Categories
งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ สอบตำรวจ-ทหาร

กรมการขนส่งทหารบก เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ บัดนี้-6 มิ.ย. 2562 รวม 60 อัตรา,

title=กรมการขนส่งทหารบกกรมการขนส่งทหารบก

กรมการขนส่งทหารบก

ลิงค์: https://ehenx.com/2945/ หรือ
ตำแหน่ง: พลขับ,ช่างซ๋อม
ระดับการศึกษา: ม.ปลาย
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 60
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (กรมการขนส่งทหารบก)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 6 มิ.ย. 2562
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมการขนส่งทหารบก เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศกรมการขนส่งทหารบก

เรื่อง รับสมัครทหารกองหนุนที่มีคุณวุฒิวิชาชีพเฉพาะเข้ารับราชการเปนนายทหารประทวน (อัตรา ส.อ.) ประจำปี 2562

กรมการขนส่งทหารบก มีความประสงค์จะรับสมัครทหารกองหนุนที่มีคุณวุฒิวิชาชีพเฉพาะ เพื่อสอบคัดเลือกเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตรา ส.อ.) ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 60 อัตรา ดังนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน
พลขับ

อัตราว่าง : 32 อัตรา

คุณวุฒิ : ม.ปลาย


ช่างซ๋อม

อัตราว่าง : 28 อัตรา

คุณวุฒิ : ม.ปลาย

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

พลขับ
 1. มีอายุไม่ต่ำกว่า 22 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 29 ปี ในการนับอายุให้นับตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร
 2. สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6) ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า สำหรับผู้ที่มีคุณวุฒิสูงกว่าที่กำหนดไว้ หากผ่านการสอบคัดเลือกและได้ับการบรรจุแล้ว จะใช้คุณวุฒิสูงกว่านั้นมาเรียกร้องสิทธิ์บรรจุตามคุณวุฒิที่ตนมีอยู่นั้นมิได้
 3. สามารถขับรถยนต์ได้ดี มีใบอนุญษตขับรถยนต์ส่วนบุคคล หรือสาธารณะ จากกรมการขนส่งทางบก และมีความรู้เรื่องการปรนนิบัตบำรุงยานพาหนะเบื้องต้น

ช่างซ๋อม
 1. มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์และไม่เกิน 29 ปี ในการนับอายุให้นับตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร
 2. สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เฉพาะประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเครื่องกล (ยานยนต์ ไฟฟ้ากำลัง เครื่องกลอุตสาหกรรม เครื่องกลเรือ เครื่องกลเกษตร ตัวถังและสีรถยนต์) และสำหรับผู้ที่มีคุณวุฒิสูงกว่าที่กำหนดไว้ หากผ่านการสอบคัดเลือกและได้รับการบรรจุแล้ว จะใช้คุณวุฒิสูงกว่านั้นมาเรียกร้องสิทธิ์บรรจุตามคุณวุฒิที่ตนมีอยู่นั้นมิได้

หลักฐานที่ต้องยื่น/ใช้ในการสมัคร

 • รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 3×4 ซม. โดยถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 3 เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน 6 รูป
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ-สกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ 1 ฉบับ
 • สำเนาหลักฐานทางทหาร (สด.8 หรือ สด.43 หรือ สด.9 เฉพาะผู้สมัครเพศชาย) จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนา

    Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

 • วุฒิการศึกษา (ปริญญาบัตร และ/หรือ ประกาศนียบัตร) ตามคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัคร และสำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcrip of Record) จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ
  ในกรณีที่ไม่สามารถนำหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ให้นำหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษาและวันที่ที่ได้รับอนุมัติให้สำเร็จการศึกษา ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกำหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้
  ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษาใดนั้น จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นๆ เป็นเกณฑ์โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครสอบ
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับสำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ-สกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ 1 ฉบับสำเนาหลักฐานทางทหาร (สด.8 หรือ สด.43 หรือ สด.9 เฉพาะผู้สมัครเพศชาย) จำนวน 1 ฉบับ

 • ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือนและแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.2553
 • ในวันสมัคร ให้ผู้สมัครนำเอกสาร ฉบับจริงทุกรายการ มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครด้วย
 • หนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน ของบิดา มารดา (กรณีนามสกุลบิดาและมารดาไม่ตรงกนจะต้องแนบสูติบัตรของผู้สมัครเพื่อยืนยันหรือให้อำเภอรับรองว่าเป็นบิดาและมารดาของผู้สมัครจริง)
 • หนังสือรับรองความประพฤติของผู้บังคับบัญชาจากหน่วยต้นสังกัด กรณีผ่านการเป็นทหารกองประจำการ โดยผู้บังคับบัญชาระดับผู้บังคับกองพัน หรือเทียบเท่าขึ้นไปเป็นผู้รับอง กรณี จบนักศึกษาวิชาทหาร ชั้น 3-5 ต้องมีหนังสือรับรองวิทยฐานะจากศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร
 • รับสมัครเฉพาะผู้มีหลักฐานและคุณสมบัติครบถ้วนในวันสมัครเท่านั้น
 • หลักฐานการสมัครถ้าปลอมแปลงหรือแจ้งข้อมูลอันเป็ฯเท็จ หากตรวจสอบพบในภายหลัง หน่วยจะยกเลิกหรือเพิกถอนการบรรจุและดำเนินคดีทางกฎหมายโดยทันที
 • ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองว่า สำเนาถูกต้อง และลงชื่อกำกับไว้ด้วยทุกแผ่น

  วิธีการสมัครงานข้าราชการ กรมการขนส่งทหารบก :ตนเอง  

  ผู้ประสงค์จะสมัครติดต่อสมัครด้วยตนเองเฉพาะในวันราชการ เวลา 09.00-15.00 น. ณ กองร้อยบริการ กองบริการ กรมการขนส่งทหารบก กรมการขนส่งทหารบก เลขที่ 2 ถนนประดิพัทธิ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิตกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 3 มิถุนายน 2562 – 6 มิถุนายน 2562 (ในวันและเวลาราชการ)

  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.022410959

  ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมการขนส่งทหารบก

  แผนที่ | ประกาศ 1 |

  Comments

  comments