กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้ -17 ก.ค. 2558  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน


ฝากประชาสัมพันธ์

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

“กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี”

ลิงค์: https://iqepi.com/32018/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ระดับการศึกษา: ปริญญาโท  
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 3
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 17 ก.ค. 2558
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มีความประสงค์จะรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 1 อัตรา

ศูนย์ประสานงาน วท.ประจำภูมิภาค ภาคตะวันออก (ศวภ.4) จำนวน 1 อัตรา

ศูนย์ประสานงาน วท.ประจำภูมิภาค ภาคกลาง (ศวภ.5) จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติ

1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ทุกสาขาวิชา

2. มีความสามารถในการปฏิบัติงานด้านการประสานงาน การพัฒนาโครงการ การวิเคราะห์โครงการเบื้องต้น

3. มีความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน ทั้งโปรแกรมการจัดการงานเอกสาร

การนำเสนอผลงาน และการจัดการข้อมูล การคำนวนต่าง ๆ

4. มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีความสามารถในการเขียนหนังสือราชการ การสรุปจับใจความสำคัญของเอกสารและรายงาน

5. สำหรับตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ประจำ ศวภ.4 จะต้องปฏิบัติหน้าที่ ประจำสำนักงาน ศวภ.4 จังหวัดชลบุรี

หน้าที่รับผิดชอบ

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวิเคราะห์นโยบายและแผน การบริหารจัดการเทคโนโลยี โดยใช้ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และชำนาญในงานวิชาชีพเฉพาะด้าน ปฏิบัติงานโดยจำเป็นต้องมีการตัดสินใจหรือแก้ไขปัญหาในงานที่รับผิดชอบด้วยตนเองเป็นประจำ โดยปฏิบัติงานด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้าน ดังนี้

1. ด้านปฏิบัติการ

การจัดทำข้อมูลเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานบูรณาการด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ของประเทศ
ศึกษา วิเคราะห์ และรวบรวมข้อมูลยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ ของกลุ่มจังหวัดและ จังหวัด เพื่อจัดทำแผนงาน/โครงการบูรณาการเพื่อการส่งเสริมการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี
ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลความต้องการเทคโนโลยีระดับกลุ่มจังหวัด และ จังหวัด

2. ด้านการวางแผน

การประสานจัดทำแผนงาน/โครงการระหว่างสถาบันการศึกษาที่เป็นเครือข่ายกับหน่วยงานระดับจังหวัด เพื่อนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสนับสนุนงานพัฒนาตามยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด/จังหวัด
การจัดทำแผนที่นำทางการพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนงานพัฒนาจังหวัด
ติดตามและประเมินความคุ้มค่าการดำเนินงานความร่วมมือกับจังหวัด ทั้งมิติด้าน ประสิทธิผล ประสิทธิภาพ และการพัฒนาองค์การ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

3. ด้านการประสานงาน

แสวงหาความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดกิจกรรมทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนจังหวัด และ เทศบาล
ประสานความร่วมมือกับจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการผลักดันการพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวิถีชีวิต และสภาพภูมิสังคมของแต่ละพื้นที่
ประสานงานกับหน่วยงานภาคเอกชน และ ผู้ประกอบการในการบริหารจัดการเทคโนโลยีที่มีความพร้อมในการใช้งานจริง

4. ด้านการบริการ

ประสานหาผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษาและแนะนำกับกลุ่มผู้ประกอบการในการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่การพัฒนาภาคการผลิต
การเผยแพร่สื่อการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทั้งสือสิ่งพิมพ์ และสื่ออิเลคทรอนิกส์
เอกสารทางวิชาการเผยแพร่ ข้อมูลเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนภาคการผลิตและพัฒนาคุณภาพชีวิต และศักยภาพเครือข่ายความร่วมมืองานพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี

หลักฐานการสมัคร:

1. รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป (สำหรับติดใบสมัคร)

2. สำเนาปริญญาบัตรและสำเนาแสดงผลการศึกษา จำนวน 1 ชุด

3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ

4. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ

5. สำเนาหลักฐานการเกณฑ์ทหารและหรือได้รับการยกเว้น กรณีผู้สมัครเป็นเพศชาย จำนวน 1 ฉบับ

6. สำเนาหลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น หนังสือรับรองประสบการณ์ทำงาน การฝึกงาน เป็นต้

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร:

ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือก กรุณาส่งใบสมัครไปที่ สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาคารพระจอมเกล้า ชั้น 6 ถนนพระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมในการสมัครคัดเลือก ตั้งแต่วันที่ 3 – 17 กรกฏาคม 2558 ภายในวันและเวลาราชการ และ นัดสัมภาษณ์ระหว่าง วันที่ 22 กรกฏาคม 2558 เวลา 10.00 น. – 12.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 6 สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร 02 333 3862 (นายเมธี ลิมนิยกุล), และ 02 333 3923 (นางสาวคัทลียา เงินจั่น)

สมัครงาน กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี งานราชการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับสมัคร สอบ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี2558 สอบ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 58 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประกาศรับสมัคร |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments