กรมควบคุมมลพิษ เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้ -25 ธ.ค. 2558 |นักวิชาการสิ่งแวดล้อม


ฝากประชาสัมพันธ์

กรมควบคุมมลพิษ

“กรมควบคุมมลพิษ”

ลิงค์: https://iqepi.com/33315/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 15,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 25 ธ.ค. 2558
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

กรมควบคุมมลพิษ เปิดรับสมัครสอบ

ลักษณะของงาน : 1. สนับสนุนการตรวจวัดกลิ่นและการวิเคราะห์กลิ่น ได้แก่ การเก็บตัวอย่างกลิ่นในภาคสนาม การตรวจวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ ดำเนินการขึ้นทะเบียนผู้ทดสอบกลิ่น จัดเตรียมวัสดุ-อุปกรณ์ตรวจวัด/ตรวจวิเคราะห์กลิ่น และดูแลความเรียบร้อยของห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์กลิ่นด้วยการดม (Sensory Test)
2. สนับสนุนการติดตามตรวจสอบมลพิษจากแหล่งกำเนิดในพื้นที่เขตควบคุมมลพิษตำบลหน้าพระลาน จังหวัดสระบุรี และพื้นที่เขตควบคุมมลพิษจังหวัดระยอง รวมทั้งพื้นที่เสี่ยงในจังหวัดต่างๆ ได้แก่ การตรวจวัดมลพิษทางอากาศจากแหล่งกำเนิด การจัดทำสรุปผลและรายงานผล การจัดเตรียมวัสดุ-อุปกรณ์ และเครื่องมือตรวจวัดมลพิษทางอากาศจากแหล่งกำเนิด และร่วมติดตามตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษทางอากาศจากโรงงานอุตสาหกรรม
3. สนับสนุนงานพยากรณ์สารมลพิษทางอากาศในพื้นที่เขตควบคุมมลพิษตำบลหน้าพระลาน จังหวัดสระบุรี และพื้นที่เขตควบคุมมลพิษจังหวัดระยอง ได้แก่ การตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษ และการเตรียมข้อมูลสำหรับการนำเข้าแบบจำลองการกระจายตัวมลพิษทางอากาศ (WRF) เป็นต้น
4. ปฏิบัติงานด้านอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ : 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม หรือสาธารณสุขศาสตร์ สาขาอนามัยสิ่งแวดล้อม หรือวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 45 ปีบริบูรณ์
3. สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดได้
4. มีความประพฤติดี ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
5. ไม่เคยเป็นผู้ต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดทีกระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
6. สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้ โดยอุทิศเวลาให้ส่วนรวมโดยไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนเป็นใหญ่
7. สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้
8. ต้องพร้อมปฏิบัติงานในเดือน มกราคม 2559
วิธีสมัคร : สมัครด้วยตนเอง ณ ส่วนมลพิษทางอากาศจากอุตสาหกรรม ชั้น 8 พร้อมยื่นเอกสาร ดังนี้
1. รูปถ่ายขนาด 1 x 1.5 นิ้ว
2. สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcripts of Records)
3. สำเนาปริญญาบัตร หรือสำเนาหนังสือรับรองฉบับสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ
4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
5. สำเนาทะเบียนบ้าน
6. สำเนาหนังสือรับรองการผ่านงาน หรือสำเนาหนังสือรับรองการฝึกงานในขณะศึกษาระดับปริญญาตรี
7. สำเนาเอกสารอื่น ๆ อาทิ ใบทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล ฯลฯ
ผู้ประสานงาน : น.ส.อรพิน, นายสิริศักดิ์ ส่วนมลพิษทางอากาศจากอุตสาหกรรม [sirisak(dot)k(at)pcd(dot)go(dot)th] สำนักจัดการคุณภาพอากาศและเสียง โทร. 0 2298 2300, 0 2298 2305
ระยะเวลารับสมัคร : 18-Dec-15 ถึง 25-Dec-15
 

สมัครงาน กรมควบคุมมลพิษ งานราชการ กรมควบคุมมลพิษ รับสมัคร สอบ กรมควบคุมมลพิษ2558 สอบ กรมควบคุมมลพิษ 58 กรมควบคุมมลพิษ เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กรมควบคุมมลพิษ :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง กรมควบคุมมลพิษ คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments