การประปาส่วนภูมิภาค เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้-23 มี.ค. 2565

การประปาส่วนภูมิภาค เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้-23 มี.ค. 2565

ฝากประชาสัมพันธ์

การประปาส่วนภูมิภาค

ลิงค์: https://ehenx.com/16472/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 16,830-
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 23 มี.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**การประปาส่วนภูมิภาค เปิดรับสมัคร

ประกาศการประปาส่วนภูมิภาค

เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน

ด้วย การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) มิความประสงค์จะรับสมัครบุคคล เพื่อเข้ารับการคัดเลือก และบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานในตำแหน่งนักวิชาการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ๔ สังกัดงานอาซีวอนามัย และความปลอดภัย กองอาขีวอนามัยและความปลอดภัย จำนวน ๒ อัตรา โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักวิชาการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 16830- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักวิชาการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

1. คุณวุฒิปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยหรือเทียบเท่า ทั้งนี้ ต้องเป็นหลักสูตรที่ได้รับการรับรองว่าสามารถ ขึ้นทะเบียนเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ในการทำงานระดับวิชาชีพได้ จากกรมสวัสดิการและ คุ้มครองแรงงาน
2. มีความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้านความปลอดภัย ในการทำงาน
3. มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน ได้เป็นอย่างดี
4. หากมีประสบการณ์งานด้านความปลอตภัยในการทำงาน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
5. สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้
6. มีทักษะในการสื่อสาร การประสานงาน การเป็น วิทยากรฝึกอบรมด้านความปลอดภัยในการทำงาน ภายในองค์กร และการจัดทำข้อมูล


1. อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ (ณ วันปิดรับสมัคร)
2. พ้นภาระการเกณฑ์ทหารแล้ว (กรณีเพศชาย)
3. มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ในสํานักงานได้ดีและใช้โปรแกรมประยุกต์ พื้นฐานประกอบการทํางานอาทิ Microsoft Word, Microsoft Excel เป็นต้น
4. ต้องมีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐาน สําหรับกรรมการและพนักงาน รัฐวิสาหกิจ พ.ศ 2518 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม และคุณสมบัติตามข้อบังคับ กปภ. ว่าด้วยการกําหนดตําแหน่ง อัตรา เงินเดือน การบรรจุ การแต่งตั้ง การเลื่อนขั้นเงินเดือน การถอดถอน ระเบียบวินัย การลงโทษและการอุทธรณ์ การลงโทษของพนักงาน พ.ศ. 2522
5. ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติของผู้มีสิทธิสอบ โดยคุณวุฒิ การศึกษาดังกล่าวจะต้องเป็นวุฒิการศึกษาที่ ก.พ. ได้รับรองไว้แล้ว กรณีใช้คุณวุฒิที่เทียบเท่าซึ่งมีชื่อเรียกไม่ตรงกับ ประกาศเพื่อสมัครคัดเลือก ผู้สมัครจะต้องมีหลักฐานจากสถาบันที่จบการศึกษารับรองว่าเป็นคุณวุฒิที่เทียบเท่ากับ
คุณวุฒิตามประกาศในวันที่ยื่นใบสมัคร และผู้สมัครต้องเป็นผู้สําเร็จการศึกษาและได้รับการอนุมัติจากผู้มีอํานาจ อนุมัติภายในวันที่สมัคร ทั้งนี้ การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษาใด จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือ ระเบียบเกี่ยวกับการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นเป็นเกณฑ์

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

นักวิชาการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

๑. จัดทำมาตรฐานและแผนงานด้านความปลอดภัย อาซีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
๒. ตรวจ ติดตาม และประเมินการดำเนินงานตาม มาตรฐานความปลอดภัย อาซีวอนามัย และ สภาพแวดล้อมในการทำงาน
๓. รวบรวมสถิติ วิเคราะห์ข้อมูล จัดทำรายงาน และ ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน
๔. จัดกิจกรรมสร้างความตระหนัก ให้ความรู้ความ เข้าใจเกี่ยวกับความปลอดภัย อาขีวอนามัย และ สภาพแวดล้อมในการทำงาน
๕. ตรวจสอบสาเหตุการเกิดอุบัติภัย และดำเนินการ เกี่ยวกับเงินทดแทน กรณีพนักงานและลูกจ้าง ประสบอันตรายเนื่องจากการทำงาน
๖. ปฏิบัติภารกิจอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

วิชาที่สอบ

นักวิชาการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

๙.๑ การสอบข้อเขียน (๓๐๐ คะแนน)
๙.๑.๑ วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป และความรู้เกี่ยวกับ กปภ. (๑๐๐ คะแนน) ประกอบด้วย
–    ความถนัดทางเชาว์ปัญญา การคำนวณ ความมีเหตุผล
–    ภาษาอังกฤษ และการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัล
–    ความรู้เกี่ยวกับ กปภ.
๙.๑.๒ วิชาความรู้ความสามารถและความถนัดทางวิชาชีพในตำแหน่งที่สอบ (๒๐๐ คะแนน)
๙.๒ การสอบสัมภาษณ์ (๑๐๐ คะแนน)

วิธีการสมัครงานพนักงาน การประปาส่วนภูมิภาค  :สมัครอีเมล์  

ผู้ประสงค์จะสมัครสมัครทางอินเทอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 10 – 23 มีนาคม 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้น วันหยุดราชการ โดยมีขั้นตอน ดังนี้
1. พิมพ์ใบสมัครท้ายประกาศรับสมัครฯ หรือดาวน์โหลดจาก QR Code
2. กรอกข้อความให้ถูกต้องและครบถ้วนพร้อมลงลายมือชื่อ และติดรูปถ่ายขนาด1 นิ้ว หน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตาสีเข้ม ซึ่งถ่ายไว้ไม่เกิน 3 เดือน และสแกนใบสมัครพร้อมเอกสารที่กําหนดตามข้อ 3 ส่งมา ที่อีเมล pwarecruitment@gmail.com
3. เมื่อส่งใบสมัครทางอีเมลแล้ว กปภ.จะตรวจสอบเอกสารหลักฐานในการสมัครและ แจ้งให้ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศรับสมัครชําระค่าธรรมเนียมการสมัครตามช่องทางที่ กปภ. กําหนด ภายใน 3 วัน ทางอีเมลที่ระบุในใบสมัคร ทั้งนี้ หากพ้นกําหนดแล้วยังไม่ได้รับแจ้งการจ่ายเงินให้ติดต่อ มาที่ กองทรัพยากรบุคคล โทร. 0 2551 8906 – 3
4. เมื่อผู้สมัครชําระค่าธรรมเนียมการสมัครเรียบร้อยแล้วให้ส่งหลักฐานการชําระเงินมาที่ อีเมล pwarecruitment@gmail.com
ทั้งนี้ การสมัครจะมีผลสมบูรณ์เมื่อผู้สมัครชําระค่าธรรมเนียมการสมัครและ กปภ. ได้รับหลักฐาน การชําระเงินแล้วเท่านั้น

การประปาส่วนภูมิภาค ตั้งแต่วันที่ 12 มีนาคม 2565 – 23 มีนาคม 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัคร”การประปาส่วนภูมิภาค

แผนที่ file 1

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments