การประปาส่วนภูมิภาค เปิดรับสมัครสอบเจ้าหน้าที่ บัดนี้-15 ก.ย. 2560

“การประปาส่วนภ

Read more

การประปาส่วนภูมิภาค เปิดรับสมัครงาน นักบัญชี,นิติกร,วิศวกร (โยธา),เศรษฐกร,นักวิเคราะห์ระบบงาน,วิศวกร (คอมพิวเตอร์),นักวิชาการคอมพิวเตอร์,นักบริหารงานทั่วไป,ช่างโยธา,ช่างเครื่องกล,ช่างไฟฟ้า,นักวิชาการภูมิสารสนเทศ,ผู้ตรวจสอบ (19 – 28 ส.ค. 2556)

การประปาส่วนภูมิภาคเ

Read more