มทร.พระนคร เปิดรับสมัครสอบ 16 พ.ค. -31 พ.ค. 2559 |นักวิชาการเงินและบัญชี


ฝากประชาสัมพันธ์

มทร.พระนคร

“มทร.พระนคร”

ลิงค์: https://iqepi.com/34569/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการเงินและบัญชี
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 15,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 16 พ.ค. – 31 พ.ค. 2559
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**มทร.พระนครกรุงเทพมหานคร

มทร.พระนคร เปิดรับสมัครสอบ

รายละเอียดวุฒิ : คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
คุณวุฒิปริญญาตรีทุกสาขา (ศึกษาด้านบัญชีไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต)
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ภาระงานโดยสังเขป
๑. ตรวจสอบเรื่องขออนุมัติและเบิกจ่ายเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนวิจัย เงินกองทุนเพื่อการวิจัย เงินเบิกแทนหน่วยงานอื่นและเงินนอกงบประมาณ
๒. จัดทำทะเบียนคุมเบิกและสรุปยอดการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนวิจัย เงินกองทุน เพื่อการวิจัยและเงินนอกงบประมาณ
๓. ตรวจสอบยอดคงเหลือและนำส่งกรมบัญชีกลาง
๔. ตรวจสอบยอดคงเหลือเงินโครงการวิจัยเพื่อนำเข้ากองทุนเพื่อการวิจัย
๕. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (คะแนน ๒๐๐ คะแนน)
สอบข้อเขียน (คะแนน ๑๔๐ คะแนน)
– ทดสอบความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมการจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๒ และฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๕
– หลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
– ความรู้เกี่ยวกับระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการรับเงินและการจ่ายเงินรายได้ พ.ศ. ๒๕๕๑
– ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่องหลักเกณฑ์ การปฏิบัติเกี่ยวกับการรับเงินการจ่ายเงิน การเก็บรักษา และการจัดทำบัญชี เงินรายได้ พ.ศ. ๒๕๕๑

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

สอบปฏิบัติ (คะแนน ๖๐ คะแนน)
– ความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office
( Word , Excel )
ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง
สอบสัมภาษณ์ (คะแนน ๑๐๐ คะแนน)
– พิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งในด้านต่าง ๆ เช่น ประสบการณ์ทางการศึกษาทางการงานที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความมีมนุษยสัมพันธ์และสามารถปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงานอื่นได้ดี มีความรับผิดชอบ มีความอดทนเสียสละ มีความคิดริเริ่มและมีปฏิภาณไหวพริบ มีบุคลิกภาพ และท่วงทีวาจาเหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ เป็นต้น

สมัครงาน มทร.พระนคร งานราชการ กรุงเทพมหานคร มทร.พระนคร รับสมัคร สอบ มทร.พระนคร2559 สอบ มทร.พระนคร 59 ehenbook.com มทร.พระนคร เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง มทร.พระนคร :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง มทร.พระนคร คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments