สอบท้องถิ่น อบต.บ้านหลุม เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-20 ก.ย. 2561


ฝากประชาสัมพันธ์

title=สอบท้องถิ่น

สอบท้องถิ่น อบต.บ้านหลุม

ลิงค์: https://ehenx.com/772/ หรือ
ตำแหน่ง: ครูผู้สอน
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 15,000-
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่: สุโขทัย (ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลุม)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 20 ก.ย. 2561
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**สอบท้องถิ่น อบต.บ้านหลุม เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลุม

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลุม มีความประสงคืที่จะดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 1 อัตรา จึงประกาศให้ผู้สนใจสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรได้ทราบรายละเอียด ดังนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้สอน (คอมพิวเตอร์)

จำนวน 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน 15,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

 1. มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษา หรือสาขาศึกษาศาสตร์ หรือคุณวุฒิอื่นที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งในสาขาดังนี้
  1. คอมพิวเตอร์
  2. วิทยาการคอมพิวเตอร์
  3. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  4. วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์
  5. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  6. ศาสตร์คอมพิวเตอร์
  7. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
  8. วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์
  9. ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์
  10. โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  11. ระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์
  12. อิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์
  13. คอมพิวเตอร์ศึกษา
  14. ธุรกิจคอมพิวเตอร์
  15. ระบบสารสนเทศ
  16. ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
  17. เทคโนโลยีสารสนเทศ
  18. วิทยาการสารสนเทศคอมพิวเตอร์
  19. คอมพิวเตอร์และสถิติ
  20. เทคโนโลยีสื่อสารการศึกษา
  21. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  22. สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่งตรงตามชื่อสาขาวิชาเอก ข้อ 1-21
 2. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน

หลักฐานที่ต้องยื่น/ใช้ในการสมัคร

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

 • รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1×1.5 นิ้ว โดยถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 6 เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน 3 รูป
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาบัตรทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครสอบเพศหญิง) ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ-สกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ 1 ฉบับ
 • สำเนาหลักฐานทางทหาร (เฉพาะผู้สมัครเพศชาย) จำนวน 1 ฉบับ (สด.8 หรือ สด.43 หรือ สด.9)
 • สำเนาวุฒิการศึกษา (ปริญญาบัตร และ/หรือ ประกาศนียบัตร) ตามคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัคร และสำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcrip of Record) จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ
  ในกรณีที่ไม่สามารถนำหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ให้นำหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษาและวันที่ที่ได้รับอนุมัติให้สำเร็จการศึกษา ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกำหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้
  ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษาใดนั้น จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นๆ เป็นเกณฑ์โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครสอบ
 • ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือนและแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.2553
 • สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู สำเนาใบอนุญาปฏิบัติการสอน หรือหนังสือรับรองสิทโดยต้องได้รับอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครเท่านั้น จำนวน 1 ฉบับ
 • ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองว่า สำเนาถูกต้อง และลงชื่อกำกับไว้ด้วยทุกแผ่น

  วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง สอบท้องถิ่น อบต.บ้านหลุม :ตนเอง  

  ผู้ประสงค์จะสมัครเข้รับการสรรหา และการเลือกสรร สามารถติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่รับสมัคร ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลุม ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลุม อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2561 – 20 กันยายน 2561 (ในวันและเวลาราชการ)

  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.055615311

  หรือ 055615312 ต่อ 112

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ : 24 ก.ย. 2561

  ดาวน์โหลดไฟล์ “สอบท้องถิ่น อบต.บ้านหลุม

  แผนที่ ประกาศ 1 |

  ฝากประชาสัมพันธ์

  Comments

  comments