การไฟฟ้านครหลวง เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 16 มี.ค. -22 มี.ค. 2565 รวม 55 อัตรา,


ฝากประชาสัมพันธ์

การไฟฟ้านครหลวง

ลิงค์: https://ehenx.com/16471/ หรือ
ตำแหน่ง: นักบัญชี5,นักการตลาด5,นักฝึกอบรม5,วิศวกรไฟฟ้า4(ลักษณะงานด้านวิชาการ),วิศวกรไฟฟ้า4(ลักษณะงานด้านปฏิบัติการ),วิศวกรเครื่องกล4,วิศวกรคอมพิวเตอร์4,นักวิชาการ4(ด้านเศรษฐกิจ),นักบัญชี4,นักการเงิน4,นักประมวลผลข้อมูล4,นักประชาสัมพันธ์4,พยาบาลวิชาชีพ4,ช่างเทคนิคไฟฟ้า3,ช่างเทคนิคสายอากาศ3,ช่างเทคนิคโยธา3,ช่างเทคนิคเครื่องกล3
ระดับการศึกษา: ปวส.,ปริญญาตรี,ปริญญาโท
อัตราเงินเดือน: 14,170-20,040
อัตราว่าง: 55
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 16 มี.ค. – 22 มี.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**การไฟฟ้านครหลวง เปิดรับสมัคร

ประกาศที่ ฝทม. 4/2565

เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน

การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) เป็นรัฐวิสาหกิจด้านสาธารณูปโภคสาขาพลังงาน สังกัดกระทรวงมหาดไทย มีภารกิจหลักในการดำเนินกิจการเกี่ยวกับการจำหน่ายไฟฟ้าในเขตพื้นที่ กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ และ นนทบุรี รวมมีพื้นที่ที่บริการจำนวน 3,191.60 ตร.กม. แบ่งเขตพื้นที่บริการจำนวน 18 การไฟฟ้านครหลวงเขต เพื่อตอบสนองความต้องการพื้นฐาน และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด
ในการนี้ กฟน. มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลภายนอกและพนักงานการไฟฟ้านครหลวง เพื่อสอบคัดเลือกในคุณวุฒิต่าง ๆ จำนวน 16 คุณวุฒิ รวม 55 อัตรา เพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ตำแหน่งต่าง ๆ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักบัญชี 5

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 20040- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาโท


นักการตลาด 5

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 20040- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาโท


นักฝึกอบรม 5

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 20040- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาโท


วิศวกรไฟฟ้า 4 (ลักษณะงานด้านวิชาการ)

อัตราว่าง : 6 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 17840- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


วิศวกรไฟฟ้า 4 (ลักษณะงานด้านปฏิบัติการ)

อัตราว่าง : 3 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 17840- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


วิศวกรเครื่องกล 4

อัตราว่าง : 3 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 17840- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


วิศวกรคอมพิวเตอร์ 4

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 17840- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักวิชาการ 4 (ด้านเศรษฐกิจ)

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 16840- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักบัญชี 4

อัตราว่าง : 5 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 16840- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักการเงิน 4

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 16840- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักประมวลผลข้อมูล 4

อัตราว่าง : 7 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 16840- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักประชาสัมพันธ์ 4

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 16840- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


พยาบาลวิชาชีพ 4

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 16840- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


ช่างเทคนิคไฟฟ้า 3

อัตราว่าง : 9 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 14170- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


ช่างเทคนิคสายอากาศ 3

อัตราว่าง : 5 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 14170- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


ช่างเทคนิคโยธา 3

อัตราว่าง : 7 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 14170- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


ช่างเทคนิคเครื่องกล 3

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 14170- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักบัญชี 5

ปริญญาโท ทางการบัญชี
1.    ไม่จำกัดเพศ
2.    อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ ณ วันเปิดรับสมัครวันแรก (วันพุธที่ 16 มีนาคม 2565)
3.    มีผลการทดสอบ TOEIC แบบ Personal ในระดับ 550 คะแนนขึ้นไป
4.    สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel, Power point) สำหรับปฏิบัติงานได้


นักการตลาด 5

ปริญญาโท ทางการตลาด โดยมีพื้นฐานปริญญาตรี ทางการตลาด
1.    ไม่จำกัดเพศ
2.    อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ ณ วันเปิดรับสมัครวันแรก (วันพุธที่ 16 มีนาคม 2565)
3.    มีผลการทดสอบ TOEIC แบบ Personal ในระดับ 550 คะแนนขึ้นไป
4.    สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel, Power point) สำหรับปฏิบัติงานได้


นักฝึกอบรม 5

ปริญญาโท ทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ทางการจัดการ
1.    ไม่จำกัดเพศ
2.    อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ ณ วันเปิดรับสมัครวันแรก (วันพุธที่ 16 มีนาคม 2565)
3.    มีผลการทดสอบ TOEIC แบบ Personal ในระดับ 550 คะแนนขึ้นไป
4.    สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel, Power point) สำหรับปฏิบัติงานได้


วิศวกรไฟฟ้า 4 (ลักษณะงานด้านวิชาการ)

ปริญญาตรี ทางวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง ทางวิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหการ (ระบบไฟฟ้ากำลัง)
ทางวิศวกรรมไฟฟ้า (กลุ่มวิชาไฟฟ้ากำลัง) ทางวิศวกรรมไฟฟ้า แขนงวิศวกรรมควบคุม อัตโนมัติ ทางวิศวกรรมไฟฟ้า (กลุ่มความรู้ด้านการ จัดการพลังงานและพลังงานทดแทน) ทางวิศวกรรมไฟฟ้า (กลุ่มความรู้ ด้านไมโครโพรเซสเซอร์และการวัดใน กระบวนการผลิต)
1.    ไม่จำกัดเพศ
2.    อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ ณ วันเปิดรับสมัครวันแรก (วันพุธที่ 16 มีนาคม 2565)
3.    ตาไม่บอดสี
4.    มีผลการทดสอบ TOEIC แบบ Personal ในระดับ 550 คะแนนขึ้นไป
5.    สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel, Power point) สำหรับปฏิบัติงานได้
6.    มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า แขนงไฟฟ้ากำลัง ไม่ตํ่ากว่าระดับภาคีวิศวกร


วิศวกรไฟฟ้า 4 (ลักษณะงานด้านปฏิบัติการ)

ปริญญาตรี ทางวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง ทางวิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหการ (ระบบไฟฟ้ากำลัง)
ทางวิศวกรรมไฟฟ้า (กลุ่มวิชาไฟฟ้ากำลัง) ทางวิศวกรรมไฟฟ้า แขนงวิศวกรรมควบคุม อัตโนมัติ ทางวิศวกรรมไฟฟ้า (กลุ่มความรู้ด้านการ จัดการพลังงานและพลังงานทดแทน) ทางวิศวกรรมไฟฟ้า (กลุ่มความรู้ ด้านไมโครโพรเซสเซอร์และการวัดใน กระบวนการผลิต)


วิศวกรเครื่องกล 4

ปริญญาตรี ทางวิศวกรรมเครื่องกล ทางวิศวกรรมเครื่องกลและพลังงาน
1.    ไม่จำกัดเพศ
2.    อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ ณ วันเปิดรับสมัครวันแรก (วันพุธที่ 16 มีนาคม 2565)
3.    ตาไม่บอดสี
4.    มีผลการทดสอบ TOEIC แบบ Personal ในระดับ 550 คะแนนขึ้นไป
5.    สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel, Power point) สำหรับปฏิบัติงานได้
6.    มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมเครื่องกล ไม่ตํ่ากว่าระดับภาคีวิศวกร


วิศวกรคอมพิวเตอร์ 4

ปริญญาตรี ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
1.    ไม่จำกัดเพศ
2.    อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ ณ วันเปิดรับสมัครวันแรก (วันพุธที่ 16 มีนาคม 2565)
3.    มีผลการทดสอบ TOEIC แบบ Personal ในระดับ 550 คะแนนขึ้นไป
4.    มีความรู้ด้านวิศวกรรมข้อมูล
5.    มีความรู้ด้านการบริหารจัดการข้อมูลโครงสร้างข้อมูล และระบบฐานข้อมูล
6.    มีความสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการวิเคราะห์ธุรกิจ


นักวิชาการ 4 (ด้านเศรษฐกิจ)

ปริญญาตรี ทางเศรษฐศาสตร์
1.    ไม่จำกัดเพศ
2.    อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ ณ วันเปิดรับสมัครวันแรก (วันพุธที่ 16 มีนาคม 2565)
3.    มีผลการทดสอบ TOEIC แบบ Personal ในระดับ 550 คะแนนขึ้นไป
4.    สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel, Power point) สำหรับปฏิบัติงานได้
5.    มีความสามารถวิเคราะห์การเงิน การลงทุน และการจัดการความเสี่ยง
6.    มีความสามารถในการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ ตลาด และโมเดลธุรกิจ


นักบัญชี 4

ปริญญาตรี ทางการบัญชี
1.    ไม่จำกัดเพศ
2.    อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ ณ วันเปิดรับสมัครวันแรก (วันพุธที่ 16 มีนาคม 2565)
3.    มีผลการทดสอบ TOEIC แบบ Personal ในระดับ 550 คะแนนขึ้นไป
4.    สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel, Power point) สำหรับปฏิบัติงานได้


นักการเงิน 4

ปริญญาตรี ทางการเงิน ทางวิศวกรรมการเงิน ทางเศรษฐศาสตร์การเงิน
1.    ไม่จำกัดเพศ
2.    อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ ณ วันเปิดรับสมัครวันแรก (วันพุธที่ 16 มีนาคม 2565)
3.    มีผลการทดสอบ TOEIC แบบ Personal ในระดับ 550 คะแนนขึ้นไป
4.    สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel, Power point) สำหรับปฏิบัติงานได้


นักประมวลผลข้อมูล 4

ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต
–    ทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์
–    ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์
ปริญญาตรี ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ปริญญาตรี ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ และนวัตกรรมดิจิทัล
1.    ไม่จำกัดเพศ
2.    อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ ณ วันเปิดรับสมัครวันแรก (วันพุธที่ 16 มีนาคม 2565)
3.    มีผลการทดสอบ TOEIC แบบ Personal ในระดับ 550 คะแนนขึ้นไป
4.    มีความสามารถวิเคราะห์ และออกแบบระบบพัฒนาโปรแกรม Web Application
5.    มีความสามารถเขียนโปรแกรมบน Web ใช้ DevOps Node.js (Angular, NestJS) หรือ PHP (MVC Framework)
6.    มีความรู้ด้าน ABAP Program
7.    มีความรู้ ความเข้าใจ ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
8.    มีความเข้าใจการวิเคราะห์ความต้องการของผูใช้งาน (User Experience: UX) และออกแบบ User Interface : UI)
9.    มีความเข้าใจ Object-Oriented Programming (OOP), third-party libraries, and APIs
10.    มีความสามารถในการจัดการฐานข้อมูล RDBMS, Unstructured Data
11.    มีความสามารถในการพัฒนา Web Application / Mobile Application Platform
12.    มีความสามารถในการพัฒนาโปรแกรมด้วย SQL, JAVA, .NET platform


นักประชาสัมพันธ์ 4

ปริญญาตรี ทางการประชาสัมพันธ์ ทางนิเทศศาสตร์ ทางวารสารศาสตร์ ทางสื่อสารมวลชน
1.    ไม่จำกัดเพศ
2.    อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ ณ วันเปิดรับสมัครวันแรก (วันพุธที่ 16 มีนาคม 2565)
3.    มีผลการทดสอบ TOEIC แบบ Personal ในระดับ 550 คะแนนขึ้นไป
4.    มีความกระตือรือร้นในการติดตามข่าวสารที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์กับองค์กร
5.    มีความสามารถในการสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับสื่อมวลชน


พยาบาลวิชาชีพ 4

ปริญญาตรี ทางการพยาบาล
1.    ไม่จำกัดเพศ
2.    อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ ณ วันเปิดรับสมัครวันแรก (วันพุธที่ 16 มีนาคม 2565)
3.    มีผลการทดสอบ TOEIC แบบ Personal ในระดับ 550 คะแนนขึ้นไป
4.    มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาล/การพยาบาลและผดุงครรภ์ชั้น 1


ช่างเทคนิคไฟฟ้า 3

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง
1.    เพศชาย
2.    ตาไม่บอดสี
3.    อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ ณ วันเปิดรับสมัครวันแรก (วันพุธที่ 16 มีนาคม 2565)
4.    สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel, Power point) สำหรับปฏิบัติงานได้
5.    มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ
6.    สามารถขับรถจักรยานยนต์ และมีใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์


ช่างเทคนิคสายอากาศ 3

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง
1.    เพศชาย
2.    ตาไม่บอดสี
3.    อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ ณ วันเปิดรับสมัครวันแรก (วันพุธที่ 16 มีนาคม 2565)
4.    สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel, Power point) สำหรับปฏิบัติงานได้
5.    มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ
6.    สามารถขับรถจักรยานยนต์ และมีใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์
7.    สุขภาพแข็งแรง สามารถปฏิบัติงานบนที่สูงได้


ช่างเทคนิคโยธา 3

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชา ช่างก่อสร้าง สาขาวิชาโยธา
1.    เพศชาย
2.    ตาไม่บอดสี
3.    อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ ณ วันเปิดรับสมัครวันแรก (วันพุธที่ 16 มีนาคม 2565)
4.    สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel, Power point) สำหรับปฏิบัติงานได้
5.    มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ
6.    สามารถขับรถจักรยานยนต์ และมีใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์
7.    สามารถใช้ Auto CAD ได้


ช่างเทคนิคเครื่องกล 3

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างเครื่องทำความเย็นและ ปรับอากาศ สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล สาขาวิชาเทคนิคพลังงาน
สาขาวิชาเทคนิคเครื่องทำความเย็นและ ปรับอากาศ
1.    เพศชาย
2.    ตาไม่บอดสี
3.    อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ ณ วันเปิดรับสมัครวันแรก (วันพุธที่ 16 มีนาคม 2565)
4.    สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel, Power point) สำหรับปฏิบัติงานได้
5.    มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ
6.    สามารถขับรถจักรยานยนต์ และมีใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

นักบัญชี 5

–    ปฏิบัติงานวิชาการเกี่ยวกับการวางระบบบัญชีบริหาร ศึกษา พัฒนา ปรับปรุง เพื่อจัดทำข้อมูลสนับสนุนงาน บริหารให้สามารถใช้บริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตอบสนองเป้าหมายองค์กร จัดทำบัญชีตามความรับผิดชอบ และบัญชีด้นทุนกิจกรรม พร้อมทั้งเปรียบเทียบด้นทุนกิจกรรมของแต่ละหน่วยงาน
–    ปฏิบัติงานวิชาการเกี่ยวกับการรวบรวม วิเคราะห์ เพื่อจัดทำงบประมาณลงทุนปกติประจำปีและการผูกพัน งบประมาณลงทุนปกติ ตรวจสอบ ติดตาม วิเคราะห์ และรายงานผลการดำเนินงานด้านงบประมาณและการใช้ จ่ายเงินตามแผนการลงทุน แผนการปฏิบัติ และงบประมาณประจำปี


นักการตลาด 5

ปฏิบัติงานวิชาการการตลาดเกี่ยวกับการติดตาม รวบรวมข้อมูลเสียงของลูกค้า สำรวจ วิจัยด้านการตลาด วางแผนกลยุทธ์ด้านลูกค้าและตลาด เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า สร้างมูลค่าเพิ่ม รักษาฐานลูกค้า และ สร้างการเติบโต


นักฝึกอบรม 5

ปฏิบัติงานวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนา เสริมสร้างศักยภาพ ความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงาน และ ทัศนคติของพนักงาน จัดฟิกอบรม สัมมนา ทั้งในและต่างประเทศ และบริหารจัดการพัฒนาองค์กรไปสู่การเป็นองค์กร แห่งการเรียนรู้


วิศวกรไฟฟ้า 4 (ลักษณะงานด้านวิชาการ)

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

สังกัด ฝ่ายวางแผนระบบไฟฟ้าและโครงข่ายอัจฉริยะ สถานที่ปฏิบัติงาน ที่ทำการการไฟฟ้านครหลวงสำนักงานใหญ่ คลองเตย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานวิชาการวิศวกรรมเกี่ยวกับการวางแผน ขับเคลื่อนแผนพัฒนาระบบโครงข่ายอัจฉริยะให้เป็นรูปธรรม ศึกษาและติดตามเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับระบบโครงข่ายอัจฉริยะ ระบบ IOT และอุตสาหกรรมไฟฟ้า วางแผนและ พัฒนาระบบเครื่องวัดอัจฉริยะ โดยคัดเลือกเทคโนโลยีทั้งในส่วนตัวเครื่องวัด ระบบสื่อสาร และระบบจัดการ ฐานข้อมูล ที่เหมาะสมกับผู้ใซ้ไฟฟ้าแต่ละประเภท
สังกัด ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมระบบไฟฟ้า สถานที่ปฏิบัติงาน ที่ทำการการไฟฟ้านครหลวงสำนักงานใหญ่คลองเตย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
–    ปฏิบัติงานวิชาการวิศวกรรมเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนาเพื่อเสริมสร้างระบบไฟฟ้าในปัจจุบันและในอนาคต
ให้มีคุณภาพ ศึกษา ค้นคว้า และติดตามความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีของวัสดุ อุปกรณ์ไฟฟ้าและอื่นๆ เพื่อนำมา ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาระบบไฟฟ้า ตรวจสอบวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นในระบบไฟฟ้าเพื่อควบคุม ป้องกัน และแก้โข ปัญหา
–    ปฏิบัติงานวิชาการวิศวกรรมเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ ระบบไฟฟ้า วางแผนเพื่อกำหนดกระบวนการบริหาร จัดการนวัตกรรมองค์กร ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาเพื่อสร้างนวัตกรรมที่สามารถนำไปประยุกต์ในกิจการของการไฟฟ้า นครหลวง และประสานร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินโครงการเพื่อส่งสริมให้เกิดการสร้างนวัตกรรม
ในองค์กร
ลังกัด ฝ่ายเศรษฐกิจพลังไฟฟ้า ลถานที่ปฏิบัติงาน ที่ทำการการไฟฟ้านครหลวงวัดเลียบ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
– ปฏิบัติงานวิชาการวิศวกรรมเกี่ยวกับการศึกษาและดำเนินการ ด้านโครงสร้างตลาดซื้อขายไฟฟ้า รูปแบบ การซื้อขายไฟฟ้า เทคโนโลยีต่าง ๆ การดำเนินการด้านแผนการสั่งจ่าย กฎเกณฑ์ของตลาด บทบาทหน้าที่ของ ผู้เข้าร่วมตลาด ด้านการบริหารจัดการพอร์ตของลูกค้า วิเคราะห์ผลกระทบและอัตราค่าพลังงานไฟฟ้าสูญเลีย อัตรา ค่าบริหารความสมดุล วิเคราะห์ด้านแผนการสั่งจ่ายของผู้ผลิตไฟฟ้าและลูกค้า ผลการดำเนินการของการซื้อขายไฟฟ้า ด้นทุน อัตราภายใต้การกำกับและค่าบริการที่เกี่ยวข้องจัดทำแบบจำลองการคาดการณ์การและคาดคะเนความ ต้องการใช้ไฟฟ้าของลูกค้า แบบจำลองการคาดการณ์การและคาดคะเนแหล่งพลังงานไฟฟ้า จัดทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้า สำหรับผู้ผลิตไฟฟ้าและลูกค้า จัดทำรูปแบบอัตราค่าไฟฟ้า และประเมินความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลง เช่น ด้าน Demand-Supply ด้านราคาในตลาดซื้อขายไฟฟ้า และด้านการเงิน เป็นด้น


วิศวกรไฟฟ้า 4 (ลักษณะงานด้านปฏิบัติการ)

– ปฏิบัติงานวิชาการวิศวกรรมเกี่ยวกับการควบคุมระบบการจ่ายไฟฟ้าและแรงดันไฟฟ้าของสถานีด้นทาง สถานีสับเปลี่ยน สถานีย่อยและสายส่ง ระดับแรงดันตั้งแต่ 69 kv ขึ้นไป ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย


วิศวกรเครื่องกล 4

ลังกัด ฝ่ายบริการระบบไฟฟ้า
ลถานที่ปฏิบัติงาน ที่ทำการการไฟฟ้านครหลวงวัดเลียบ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
– ปฏิบัติงานวิชาการวิศวกรรมเกี่ยวกับการออกแบบ คำนวณ ประมาณราคา ควบคุมงาน ตรวจสอบงานติดตั้ง ซ่อม ปรับปรุง บำรุงรักษาให้เป็นไปตามแผนงาน รวมถึงบำรุงรักษาจัดทำแบบและรายละเอียดประกอบแบบ จัดทำ แบบและรายละเอียดประกอบแบบ บริหารจัดการการใช้พลังงานและเลือกใช้อุปกรณ์พลังงานที่มีประสิทธิภาพสูง ศึกษาเครื่องมือ เครื่องใช้อุปกรณ์ โครงสร้าง ของงานวิศวกรรมเครื่องกลและอุตสาหการ
ลังกัด ฝ่ายจัดการยานพาหนะและเครื่องมือกล
ลถานที่ปฏิบัติงาน ทำการการไฟฟ้านครหลวงสำนักงานใหญ่คลองเตย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานวิชาการวิศวกรรมเกี่ยวกับการบริหารจัดการ ควบคุม ดูแล ติดตั้ง ตรวจสอบ ทดสอบการใช้และการ ซ่อมบำรุงรักษาของยานพาหนะและเครื่องมือกล รักษาระบบเครื่องยนต์ ระบบไฮดรอลิค


วิศวกรคอมพิวเตอร์ 4

ปฏิบัติงานวิชาการวิศวกรรมเกี่ยวกับการจัดทำข้อกำหนดมาตรฐานเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานวิศวกรรม ให้คำปรึกษาการจัดทำข้อกำหนดรายละเอียดทางเทคโนโลยี กำกับการออกแบบระบบงานต่าง ๆ ตามแผนปฏิบัติการ ดิจิทัลให้สอดคล้องกับสถาปัตยกรรมองค์กร วิเคราะห์ความต้องการ ออกแบบ ดำเนินการจัดหา และให้บริการ Cloud Infrastructure, Data Platform, Intelligent Internet of thing (HoT) ระบบงานทีเกียวข้อง และ รับผิดชอบงานด้านวิศวกรรมข้อมูล กำหนดมาตรฐานข้อมูล เมทาดาด้า บัญชีข้อมูล การเชื่อมต่อข้อมูล ควบคุม ช่องทาง กำหนดสิทธิการเข้าถึงข้อมูล และตรวจสอบคุณภาพข้อมูล


นักวิชาการ 4 (ด้านเศรษฐกิจ)

ปฏิบัติงานวิชาการเกี่ยวกับการศึกษาและดำเนินการ ด้านโครงสร้างตลาดซื้อขายไฟฟ้า ด้านการบริหารจัดการ พอร์ตของลูกค้า รูปแบบการซื้อขายไฟฟ้า เทคโนโลยีต่าง ๆ การดำเนินการด้านแผนการสั่งจ่าย กฎเกณฑ์ของตลาด บทบาทหน้าที่ของผู้เข้าร่วมตลาด วิเคราะห์ผลการดำเนินการของการซื้อขายไฟฟ้า จัดทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้าสำหรับ ผู้ผลิตไฟฟ้า และสำหรับลูกค้า วิเคราะห์ด้นทุน วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลง เช่น ด้าน Demand-Supply ด้านราคาในตลาดซื้อขายไฟฟ้าและด้านการเงิน เป็นด้น ศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ด้านตลาด ด้านโมเดลธุรกิจ เพื่อการเตรียมการ และวางแผนในการขยายขอบเขต โครงการการซื้อขายไฟฟ้าในอนาคต วิเคราะห์อัตราภายใต้การกำกับ และค่าบริการที่เกี่ยวข้อง


นักบัญชี 4

สังกัด การไฟฟ้านครหลวงเขตบางกะปิ, เขตบางเขน, เขตบางนา, เขตยานนาวา สถานที่ปฏิบัติงาน ที่ทำการการไฟฟ้านครหลวงบางกะปิ, เขตบางเขน, เขตบางนา, เขตยานนาวา ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานวิชาการเกี่ยวกับศึกษา ติดตาม วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับรายได้ ด้นทุนและค่าใช้จ่ายต่างๆ จัดทำรายงานทางการบัญชีและการเงิน
สังกัด ฝ่ายธุรกิจบริการและคุณภาพไฟฟ้า สถานที่ปฏิบัติงาน ที่ทำการการไฟฟ้านครหลวงธนบุรี ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานวิชาการเกี่ยวกับงานด้านบัญชี การเงิน การจัดทำกระบวนการงานควบคุมภายใน วิเคราะห์ โครงสร้างรายได้ ด้นทุน และออกแบบระบบบัญชี การเงิน


นักการเงิน 4

ปฏิบัติงานวิชาการเกี่ยวกับการศึกษาและดำเนินการด้านโครงสร้างตลาดซื้อขายไฟฟ้า รูปแบบการซื้อขาย ไฟฟ้า เทคโนโลยีต่าง ๆ การดำเนินการด้านแผนการสั่งจ่าย กฎเกณฑ์ของตลาด บทบาทหน้าที่ของผู้เข้าร่วมตลาด ด้านระบบบัญชีแบ่งแยกด้นทุน ด้านระบบการเงิน ด้านระบบบัญชี จัดทำรายงานงบการเงิน วิเคราะห์และประเมิน ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลง เช่น ด้าน Demand-Supply ด้านราคาในตลาดซื้อขายไฟฟ้า ด้านการเงิน เป็นด้น วิเคราะห์อัตราภายใต้การกำกับ และค่าบริการที่เกี่ยวข้อง


นักประมวลผลข้อมูล 4

ลังกัด ฝ่ายพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัล ลถานที่ปฏิบัติงาน ที่ทำการการไฟฟ้านครหลวงราษฎร์บูรณะ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานวิชาการเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนา ปรับปรุงแก้ไขระบบ/โปรแกรม ประสานงานกับหน่วยงานภายนอกและพัฒนา/ปรับปรุงระบบให้รองรับนโยบายภาครัฐ ยุทธศาสตร์องค์กร ยุทธศาสตร์ชาติ และปรับปรุงกระบวนงานให้เป็นดิจิทัล ริเริ่มจัดทำโครงการใหม่ ๆ ตามทิศทางของเทคโนโลยี
ลังกัด สำนักภูมิสารสนเทศระบบไฟฟ้า ลถานที่ปฏิบัติงาน ที่ทำการการไฟฟ้านครหลวงยานนาวา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานวิชาการเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนา ปรับปรุงโปรแกรมประยุกต์ในระบบ GIS ส่งเสริมให้มีการนำระบบ GIS ไปต่อยอดใช้งานในหน่วยงานต่าง ๆ ทั่วทั้งองค์กร บูรณาการให้เข้ากับระบบอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่อง


นักประชาสัมพันธ์ 4

ปฏิบัติงานวิชาการเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ภายนอกองค์กร รวมทั้ง บริหารจัดการและเตรียมข้อมูลสำหรับฝ่ายบริหารให้สัมภาษณ์ สื่อมวลชน ทั้งในสถานการณ์ปกติและในกรณีเกิดภาวะ วิกฤต บริหารช่องทางการสื่อสารข้อมูลขององค์กรสู่ภายนอก บริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าทางสื่อสังคมออนไลน์ และ จัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกองค์กร


พยาบาลวิชาชีพ 4

ปฏิบัติงานวิชาการเกี่ยวกับการช่วยแพทย์ในการตรวจให้การรักษาตามแผนการรักษาของแพทย์ ให้บริการ การพยาบาลตลอดจนให้คำแนะนำในการปฏิบัติเกี่ยวกับสุขภาพอนามัยแก่ผู้ป่วยหรือญาติ


ช่างเทคนิคไฟฟ้า 3

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสำรวจ ออกแบบ ติดตั้ง ทดสอบ ปรับปรุง ซ่อม บำรุงรักษา อุปกรณ์ในระบบจำหน่าย กระแสไฟฟ้า


ช่างเทคนิคสายอากาศ 3

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตรวจสอบ ติดตั้ง ปรับปรุง บำรุงรักษา รื้อถอนเกี่ยวกับไฟฟ้าที่เป็นระบบสายอากาศ บำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบสายไฟฟ้าอากาศ


ช่างเทคนิคโยธา 3

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสำรวจสถานที่ ร่างแผนผัง ออกแบบ ประมาณราคา ควบคุมการก่อสร้าง จัดทำแผนที่ ต่าง ๆ เช่น แผนที่ภูมิศาสตร์ แผนที่สายอากาศ แผนที่สายใต้ดิน เป็นด้น


ช่างเทคนิคเครื่องกล 3

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสำรวจ ออกแบบเบื้องด้น เขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ติดตั้ง ควบคุมงาน ซ่อม บำรุงรักษา ตรวจวัด ตรวจสอบ ปรับแต่ง และแกไขข้อขัดข้องของเครื่องกล เครื่องยนต์ รวมถึงอุปกรณ์ ประหยัดพลังงาน พร้อมทั้งการจัดทำมาตรการประหยัดพลังงานและรายงานการจัดการพลังงาน ในระบบที่ เกี่ยวข้อง เช่น ระบบปรับอากาศขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ระบบลิฟต์ ระบบการจัดการพลังงาน เป็นด้น

วิชาที่สอบ

นักบัญชี 5

1.    สอบข้อเขียน
–    วิชาเฉพาะตำแหน่ง 50 คะแนน
–    วิชาความรู้ทั่วไป 30 คะแนน
2.    สอบสัมภาษณ์ 20 คะแนน (เฉพาะผู้ที่สอบผ่านข้อเขียน)
การไฟฟ้านครหลวงจะประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบข้อเขียน รายละเอียดขอบเขตเนื้อหาวิชาที่สอบ พร้อมวัน เวลา และสถานที่ ในวันอังคารที่ 29 มีนาคม 2565 เวลา 14.00 น. เป็นด้นไป ทาง www.mea.or.th


นักการตลาด 5

1.    สอบข้อเขียน
-วิชาเฉพาะตำแหน่ง 50 คะแนน
– วิชาความรู้ทั่วไป 30 คะแนน
2.    สอบสัมภาษณ์ 20 คะแนน (เฉพาะผู้ที่สอบผ่านข้อเขียน)
การไฟฟ้านครหลวงจะประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบข้อเขียน รายละเอียดขอบเขตเนื้อหาวิชาที่สอบ พร้อมวัน เวลา และสถานที่ ในวันอังคารที่ 29 มีนาคม 2565 เวลา 14.00 น. เป็นด้นไป ทาง www.mea.or.th


นักฝึกอบรม 5

1.    สอบข้อเขียน
–    วิชาเฉพาะตำแหน่ง 50 คะแนน
–    วิชาความรู้ทั่วไป 30 คะแนน
2.    สอบสัมภาษณ์ 20 คะแนน (เฉพาะผู้ที่สอบผ่านข้อเขียน)
การไฟฟ้านครหลวงจะประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบข้อเขียน รายละเอียดขอบเขตเนื้อหาวิชาที่สอบ พร้อมวัน เวลา และสถานที่ ในวันอังคารที่ 29 มีนาคม 2565 เวลา 14.00 น. เป็นด้นไป ทาง www.mea.or.th


วิศวกรไฟฟ้า 4 (ลักษณะงานด้านวิชาการ)

1.    สอบข้อเขียน
-วิชาเฉพาะตำแหน่ง 50 คะแนน
– วิชาความรู้ทั่วไป 30 คะแนน
2.    สอบสัมภาษณ์ 20 คะแนน (เฉพาะผู้ที่สอบผ่านข้อเขียน)
การไฟฟ้านครหลวงจะประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบข้อเขียน รายละเอียดขอบเขตเนื้อหาวิชาที่สอบ พร้อมวัน เวลา และสถานที่ ในวันอังคารที่ 29 มีนาคม 2565 เวลา 14.00 น. เป็นด้นไป ทาง www.mea.or.th


วิศวกรไฟฟ้า 4 (ลักษณะงานด้านปฏิบัติการ)

1.    สอบข้อเขียน
-วิชาเฉพาะตำแหน่ง 50 คะแนน
– วิชาความรู้ทั่วไป 30 คะแนน
2.    สอบสัมภาษณ์ 20 คะแนน (เฉพาะผู้ที่สอบผ่านข้อเขียน)
การไฟฟ้านครหลวงจะประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบข้อเขียน รายละเอียดขอบเขตเนื้อหาวิชาที่สอบ พร้อมวัน เวลา และสถานที่ ในวันอังคารที่ 29 มีนาคม 2565 เวลา 14.00 น. เป็นด้นไป ทาง www.mea.or.th


วิศวกรเครื่องกล 4

1.    สอบข้อเขียน
–    วิชาเฉพาะตำแหน่ง 50 คะแนน
–    วิชาความรู้ทั่วไป 30 คะแนน
2.    สอบสัมภาษณ์ 20 คะแนน (เฉพาะผู้ที่สอบผ่านข้อเขียน)
การไฟฟ้านครหลวงจะประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบข้อเขียน รายละเอียดขอบเขตเนื้อหาวิชาที่สอบ
พร้อมวัน เวลา และสถานที่ ในวันอังคารที่ 29 มีนาคม 2565 เวลา 14.00 น. เป็นด้นไป ทาง www.mea.or.th


วิศวกรคอมพิวเตอร์ 4

1.    สอบข้อเขียน
–    วิชาเฉพาะตำแหน่ง 50 คะแนน
–    วิชาความรู้ทั่วไป 30 คะแนน
2.    สอบสัมภาษณ์ 20 คะแนน (เฉพาะผู้ที่สอบผ่านข้อเขียน)
การไฟฟ้านครหลวงจะประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบข้อเขียน รายละเอียดขอบเขตเนื้อหาวิชาที่สอบ พร้อมวัน เวลา และสถานที่ ในวันอังคารที่ 29 มีนาคม 2565 เป็นด้นไป ทาง vww.mea.or.th


นักวิชาการ 4 (ด้านเศรษฐกิจ)

1.    สอบข้อเขียน
–    วิชาเฉพาะตำแหน่ง 50 คะแนน
–    วิชาความรู้ทั่วไป 30 คะแนน
2.    สอบสัมภาษณ์ 20 คะแนน (เฉพาะผู้ที่สอบผ่านข้อเขียน)
การไฟฟ้านครหลวงจะประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบข้อเขียน รายละเอียดขอบเขตเนื้อหาวิชาที่สอบ พร้อมวัน เวลา และสถานที่ ในวันอังคารที่ 29 มีนาคม 2565 เวลา 14.00 น. เป็นด้นไป ทาง www.mea.or.th


นักบัญชี 4

1.    สอบข้อเขียน
–    วิชาเฉพาะตำแหน่ง 50 คะแนน
–    วิชาความรู้ทั่วไป 30 คะแนน
2.    สอบสัมภาษณ์ 20 คะแนน (เฉพาะผู้ที่สอบผ่านข้อเขียน)
การไฟฟ้านครหลวงจะประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบข้อเขียน รายละเอียดขอบเขตเนื้อหาวิชาที่สอบ พร้อมวัน เวลา และสถานที่ ในวันอังคารที่ 29 มีนาคม 2565 เวลา 14.00 น. เป็นด้นไป ทาง www.mea.or.th


นักการเงิน 4

1.    สอบข้อเขียน
–    วิชาเฉพาะตำแหน่ง 50 คะแนน
–    วิชาความรู้ทั่วไป 30 คะแนน
2.    สอบสัมภาษณ์ 20 คะแนน (เฉพาะผู้ที่สอบผ่านข้อเขียน)
การไฟฟ้านครหลวงจะประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบข้อเขียน รายละเอียดขอบเขตเนื้อหาวิชาที่สอบ พร้อมวัน เวลา และสถานที่ ในวันอังคารที่ 29 มีนาคม 2565 เวลา 14.00 น. เป็นด้นไป ทาง www.mea.or.th


นักประมวลผลข้อมูล 4

1.    สอบข้อเขียน
–    วิชาเฉพาะตำแหน่ง 50 คะแนน
–    วิชาความรู้ทั่วไป 30 คะแนน
2.    สอบสัมภาษณ์ 20 คะแนน (เฉพาะผู้ที่สอบผ่านข้อเขียน)
การไฟฟ้านครหลวงจะประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบข้อเขียน รายละเอียดขอบเขตเนื้อหาวิชาที่สอบ พร้อมวัน เวลา และสถานที่ ในวันอังคารที่ 29 มีนาคม 2565 เวลา 14.00 น. เป็นด้นไป ทาง www.mea.or.th


นักประชาสัมพันธ์ 4

1.    สอบข้อเขียน
–    วิชาเฉพาะตำแหน่ง 50 คะแนน
–    วิชาความรู้ทั่วไป 30 คะแนน
2.    สอบสัมภาษณ์ 20 คะแนน (เฉพาะผู้ที่สอบผ่านข้อเขียน)
การไฟฟ้านครหลวงจะประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบข้อเขียน รายละเอียดขอบเขตเนื้อหาวิชาที่สอบ พร้อมวัน เวลา และสถานที่ ในวันอังคารที่ 29 มีนาคม 2565 เวลา 14.00 น. เป็นด้นไป ทาง www.mea.or.th


พยาบาลวิชาชีพ 4

1.    สอบข้อเขียน
–    วิชาเฉพาะตำแหน่ง 50 คะแนน
–    วิชาความรู้ทั่วไป 30 คะแนน
2.    สอบสัมภาษณ์ 20 คะแนน (เฉพาะผู้ที่สอบผ่านข้อเขียน)
การไฟฟ้านครหลวงจะประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบข้อเขียน รายละเอียดขอบเขตเนื้อหาวิชาที่สอบ พร้อมวัน เวลา และสถานที่ ในวันอังคารที่ 29 มีนาคม 2565 เวลา 14.00 น. เป็นด้นไป ทาง www.mea.or.th


ช่างเทคนิคไฟฟ้า 3

1.    สอบข้อเขียน
–    วิชาเฉพาะตำแหน่ง 50 คะแนน
–    วิชาความรู้ทั่วไป 30 คะแนน
2.    สอบสัมภาษณ์ 20 คะแนน (เฉพาะผู้ที่สอบผ่านข้อเขียน)
การไฟฟ้านครหลวงจะประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบข้อเขียน รายละเอียดขอบเขตเนื้อหาวิชาที่สอบ
พร้อมวัน เวลา และสถานที่ ในวันอังคารที่ 29 มีนาคม 2565 เป็นด้นไป ทาง www.mea.or.th


ช่างเทคนิคสายอากาศ 3

1.    สอบข้อเขียน
วิชาเฉพาะตำแหน่ง 50 คะแนน
วิชาความรู้ทั่วไป 30 คะแนน
2.    สอบสัมภาษณ์ 20 คะแนน (เฉพาะผู้ที่สอบผ่านข้อเขียน)
การไฟฟ้านครหลวงจะประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบข้อเขียน รายละเอียดขอบเขตเนื้อหาวิชาที่สอบ
พร้อมวัน เวลา และสถานที่ ในวันอังคารที่ 29 มีนาคม 2565 เป็นด้นไป ทาง www.mea.or.th


ช่างเทคนิคโยธา 3

1.    สอบข้อเขียน
–    วิชาเฉพาะตำแหน่ง 50 คะแนน
–    วิชาความรู้ทั่วไป 30 คะแนน
2.    สอบสัมภาษณ์ 20 คะแนน (เฉพาะผู้ที่สอบผ่านข้อเขียน)
การไฟฟ้านครหลวงจะประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบข้อเขียน รายละเอียดขอบเขตเนื้อหาวิชาที่สอบ
พร้อมวัน เวลา และสถานที่ ในวันอังคารที่ 29 มีนาคม 2565 เป็นด้นไป ทาง www.mea.or.th


ช่างเทคนิคเครื่องกล 3

1.    สอบข้อเขียน
วิชาเฉพาะตำแหน่ง 50 คะแนน
วิชาความรู้ทั่วไป 30 คะแนน
2.    สอบสัมภาษณ์ 20 คะแนน (เฉพาะผู้ที่สอบผ่านข้อเขียน)
การไฟฟ้านครหลวงจะประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบข้อเขียน รายละเอียดขอบเขตเบื้อหาวิชาที่สอบ
พร้อมวัน เวลา และสถานที่ ในวันอังคารที่ 29 มีนาคม 2565 เป็นด้นไป ทาง www.mea.or.th

วิธีการสมัครงานพนักงาน การไฟฟ้านครหลวง  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 16 มี.ค. – 22 มี.ค. 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัคร”การไฟฟ้านครหลวง

แผนที่ file 1 | เว็บรับสมัคร

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments