ม.มหิดล เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 27 ก.ค. -14 ส.ค. 2558  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


ฝากประชาสัมพันธ์

ม.มหิดล

“ม.มหิดล”

ลิงค์: https://iqepi.com/32118/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 27 ก.ค. – 14 ส.ค. 2558
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

รายละเอียดวุฒิ : 1. ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา (หากสำเร็จการศึกษาสาขาบริหารธุรกิจ การจัดการ บัญชี
และวิทยาศาสตร์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
2. มีสัญชาติไทย เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี หากเป็นชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือมีใบสำเนาแสดงวิทยฐานะว่าสำเร็จการฝึกทหาร รด. ชั้นปีที่ 3 (ใบ สด.8)
3. หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. รับผิดชอบงานด้านพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง การเบิกจ่ายในหมวดพัสดุและการเงิน
2. ตรวจสอบครุภัณฑ์ประจำปี
3. ทำงานธุรการทั่วไป เช่น ร่วมดำเนินการจัดประชุม อบรม สัมมนา ของศูนย์ฯ
4. ประสานงานกับส่วนต่างๆ ในการรวบรวมข้อมูลของศูนย์ฯ
5. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : 1. มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Word, Excel, Power Point
และ Internet อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
2. มีความรู้ความสามารถในการพูด ฟัง อ่าน เขียน และสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารได้ในระดับดี
3. มีความสามารถในการศึกษา และจัดการข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและสรุปผล
4. มีความรู้พื้นฐานในการค้นหา สังเคราะห์ วิเคราะห์ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆและจัดทำรายงาน
ในรูปแบบต่างๆ
5. มีความสามารถในการติดต่อประสานงานและสามารถปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
6. มีความกระตือรือร้น อดทน เสียสละ ละเอียดรอบคอบ ขยัน และเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ มีจิตบริการและมีความคิดสร้างสรรค์ในการทำงาน
7. สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้เมื่อจำเป็น
8. หากมีประสบการณ์ทางด้านพัสดุ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
ทักษะ/สมรรถนะ : 1. มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Word, Excel, Power Point
และ Internet อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
2. มีความรู้ความสามารถในการพูด ฟัง อ่าน เขียน และสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารได้ในระดับดี
3. มีความสามารถในการศึกษา และจัดการข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและสรุปผล
4. มีความรู้พื้นฐานในการค้นหา สังเคราะห์ วิเคราะห์ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆและจัดทำรายงาน
ในรูปแบบต่างๆ
5. มีความสามารถในการติดต่อประสานงานและสามารถปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
6. มีความกระตือรือร้น อดทน เสียสละ ละเอียดรอบคอบ ขยัน และเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ มีจิตบริการและมีความคิดสร้างสรรค์ในการทำงาน
7. สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้เมื่อจำเป็น
8. หากมีประสบการณ์ทางด้านพัสดุ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข

สมัครงาน ม.มหิดล งานราชการ ม.มหิดล รับสมัคร สอบ ม.มหิดล2558 สอบ ม.มหิดล 58 ม.มหิดล เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานพนักงาน ม.มหิดล :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง ม.มหิดล
ประกาศรับสมัคร |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments