สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-17 มี.ค. 2560


ฝากประชาสัมพันธ์

สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

ลิงค์: https://iqepi.com/37425/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 15,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 17 มี.ค. 2560
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติกรุงเทพมหานคร

สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบ

สำนักยุทธศาสตร์ความมั่นคงเกี่ยวกับภัยคุกคามข้ามชาติ สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ มีความประสงค์ที่จะรับสมัครบุคคลเข้าทำงานในอัตราจ้างเหมาบริการ โดยมีตำแหน่งดังต่อไปนี้

1. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (ด้านแผนงาน โครงการ และงบประมาณ) จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 15,000 บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ แจ้งวัฒนะฯ กทม.

คุณสมบัติ
1) อายุไม่เกิน 30 ปี
2) วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการบัญชี เศรษฐศาสตร์ หรือรัฐประศาสนศาสตร์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
3) หากมีประสบการณ์ด้านการจัดทำแผนงาน การจัดทำคำของบประมาณ การติดตามประเมินผล และการ รายงานผลงาน และผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กร และงานในลักษณะเทียบเคียง อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
4) มีความละเอียดรอบคอบ อดทน มุ่งมั่นตั้งใจปฏิบัติงาน มีการบริหารความสำคัญของงานได้ดี และมีทักษะใน การประสานงานและการสรุปใจความสำคัญได้ดี 5. มีความสามารถในการใช้ Microsoft Office เป็นอย่างดี (Excel , Word and Power point)

ลักษณะงาน 
1) จัดทำแผนงาน โครงการ การจัดทำคำของบประมาณ การติดตามประเมินผล และการรายงานผลงาน และผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กร และงานในลักษณะเทียบเคียง
2) ติดตาม ประสานงาน เกี่ยวการกระบวนการประเมินผล โดยอิงตัวชี้วัดองค์กร (KPI)
3) สนับสนุนองค์กรในด้านการบริหารงบประมาณ ที่ใช้ในการประชุม และการจัดทำโครงการทั้งในและต่างประเทศ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

2. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (ด้านวิชาการ) จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 15,000 บาท สถานที่ปฏิบัติงาน : ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ แจ้งวัฒนะฯ กทม.

คุณสมบัติ
1) จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ หรือสาขาอื่น ๆ ทางสังคมศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
2) ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี สามารถแปลเอกสารได้ รวมทั้งสามารถสื่อสาร รับฟัง และชี้แจงเป็นภาษาอังกฤษได้อย่างดี
3) มีความสนใจในประเด็นปัญหาด้านความมั่นคง สามารถวิเคราะห์เอกสาร/บทความ/ข่าวที่เกี่ยวข้องด้านความมั่นคงได้เป็นอย่างดี
4) มีความสามารถในการปรับตัว สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันต่าง ๆ ได้ เช่นงานที่มีลักษณะเร่งด่วน และสามารถทำงานเป็นทีมได้

ลักษณะงาน
1) รวบรวม วิเคราะห์ ประเมินสถานการณ์ด้านความมั่นคง และเสนอข้อคิดเห็น เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านความมั่นคง อาทิ การจัดทำยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของสำนัก การทำรายงานและข้อคิดเห็นด้านความมั่นคงที่สำคัญเพื่อเสนอต่อหัวหน้าส่วนราชการ
2) อัพเดทข้อมูลสถานการณ์ด้านความมั่นคงที่เกี่ยวข้อง
3) ประสานงาน วิเคราะห์ และติดตามความคืบหน้าผลการดำเนินการภายใต้พันธกรณีระหว่างประเทศและกรอบความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างไทยและนานาประเทศตามที่ได้รับมอบหมาย
4) ประสานงานและเตรียมการด้านสารัตถะและพิธีการ สำหรับการประชุมระหว่างประเทศด้านความมั่นคงทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคี
5) ประสานงานกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนควบคุมตรวจสอบและปรับปรุง แก้ไขในการประมวลข้อมูลข่าวสารต่างๆตลอดจนจัดประชุมสัมมนาที่เกี่ยวข้อง

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร
1. Resume ภาษาไทย หรือ อังกฤษ
2. ใบผลการศึกษา (Transcript)
3. ปริญญาบัตร
4. เอกสารอื่นๆที่สามารถให้ผู้สัมภาษณ์พิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัครได้

***ส่งมาที่ [email protected] หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ โทร 02-142-0125 (คุณจตุรวิทย์) หรือ 02-142-0127 (คุณปพน) ภายในวันที่ 17 มีนาคม 2560 ขั้นตอนการรับสมัคร ผู้สัมภาษณ์จะพิจารณาคุณสมบัติจากใบสมัครและติดต่อกลับ เพื่อนัดวันสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์

สมัครงาน สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ งานราชการ กรุงเทพมหานคร สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ รับสมัคร สอบ สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ2560 สอบ สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ 60 ehenbook.com สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ :ตนเอง  

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments