน่ง :เศรษฐกรปฏิบัติการ (ระดับปริญญาตรี)

อัตราเงินเดือน :15,000 -16,500 บาท

ประเภท :วิชาการ ระดับปฏิบัติการ

จำนวนตำแหน่งว่าง :5 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปริญญาตรี


ชื่อตำแหน่ง :เศรษฐกรปฏิบัติการ (ระดับปริญญาโท)

อัตราเงินเดือน :17,500 – 19,250 บาท

ประเภท :วิชาการ ระดับปฏิบัติการ

จำนวนตำแหน่งว่าง :2 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปริญญาโท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

เศรษฐกรปฏิบัติการ (ระดับปริญญาตรี)

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ

เศรษฐกรปฏิบัติการ (ระดับปริญญาโท)

ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

เศรษฐกรปฏิบัติการ (ระดับปริญญาตรี)

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานด้านวิชาการเศรษฐกิจ ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมายโดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติ ดังนี้
1) ศึกษา วิเคราะห์ และกำหนดนโยบายและแนวทางในการกู้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้และพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศ รวมถึงแผนการออกตราสารหนี้รัฐบาล และแผนการซื้อคืนหรือไถ่ถอนตราสารหนี้รัฐบาล
2) กำกับ ดูแล และกำหนดทิศทางนโยบายและมาตรการในการพัฒนาตลาดตราสารหนี้ให้มีสภาพคล่องเพื่อสนับสนุนและรองรับการออกตราสารหนี้ของภาครัฐและภาคเอกชน
3) ศึกษา วิเคราะห์ และติดตามสภาวะตลาดตราสารหนี้ทั้งในและต่างประเทศ เครื่องมือทางการเงินใหม่ๆ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการกำหนดนโยบายการพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศ
4) ศึกษา วิเคราะห์ และเสนอแนะ รวมทั้งประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศ และต่างประเทศเพื่อสนับสนุนให้เกิดการเชื่อมโยงตลาดตราสารหนี้ระหว่างประเทศ
5) จัดทำรายงานต้นทุนและความเสี่ยงรายไตรมาส เพื่อเป็นการประเมินความเสี่ยงของ Portfolio หนี้สาธารณะ พร้อมเสนอแนะนโยบายและกลยุทธ์ในการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งจัดทำนโยบายการบริหารความเสี่ยง และ Portfolio Benchmark ของ สบน. เพื่อใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการบริหารหนี้และความเสี่ยงของ สบน.
6) ศึกษาและพัฒนารูปแบบ วิธีการบริหารและกระบวนการทำงานของสำนักงานให้รองรับการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทยและนโยบายรัฐบาล รวมทั้งเสนอแนะและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการ
7) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

เศรษฐกรปฏิบัติการ (ระดับปริญญาโท)

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานด้านวิชาการเศรษฐกิจ ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมายโดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติ ดังนี้
1) ศึกษาวิเคราะห์ฐานะเงินคงคลังและดุลเงินสดของรัฐบาล เพื่อกำหนดแผนและกลยุทธ์ในการดำเนินการกู้เงินเพื่อชดเชยขาดดุลและปรับฐานะเงินคงคลัง
2) จัดทำแผนปฏิบัติการและดำเนินการเกี่ยวกับการกู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุล การบริหารเงินสด และการบริหารหนี้ รวมทั้งดำเนินการกู้เงิน ซื้อคืนหรือไถ่ถอนตราสารหนี้ของรัฐบาลให้เป็นไปตามแผน
3) กำหนดแผนและกลยุทธ์ในการระดมเงินภายใต้วัตถุประสงค์ของกฎหมายพิเศษ พร้อมทั้งดำเนินการเกี่ยวกับการกู้เงิน การปรับโครงสร้างหนี้ การซื้อคืนหรือไถ่ถอนตราสารหนี้รัฐบาลภายใต้วัตถุประสงค์ของกฎหมายพิเศษ
4) ดำเนินการเกี่ยวกับการกู้เงินสำหรับโครงการเงินกู้ของรัฐบาล การบริหารหนี้และความเสี่ยงจากโครงการเงินกู้ของรัฐบาล รวมทั้งกำหนดแผนปฏิบัติการและกลยุทธ์ในการระดมเงิน การก่อหนี้ และการให้กู้ต่อ
5) ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดหาเงินกู้และการปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้ของรัฐบาลเพื่อนำมาให้กู้ต่อแก่หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานในกำกับดูแลของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือสถาบันการเงินภาครัฐ
6) ติดตามและประเมินภาวะตลาดเงินทุนและตลาดตราสารหนี้ เพื่อกำหนดรูปแบบและวิธีในการออกตราสารหนี้ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด และเพื่อพัฒนาตลาดตราสารหนี้
7) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย

วิชาที่สอบ

เศรษฐกรปฏิบัติการ (ระดับปริญญาตรี)

ทดสอบความรู้ความสามารถดังต่อไปนี้ โดยใช้วิธีสอบข้อเขียนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ(คะแนนเต็ม 200 คะแนน)
1) ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ การเงิน การคลัง และนโยบายรัฐบาล
2) ความรู้และการวิเคราะห์เกี่ยวกับสภาวะเศรษฐกิจและสถานการณ์โลกในปัจจุบัน

เศรษฐกรปฏิบัติการ (ระดับปริญญาโท)

ทดสอบความรู้ความสามารถดังต่อไปนี้ โดยใช้วิธีสอบข้อเขียนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ(คะแนนเต็ม 200 คะแนน)
1) ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ การเงิน การคลัง และนโยบายรัฐบาล
2) ความรู้และการวิเคราะห์เกี่ยวกับสภาวะเศรษฐกิจและสถานการณ์โลกในปัจจุบัน

 

วิธีการสมัครงานข้าราชการ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ :สมัครทางอินเทอร์เน็ต

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 8 ส.ค. – 29 ส.ค. 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ : 3 ก.ย. 2561

 

ดาวน์โหลดไฟล์ “สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ

แผนที่ ประกาศ 1 |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments