ม.มหิดล เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 24 -28 ส.ค. 2558  นักประชาสัมพันธ์


ฝากประชาสัมพันธ์

ม.มหิดล

“ม.มหิดล”

ลิงค์: https://iqepi.com/32117/ หรือ
ตำแหน่ง: นักประชาสัมพันธ์
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 19,500
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 24 – 28 ส.ค. 2558
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

รายละเอียดวุฒิ : 1. ได้รับคุณวุฒิระดับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ (หากสำเร็จการศึกษาได้รับคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาการประชาสัมพันธ์ วารสารศาสตร์ นิเทศศาสตร์ สื่อสารมวลชน และมีเครือข่ายกับผู้สื่อข่าว สื่อสารมวลชน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
2. ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี หากเป็นชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือมีใบสำเนาแสดงวิทยฐานะว่าสำเร็จการฝึกทหาร รด. ชั้นปีที่ 3 (ใบ สด.8)
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานประชาสัมพันธ์ โดยปฏิบัติหน้าอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เช่น สำรวจ รวบรวม รับฟังความคิดเห็นของบุคลากร ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจ้าง นักศึกษา และประชาชนทั่วไป รวบรวมข้อมูลข่าวสารต่างๆ จัดทำข่าวสาร เอกสารความรู้ด้านต่างๆ เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์ ดำเนินงานประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ เช่น จัดปาฐกถา อภิปราย สัมมนา จัดแสดง นิทรรศการเพื่อเผยแพร่ให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงาน หรือผลงานของหน่วยงาน หรือมหาวิทยาลัยหรือของรัฐบาล ชี้แจงตอบปัญหาข้อข้องใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ศึกษา วิเคราะห์ เสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : –
ทักษะ/สมรรถนะ : ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. มีความรู้ความสามารถในงานประชาสัมพันธ์อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
2. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
3. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาและคอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
4. มีความสามารถในการศึกษาและจัดการข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล
5. มีความรู้ความเข้าใจในวิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนงานด้านต่างๆ ของหน่วยงานที่สังกัด
6. มีความสามารถในการจัดทำแผนงาน ควบคุม ตรวจสอบ ให้คำปรึกษา แนะนำ และเสนอแนะวิธีการแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ
ความรู้ความสามารถที่ส่วนงานกำหนด
1. มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการเขียนข่าว วิเคราะห์ข้อมูลข่าวสาร และประมวลข่าว
2. มีความรู้ ความสามารถและทักษะในการใช้เครื่องมือสื่อสารได้ทุกชนิด รวมทั้งมีทักษะในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป Microsoft Office โดยเฉพาะอย่างยิ่งโปรแกรม Microsoft Word, Excel, Internet และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆ ที่สามารถผลิตสื่อโฆษณาได้
3. มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
4. มีความรู้ความสามารถในการ ฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษในระดับดี
5. มีปฏิภาณไหวพริบดี สามารถแก้ไขสถานการณ์ได้ทันทีเมื่อเกิดข้อผิดพลาดในการสื่อสาร
5. รู้จักสร้างเครือข่ายกับผู้สื่อข่าว สื่อสารมวลชน หัวหน้าชุมชน องค์การกลางต่างๆ เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐฯ
6. มีความอดทนและพร้อมที่จะทำงานในเวลาใดก็ได้ และสามารถเดินทางไปต่างจังหวัดหรือต่างประเทศได้ ตามที่ได้รับมอบหมาย
7. ขวนขวายและแสวงหาความรู้ใหม่ๆ จากทุกวงการ เพื่อประโยชน์ในการประกอบอาชีพ
8. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและตามที่ได้รับมอบหมาย

เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข

สมัครงาน ม.มหิดล งานราชการ ม.มหิดล รับสมัคร สอบ ม.มหิดล2558 สอบ ม.มหิดล 58 ม.มหิดล เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานพนักงาน ม.มหิดล :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง ม.มหิดล
ประกาศรับสมัคร |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments