สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-27 ส.ค. 2564 รวม 13 อัตรา,

สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย  เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-27 ส.ค. 2564  รวม 13 อัตรา,

ฝากประชาสัมพันธ์

สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย

ลิงค์: https://ehenx.com/15302/ หรือ
ตำแหน่ง: นิติกร,เจ้าหน้าที่บริหารงานการผลิต,นักวิทยาศาสตร์,เจ้าหน้าที่ข้อมูลการผลิต
ระดับการศึกษา: ปวส.,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 13,285-15,010
อัตราว่าง: 13
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 27 ส.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เปิดรับสมัคร

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและนํ้าตาลทราย

เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นลูกอ้างประจำเงินกองทุนอ้อยและนํ้าตาลทราย ในสำนักบริหารอ้อยและนํ้าตาลทราย สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและนํ้าตาลทราย

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและนํ้าตาลทราย จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุ เป็นลูกอ้างประจำเงินกองทุนอ้อยและนํ้าตาลทราย ในตำแหน่งนิติกร ระดับ ๓ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงาน การผลิต ระดับ ๓ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ ระดับ ๓ และตำแหน่งเจ้าหน้าที่ข้อมูลการผลิต ระดับ ๒ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๑๑ แห่งระเบียบคณะกรรมการอ้อยและนั้าตาลทรายฉบับที่ ๑ พ.ศ.๒๕๓๓ ว่าด้วย การจ้างลูกจ้างโดยใช้เงินกองทุนอ้อยและนํ้าตาลทราย เพื่อปฏิบัติงานในสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและ นํ้าตาลทราย ลงวันที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๓๓ และโดยอนุโลมมาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญ้ติระเบียบข้าราชการ พลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และหนังสือสำนัก ก.พ. ที่ นวิ ๑๐๐๔/ว ๑๗ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ เรื่อง การสรรหา โดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นิติกร

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15010- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


เจ้าหน้าที่บริหารงานการผลิต

อัตราว่าง : 4 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15010- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักวิทยาศาสตร์

อัตราว่าง : 3 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15010- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


เจ้าหน้าที่ข้อมูลการผลิต

อัตราว่าง : 5 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13285- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นิติกร

ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์


เจ้าหน้าที่บริหารงานการผลิต

ได้รับปริญญาตรี ทางเศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ บริหาร พาณิชยศาสตร์ สังคมวิทยา อักษรศาสตร์ ศิลปศาสตร์ ครุศาสตร์ มนุษยศาสตร์ นิเทศศาสตร์ วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ศาสตร์ จิตวิทยา เกษตรศาสตร์


นักวิทยาศาสตร์

ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิทยาศาสตร์สาขาภูมิศาสตร์ วิทยาศาสตร์การอาหาร เคมี พฤกษศาสตร์ พืชศาสตร์ (พืชไร่-นา) โรคพืช การผลิตพืช เกษตรพืช ชีววิทยา คณิตศาสตร์ เคมีเทคนิค ชีวเคมี ธรณีวิทยา ปฐพีวิทยา ภูมิศาสตร์ วิศวกรรมเคมี วิศวกรรมอุตสาหการ


เจ้าหน้าที่ข้อมูลการผลิต

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบได้ในระดับเดียวกันในทางบริหาร เลขานุการ พณิชยการ การตลาด การเงิน การธนาคาร สถิติ การขาย เกษตรกรรม คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ช่างยนต์ ช่างกลโรงงาน ช่างไฟฟ้า ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างวิทยุ และโทรคมนาคม

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

นิติกร

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานในระดับต้นที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายโดยมีลักษณะที่ปฏิบัติงานในด้านต่าง ๆ ดังนี้
๑. ปฏิบัติหน้าที่สอบสวนทั้งข้อเท็จจริง และหรือทางวินัย กรณีลูกจ้างประจำในหน่วยงานถูกกล่าวหาว่า กระทำความผิดรวมทั้งการหาตัวผู้รับผิดชอบทางแพ่ง
๒. ดำเนินการเรื่องราวร้องทุกข์
๓. ดำเนินการตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองและพระราชบัญญัติความรับผิดชอบทาง ละเมิดของเจ้าหน้าที่ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้ถูกกล่าวหา
๔. ดำเนินการจัดทำข้อบังคับ คำสั่ง ระเบียบ ประกาศ ให้เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมาย
๕. พิจารณาตรวจสอบร่าง แก่ไข และพิจารณา กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ หลักเกณฑ์ต่าง ๆ ให้ถูกต้อง ตามกฎหมาย
๖. ประสานงานกับบุคคลภายนอกเพื่อรวบรวมข้อมูลตามข้อเท็จจริง
๗. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง และที่ได้รับมอบหมาย


เจ้าหน้าที่บริหารงานการผลิต

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานในระดับต้นที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายโดยมีลักษณะที่ปฏิบัติงานในด้านต่าง ๆ ดังนี้
๑. ทำหน้าที่กำกับดูแลการวิเคราะห์คุณภาพอ้อย (ห้อง LAB)
๒. ทำหน้าที่ในการรับจดทะเบียนชาวไร่อ้อย
๓. กำกับดูแลลูกจ้างชั่วคราวในระหว่างฤดูการเปิดหีบอ้อยผลิตนํ้าตาลทราย
๔. ทำรายงานบันทึกการตรวจสอบปริมาณการผลิตอ้อยและนํ้าตาลทราย
๕. อนุญาตให้ดำเนินการขนย้ายและส่งมอบนํ้าตาลทรายให้เป็นไปตามระเบียบฯ
๖. ทำหน้าที่เป็นคณะทำงานควบคุมการผลิตประจำโรงงานนํ้าตาล
๗. ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสบุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติหน้าที่อื่น ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย


นักวิทยาศาสตร์

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานในระดับต้นที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน
ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายโดยมีลักษณะที่ปฏิบัติงานในด้านต่าง ๆ ดังนี้
๑. ทำหน้าที่กำกับดูแลการวิเคราะห์คุณภาพอ้อย (ห้อง LAB)
๒. ทำหน้าที่ในการรับจดทะเบียนชาวไร่อ้อย
๓. กำกับดูแลลูกจ้างชั่วคราวในระหว่างฤดูการเปิดหีบอ้อยผลิตนํ้าตาลทราย
๔. ทำรายงานบันทึกการตรวจสอบปริมาณการผลิตอ้อยและนํ้าตาลทราย
๕. อนุญาตให้ดำเนินการขนย้ายและส่งมอบนํ้าตาลทรายให้เป็นไปตามระเบียบฯ
๖. ทำหน้าที่เป็นคณะทำงานควบคุมการผลิตประจำโรงงานนํ้าตาล
๗. ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสบุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติหน้าที่อื่น ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย


เจ้าหน้าที่ข้อมูลการผลิต

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานในระดับต้นที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน
ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายโดยมีลักษณะที่ปฏิบัติงานในด้านต่าง ๆ ดังนี้
๑. ทำหน้าที่กำกับดูแลการวิเคราะห์คุณภาพอ้อย (ท้อง LAB)
๒. ทำหน้าที่ในการรับจดทะเบียนชาวไร่อ้อย
๓. กำกับดูแลลูกจ้างชั่วคราวในระหว่างฤดูการเปิดหีบอ้อยผลิตนํ้าตาลทราย
๔. ทำรายงานบันทึกการตรวจสอบปริมาณการผลิตอ้อยและนํ้าตาลทราย
๕. อนุญาตให้ดำเนินการขนย้ายและส่งมอบนํ้าตาลทรายให้เป็นไปตามระเบียบๆ
๖. ทำหน้าที่เป็นคณะทำงานควบคุมการผลิตประจำโรงงานนํ้าตาล
๗. ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสบุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติหน้าที่อื่น ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย  :สมัครอีเมล์  

ผู้ประสงค์จะสมัครให้สแกนแบบฟอร์มใบสมัคร พร้อมแนบเอกสารหลักฐานที่ต้องนำมายืนในการสมัครสอบ โดย นำส่งอีเมล เป็นไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ ไม่เกิน 10 MB ไปยังอีเมล Personal@sugarzone.in.th กลุ่มงาน ทรัพยากรบุคคล ฝ่ายอำนวยการ สำนักบริหารอ้อยและน้ำตาลทราย

สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ตั้งแต่วันที่ 26 สิงหาคม 2564 – 27 สิงหาคม 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

และรอรับอีเมลยืนยัน
 ผู้สมัครสอบคัดเลือกจะต้องนำส่งแบบฟอร์ม พร้อมเอกสารหลักฐานในการสมัคร สอบคัดเลือกอย่างครบถ้วน ตามที่สำนักงานกำหนด และในวันสอบให้นำแบบฟอร์มใบสมัคร พร้อมเอกสารหลักฐาน ตัวจริง ยื่นให้กับกลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ฝ่ายอำนวยการ จะถือว่าการรับสมัครเสร็จสมบูรณ์

ดาวน์โหลดไฟล์ “สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย

แผนที่ ประกาศ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments