กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้ -17 ก.ค. 2558  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน


ฝากประชาสัมพันธ์

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

“กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี”

ลิงค์: https://iqepi.com/32019/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ระดับการศึกษา: ปริญญาเอก  
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: เชียงใหม่
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 17 ก.ค. 2558
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ศูนย์ประสานงาน วท.ประจำภูมิภาค ภาคเหนือตอนบน (ศวภ.1) จังหวัดเชียงใหม่

มีความประสงค์จะรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติ

1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ทุกสาขาวิชา

2. มีความสามารถในการปฏิบัติงานด้านการประสานงาน การพัฒนาโครงการ การวิเคราะห์โครงการเบื้องต้น

3. ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงานทั้งโปรแกรมการจัดการงานเอกสารการนำเสนอผลงาน และการจัดการข้อมูล การคำนวนต่าง ๆ

4. มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีความสามารถในการเขียนหนังสือราชการ การสรุปจับใจความสำคัญของเอกสารและรายงาน

5. สามารถปฏิบัติหน้าที่ประจำ ศูนย์ประสานงาน วท.ประจำภูมิภาค ภาคเหนือตอนบน (ศวภ.1) จังหวัดเชียงใหม่ และสามารถเดินทางปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

หน้าที่รับผิดชอบ

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวิเคราะห์นโยบายและแผน การบริหารจัดการเทคโนโลยี โดยใช้ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และชำนาญในงานวิชาชีพเฉพาะด้าน ปฏิบัติงานโดยจำเป็นต้องมีการตัดสินใจหรือแก้ไขปัญหาในงานที่รับผิดชอบด้วยตนเองเป็นประจำ โดยปฏิบัติงานด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้าน ดังนี้

1. ด้านปฏิบัติการ

การจัดทำข้อมูลเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานบูรณาการด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ของประเทศ
ศึกษา วิเคราะห์ และรวบรวมข้อมูลยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ ของกลุ่มจังหวัดและ จังหวัด เพื่อจัดทำแผนงาน/โครงการบูรณาการเพื่อการส่งเสริมการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี
ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลความต้องการเทคโนโลยีระดับกลุ่มจังหวัด และ จังหวัด

2. ด้านการวางแผน

การประสานจัดทำแผนงาน/โครงการระหว่างสถาบันการศึกษาที่เป็นเครือข่ายกับหน่วยงานระดับจังหวัด เพื่อนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสนับสนุนงานพัฒนาตามยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด/จังหวัด
การจัดทำแผนที่นำทางการพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนงานพัฒนาจังหวัด
ติดตามและประเมินความคุ้มค่าการดำเนินงานความร่วมมือกับจังหวัด ทั้งมิติด้าน ประสิทธิผล ประสิทธิภาพ และการพัฒนาองค์การ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

3. ด้านการประสานงาน

แสวงหาความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดกิจกรรมทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนจังหวัด และ เทศบาล
ประสานความร่วมมือกับจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการผลักดันการพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวิถีชีวิต และสภาพภูมิสังคมของแต่ละพื้นที่
ประสานงานกับหน่วยงานภาคเอกชน และ ผู้ประกอบการในการบริหารจัดการเทคโนโลยีที่มีความพร้อมในการใช้งานจริง

4. ด้านการบริการ

ประสานหาผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษาและแนะนำกับกลุ่มผู้ประกอบการในการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่การพัฒนาภาคการผลิต
การเผยแพร่สื่อการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทั้งสือสิ่งพิมพ์ และสื่ออิเลคทรอนิกส์
เอกสารทางวิชาการเผยแพร่ ข้อมูลเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนภาคการผลิตและพัฒนาคุณภาพชีวิต และศักยภาพเครือข่ายความร่วมมืองานพัฒนาและถ่ายทอดเ

หลักฐานการสมัคร

1. รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป (สำหรับติดใบสมัคร)

2. สำเนาปริญญาบัตรและสำเนาแสดงผลการศึกษา จำนวน 1 ชุด

3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ

4. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ

5. สำเนาหลักฐานการเกณฑ์ทหารและหรือได้รับการยกเว้น กรณีผู้สมัครเป็นเพศชาย จำนวน 1 ฉบับ

6. สำเนาหลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น หนังสือรับรองประสบการณ์ทำงาน การฝึกงาน เป็นต้น

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร:

ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือก กรุณาส่งใบสมัคร ไปที่ ศูนย์ประสานงาน วท. ประจำภูมิภาค ภาคเหนือตอนบน (ศวภ.1) ชั้น 2 อาคารสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมในการสมัครคัดเลือก ตั้งแต่วันที่ 3 – 17 กรกฏาคม 2558 ภายในวันและเวลาราชการและนัดสัมภาษณ์ ระหว่างวันที่ 22 กรกฏาคม 2558 เวลา 09.00-12.00 น. ณ สำนักงานศูนย์ประสานงาน วท. ประจำภูมิภาค ภาคเหนือตอนบน (ศวภ.1)

สามารถสอบถามรายละเอียดและขอรับแบบฟอร์มการสมัครงานได้ที่ นายศุภรัตน์ โสมรัตนานนท์ นวค.ปก.

โทร 0 5321 1434, 089-213-6299 e-mail : suparat.s@most.go.th ในวันและเวลาราชการ

สมัครงาน กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี งานราชการ เชียงใหม่ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับสมัคร สอบ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี2558 สอบ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 58 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments