สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสิงห์บุรี เปิดรับสมัครสอบ 8 ก.พ. -12 ก.พ. 2559 |นิติกร


ฝากประชาสัมพันธ์

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสิงห์บุรี

“สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสิงห์บุรี”

ลิงค์: https://iqepi.com/33719/ หรือ
ตำแหน่ง: นิติกร
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 15,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: สิงห์บุรี
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 8 ก.พ. – 12 ก.พ. 2559
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสิงห์บุรีสิงห์บุรี

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสิงห์บุรี เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสิงห์บุรี
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว
———————————————————
ด้วยสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสิงห์บุรี จะดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างบุคคลเข้าปฏิบัติงาน เป็นลูกจ้างชั่วคราวเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสิงห์บุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9 จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก ดังรายละเอียดต่อไปนี้
๑. ตำแหน่งที่จะดำเนินการจ้าง และเงินเดือนที่จะได้รับ
๑.๑ ตำแหน่งนิติกร (วุฒิปริญญาตรี)
อัตราเงินเดือน 11,680 บาท ค่าครองชีพชั่วคราว 3,320 บาท จำนวน ๑ อัตรา
๒. ระยะเวลาการจ้าง 1 มีนาคม ๒๕๕9 ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๕9
๓. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติของแต่ละตำแหน่ง ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ (เอกสารแนบ ๑)
๔. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครสอบ
๔.๑ คุณสมบัติทั่วไป
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร)
(๓) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ
(๔) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งกำนัน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
(๕) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการทางการเมือง
(6) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
(๗) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งให้พักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ หรือตามกฎหมายอื่น
(8) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
(๙) ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(๑๐) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(๑๑) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิด ทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
(๑๒) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออกหรือไล่ออก จากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
(๑๓) ไม่เคยเป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออกหรือปลดออกเพราะกระทำความผิดวินัยตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ หรือตามกฎหมายอื่น
(๑๔) ไม่เคยเป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออกเพราะกระทำผิดวินัยตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ หรือตามกฎหมายอื่น
(๑๕) ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ

/สำหรับพระภิกษุ…
-2-

สำหรับพระภิกษุ สามเณร ทางราชการไม่รับสมัครและไม่อาจเข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการได้ ทั้งนี้ โดยอนุโลมตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหารที่ นว 89/2501 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2501 และตามความในข้อ 5. ของคำสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ 17 มีนาคม 2538 โดยอนุโลม

๔.๒ ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ดังนี้
ตำแหน่งนิติกร ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชานิติศาสตร์
๕. การรับสมัครสอบ
๕.๑ วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบ
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบขอและยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสิงห์บุรี (อาคารศรีประมงค์บริเวณตลาดนัดคลองถม) ตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ ๒๕๕9 ถึงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ ๒๕๕9 ในวันและเวลาราชการ
5.2 ค่าสมัครสอบ
ผู้สมัครสอบไม่ต้องเสียค่าสมัครสอบ หรือค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น
๕.3 หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัครสอบ
(๑) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด ๑ นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน ๓ รูป
(๒) สำเนาปริญญาบัตร และสำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษา ตรงกับตำแหน่งที่สมัครสอบ จำนวนอย่างละ ๑ ฉบับ
(๓) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวนอย่างละ ๑ ฉบับ
(๔) สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครสอบเพศหญิง) สำเนาหนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล (ในกรณีที่ชื่อตัว-ชื่อสกุล ในหลักฐานการสมัครสอบไม่ตรงกัน) สำเนาใบสำคัญทหารกองเกิน และใบสำคัญทหารกองหนุน เฉพาะผู้สมัครสอบเพศชาย) จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ
(5) ใบรับรองแพทย์แสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้าม ตามกฎ ก.พ. ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน
(ให้นำมายื่นเป็นผู้ผ่านการคัดเลือก)
ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองว่า “ข้าพเจ้าขอรับรองว่าถ่ายจาก
ต้นฉบับจริง” และลงชื่อ วันที่กำกับไว้ในเอกสารทุกฉบับด้วย
๖. เงื่อนไขในการรับสมัครสอบ
๖.๑ ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิ สมัครสอบ ในข้อ ๔.2. โดยต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาและได้รับการอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครสอบ
๖.2 ผู้สมัครสอบจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ให้ถูกต้องตรงตามประกาศนี้ พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของตำแหน่งที่สมัครสอบ อันมีผลทำให้ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิสมัครสอบตามประกาศรับสมัครดังกล่าวให้ถือว่าการรับสมัคร และการได้เข้ารับการสอบครั้งนี้เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้น
๗. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ และวัน เวลา สถานที่สอบ
สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสิงห์บุรี จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ และวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ในวันที่ ๑5 กุมภาพันธ์ ๒๕๕9 ณ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสิงห์บุรี และทาง Facebook สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสิงห์บุรี

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

/8. หลักสูตรและวิธีการ…
-3-

๘. หลักสูตรและวิธีการสอบ(เอกสารแนบ ๒)
๙. เกณฑ์การตัดสิน
9.1 ผู้ที่มีสิทธิเข้ารับการทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนทดสอบความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60
9.2 ผู้ที่จะได้รับการจ้างลูกชั่วคราว จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนสอบในแต่ละภาคไม่น้อยกว่าร้อยละ 60
9.3 การจ้างจะเป็นไปตามลำดับที่สอบได้ โดยใช้คะแนนรวมทั้ง 2 ภาคเรียงลำดับที่จากผู้ได้คะแนน รวมมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า กรณีคะแนนรวมเท่ากัน ผู้ที่ได้คะแนนทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) มากกว่าเป็นผู้อยู่ในระดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) เท่ากัน ให้ผู้ที่ได้คะแนนสอบความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (สอบข้อเขียน) มากกว่าเป็น ผู้ที่อยู่ในระดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนทดสอบความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งสำหรับตำแหน่ง (สอบข้อเขียน) เท่ากัน ให้ผู้ที่ได้รับเลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในระดับที่สูงกว่า
๑๐. การขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้
๑๐.๑ การขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ จะเรียงลำดับที่จากผู้ได้คะแนนสูงสุดลงมาตามลำดับ ในกรณีที่มีคะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้ที่ได้รับเลขบัตรประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า
๑๐.๒ การขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ จะขึ้นบัญชีไว้เป็นเวลาไม่เกิน 1 ปี นับตั้งแต่วันขึ้นบัญชี
๑๑. การจัดจ้างผู้สอบคัดเลือกได้
การจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนที่สอบได้ ตามจำนวนตำแหน่งข้อ ๑

ประกาศ ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕9

(นางไพเราะ คงเปรม)
ยุติธรรมจังหวัดสิงห์บุรี
ประธานคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
สังกัดสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสิงห์บุรี

เอกสารแนบ ๑

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

ตำแหน่งนิติกร (วุฒิปริญญาตรี)
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ดังนี้
– ให้คำปรึกษาและความช่วยเหลือทางกฎหมาย และให้บริการข้อมูลในงานของสำนักงานยุติธรรมจังหวัด
– รับเรื่องขออนุมัติ ขออนุญาต เรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์และรับแจ้งข้อมูลเบาะแสผู้กระทำผิดที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของกระทรวงยุติธรรม ตลอดจนประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการติดตามเรื่องและแจ้งผล การดำเนินงานแก่ผู้ขอรับบริการ
– ตรวจ พิจารณา ร่าง แก้ไข ปรับปรุง ระเบียบ คำสั่ง และนิติกรรมสัญญาต่างๆ ของสำนักงานยุติธรรมจังหวัด
– สอบสวน ตรวจพิจารณา ดำเนินการเกี่ยวกับวินัยร้องเรียน และการร้องทุกข์หรืออุทธรณ์ของบุคลากร ในสำนักงานยุติธรรมจังหวัด
– รวบรวมข้อเท็จจริง เอกสารหลักฐาน ตลอดจนกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสนอความเห็นประกอบ การพิจารณาดำเนินการทางกฎหมายในงานของสำนักงานฯ
– จัดทำนิติกรรมหรือเอกสารที่มีผลผูกพันทางกฎหมายในงานของสำนักงานฯ
– การดำเนินการเกี่ยวกับการประชุม สัมมนา และเจราจาทางกฎหมายของสำนักงานฯ
– การดำเนินการเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนนักจิตวิทยาและนักสังคมสงเคราะห์ รวมทั้งงานคดี มารยาททนายความในความรับผิดชอบของสำนักงานฯ
– งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

เอกสารแนบที่ ๒

หลักสูตรและวิธีการสอบ

หลักสูตรและวิธีการสอบ

ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินดังนี้

การประเมินครั้งที่ ๑ ทดสอบความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง

สอบข้อเขียน คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน

หลักสูตรวิชาที่ใช้ในการสอบข้อเขียน คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน
• กฎหมายอาญา
• กฎหมายแพ่ง
• กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
• กฎหมายวิธีพิจารณาอาญา
• พระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ.๒๕๕๔
• พ.ร.บ.กองทุนยุติธรรม พ.ศ. 2558

การประเมินครั้งที่ ๒ ทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน
ทดสอบความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ประวัติส่วนตัว ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพอย่างอื่น

ทั้งนี้ ให้ผู้สมัครเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสรรถนะ ครั้งที่ ๑ (สอบข้อเขียน) ก่อนผู้ที่ผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถและสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ (การสอบข้อเขียน) คือผู้ที่ได้คะแนนการสอบข้อเขียนไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ จึงเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (การสอบสัมภาษณ์) ซึ่งจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ ให้ทราบอีกครั้ง

สมัครงาน สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสิงห์บุรี งานราชการ สิงห์บุรี สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสิงห์บุรี รับสมัคร สอบ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสิงห์บุรี2559 สอบ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสิงห์บุรี 59 สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสิงห์บุรี เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสิงห์บุรี :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสิงห์บุรี คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
แผนที่ | ประกาศ |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments