กรมการพัฒนาชุมชน เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 13 มิ.ย. -1 ก.ค. 2565 รวม 119 อัตรา,


ฝากประชาสัมพันธ์

กรมการพัฒนาชุมชน

ลิงค์: https://ehenx.com/17105/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ(พัฒนากร),นายช่างโยธาปฏิบัติงาน,เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน,เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
ระดับการศึกษา: ปวส.,ปวส.ทุกสาขา,ปวส.,ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 11,500-16,500
อัตราว่าง: 119
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 13 มิ.ย. – 1 ก.ค. 2565
**เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมการพัฒนาชุมชน เปิดรับสมัคร

ประกาศการพัฒนาชุมชน

เรื่อง รับสมัครสอบแช่งชันเพี่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ในตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ (พัฒนากร) ตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน และตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน สังกัดกรมการพัฒนาชุมชน

ด้วยกรมการพัฒนาชุมชน จะดำเนินการสอบแช่งยันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ (พัฒนากร) ตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน และตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ฉะนั้น อาศัยอำนาจ ตามความในมาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที นร ๑๐๐๕/ว ๑๗ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ เรื่อง การสรรหาโดยการสอบแช่งยันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จึงประกาศรับสมัครสอบแช่งยันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ในตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ (พัฒนากร) ตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน และตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน สังกัดกรมการพัฒนาชุมชน ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ (พัฒนากร)

อัตราว่าง : 95 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000-16500 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรีทุกสาขา*


นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11500-12650 บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

อัตราว่าง : 14 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11500-12650 บาท

คุณวุฒิ : ปวส.ทุกสาขา*


เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

อัตราว่าง : 9 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11500-12650 บาท

คุณวุฒิ : ปวส.

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ (พัฒนากร)

ได้รับวุฒิปริญญาตริหรือคุณวุฒิอย่างอี่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา
กรณีที่ผู้สมัครสอบยื่นสำเนาหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ในระดับที่สูงกว่า ให้ยื่นสำเนาปริญญาบัตรหรือหลักฐานการศึกษา ที่ระบุวันสำเร็จการศึกษาของระดับนั้นในวันสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง เพิ่มอีก ซิ ฉบับด้วย


นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ได้รับวุฒิปริญญาตริหรือคุณวุฒิอย่างอี่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชาได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสำรวจ หรือสาขาวิชาการก่อสร้าง
ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วโป ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ขึ้นโป ของสำนักงาน ก.พ.


เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับ เดียวกันในทุกสาขาวิชา
ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วโป ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ขึ้นโป ของสำนักงาน ก.พ.


เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับ เดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการเงิน หรือสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วโป ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ขึ้นโป ของสำนักงาน ก.พ.

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ (พัฒนากร)

ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการ ทำงาน ปฏิบัติงานด้านวิชาการพัฒนาชุมชน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับ มอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ด้งนี้
๓.๑ ด้านการปฏิบัติการ
๑) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยด้านพัฒนาชุมชน เพื่อจัดทำแผนงาน สนับสนุนการรวมกลุ่ม ของประชาชนในชุมชนประเภทต่าง ๆ รวมถึงแสวงหาและพัฒนาศักยภาพของผู้นำชุมชน กลุ่ม องค์กร และ เครือข่ายองค์กรประชาชน
๒) ศึกษาวิเคราะห์วิจัยด้านพัฒนาชุมชน เพื่อกำหนดมาตรการและกลไกในการพัฒนาและ ส่งเสริมการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน การส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของชุมชน ในการ บริหารจัดการชุมชน ตลอดจนการพัฒนาและส่งเสริมความเข้มแข็ง สมดุลและมั่นคงของเศรษฐกิจชุมชนระดับ ฐานราก รวมทั้งในการพัฒนารูปแบบ วิธีการพัฒนาชุมชนให้มีความเหมาะสมกับพื้นที่
๓) ศึกษา วิเคราะห์ ปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในงานพัฒนาชุมชน เพื่อหาแนวทาง ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
๔) ศึกษา วิเคราะห์ จัดทำ และพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศในการพัฒนาชุมชน และ ระบบสารสนเทศชุมชน เพื่อกำหนดนโยบาย แผนงาน ตลอดจนกำหนดแนวทางหรือวางแผนการพัฒนาในทุกระดับ
๕) เสนอแนะแนวทางการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพชุมชนและเศรษฐกิจชุมชน เพื่อสร้างความสมดุลในการพัฒนาชุมชน และความมั่นคงของเศรษฐกิจชุมชนระดับฐานราก นำไปสู่ความเข้มแข็ง ของชุมชนอย่างยั่งยืน
๖) กำหนดมาตรฐานและเกณฑ์ชี้วัคด้านพัฒนาชุมชน เพื่อให้มีเกณฑ์ชี้วัดด้านพัฒนาชุมชน ที่ถูกต้องเหมาะสม ได้มาตรฐาน
๗) ส่งเสริมและดำเนินการด้านการจัดการความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นยองชุมชนเพื่อ สร้างและพัฒนาระบบการจัดการความรู้ของชุมชน
๘) ส่งเสริม สนับสทุนกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชนในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อให้ประชาชนในชุมชนสามารถจัดทำแผนชุมชน รวมทั้งวิเคราะห์ ตัดสินใจ และดำเนินการร่วมกันเพื่อแก้ไข ปัญหาความต้องการของตนเอง และชุมชนได้ ตลอดจนเป็นที่ปรึกษาในการดำเนินงานพัฒนาชุมชน๓.๔ ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือ โครงการ เพี่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ๋ที่กำหนด
๓.๓ ด้านการประสานงาน
๑) ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้ เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ้ตามที่กำหนด
๒) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพี่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
๓.๕ ด้านการบริการ
๑) ให้คำปรึกษาแนะนำด้านพัฒนาชุมชนแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือบุคคลที่สนใจ เพื่อให้มีความรู้และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและส่วนรวม
๒) เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข้อมูล ข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินงานพัฒนาชุมชน เพื่อให้บริการ แก่หน่วยงานภาคีการพัฒนา ประชาชน ผู้นำชุมชน กลุ่ม องค์กรชุมชน เครือบ่ายองค์กรชุมชน และชุมชน


นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จำเป็นต้องใชัผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา ปฏิบัติงานด้านช่างโยธา ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ด้งนี้
๓.๑ ด้านการปฏิบัติการ
๑) สำรวจ ออกแบบ เขียนแบบ ก่อสร้าง บำรุงรักษาโครงการก่อสร้างต่าง ๆ เพื่อให้ ตรงตามหลักวิชาช่าง ความต้องการของหน่วยงาน และงบประมาณที่ได้รับ
๒) ตรวจสอบ แก้ไข และกำหนดรายละเอียดของงานให้ตรงกับแบบรูปและรายการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
๓) ถอดแบบ เพื่อสำรวจปริมาณวัสดุที่ใยัตามหลักวิชาช่าง เพื่อประมาณราคาค่าก่อสร้าง
๔) ควบคุมงานก่อสร้าง งานปรับปรุง และซ่อมแชม หรือตรวจการจ้างตามที่ได้รับมอบหมาย พร้อมรายงานความก้าวหน้าของงาน เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด
๕) รวบรวมและจัดเก็บข้อมูล เพื่อการศึกษา วิเคราะห์ วิจัยในงานด้านช่าง
๓.๒ ด้านการบริการ
๑) ให้คำแนะนำ ตอบปัญหาและขิกอบรมเกี่ยวกับงานโยธาที่ตนมืความรับผิดชอบ แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา หรือเจ้าหน้าที่ระคับรองลงมา หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้ผู้ที่ สนใจได้รับทราบข้อมูล ความรู้ต่าง ๆ และมีทักษะเหมาะสมแก่การปฏิบัติงาน
๒) ประสานงานในระดับกลุ่ม กับหน่วยงานราชการ เอกชนหรือประชาขนทั่วไป เพื่อขอความช่วยเหลือและร่วมมือในงานโยธา และแลกเปลี่ยนความรู้ความเชียวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อการทำงาน ของหน่วยงานและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย


เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา ปฏิบัติงานด้านธุรการ สารบรรณ หริอบริการทั้วไป ตามแนวทาง แบบอย่าง บั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติ ในด้านต่าง ๆ ดังนี้
๓.๑ ด้านการปฏิบัติการ
๑) ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ งานบริการทั่วไป เช่น การรับส่ง ลงทะเบียน ร่างหนังสิอ โต้ตอบ จัดเตรียมการประชุม การบันทึกข้อมูล เพื่อสนับสนุนให้งานต่าง ๆ ดำเนินไปได้โดยสะดวกราบรื่น และมีหลักฐานตรวจสอบได้
๒) รวบรวมข้อมูล จัดเก็บข้อมูลสถิติ เอกสาร หลักฐานหนังสือ ตามระเบียบวิธีปฏิบัติ เพื่อสะดวกต่อการค้นหา และเป็นหลักฐานทางราชการ
๓) ดำเนินการเกี่ยวกับพัสดุ ครุภัณฑ์ของสำนักงาน เพื่อให้มีอุปกรณ์ที่มีคุณภาพไว้ใช้งาน และอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
๔) รวบรวมรายงานผลการปฏิบัติงานและข้อมูลต่างๆนำเสนอต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อนำไปใช้ เสนอแนะและปรับปรุงการปฏิบัติงานต่อไป
๓.๒ ด้านการบริการ
๑) ติดต่อประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานเดียวกันหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความราบรื่น
๒) ให้บริการข้อมูลแก่ผู้มาติดต่อราชการ เพื่อให้ได้รับข้อมูลที่จะนำไปใช้ประโยชน์ได้ต่อไป
๓) ผลิตเอกสารต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน และปฏิบัติ หน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย


เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายโดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ด้งนี้
๓.๑ ด้านการปฏิบัติการ

๑) จัดทำและปฏิบัติงานด้านเอกสารทางการเงินและบัญชีในระดับต้น เพื่อให้งานเป็นไปตาม เป้าหมายที่กำหนด
๒) รวบรวมรายละเอียดการจัดทำงบประมาณ เพื่อใช้ประกอบในการทำงบประมาณประจำปี ของหน่วยงาน
๓) ตรวจสอบและดูความถูกต้องของเอกสารสำคัญทางการเงิน เพื่อให้เกิดความถูกต้อง ในการปฏิบัติงาน
๔) ประสานงานในระคับฝ่ายหรือกลุ่มกับหน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อยอความช่วยเหลือและร่วมมือในงานและแลกเปลี่ยนความรู้ความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อการทำงาน ของหน่วยงาน
๓.๑ ด้านการบริการ

๑) ให้คำแนะนำ ตอบปัญหา ชี้แจงเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชี แก่เจ้าหน้าที่ระดับ รองลงมา หน่วยงานราชการ เอกชน และประชาชนทั่วไป เพื่อถ่ายทอดความรู้ ความชำนาญแก่ผู้ที่สนใจ
๒) ประสานงานในระดับกลุ่ม กับหน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อขอ ความช่วยเหลือและความร่วมมือในงานการเงินและบัญชี และแลกเปลี่ยนความรู้ความเชี่ยวชาญ ที่เป็นประโยชน์ต่อการทำงานของหน่วยงาน

วิชาที่สอบ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ (พัฒนากร)

ทดสอบความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งด้วยวิธีการสอบข้อเขียน ข้อสอบ เป็นแบบปรนัย คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนนโดยมีขอบเขตของเนื้อหาวิชาที่สอบ ด้งนื้
๕.๑ ความรู้ทั่วไป เกี่ยวกับกรมการพัฒนาชุมชน เช่น ประวัติความเป็นมา ภารกิจ วิสัยทัศน์ ค่านิยมองค์กร เป็นต้น
๕.๒ ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายประกอบด้วย รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารรายการแผ่นดิน กฎหมายว่าด้วยข้อมูลบ่าวสารของทางราชการ กฎหมายว่าด้วยระเบียบ ข้าราชการพลเรือน กฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กฎหมายว่าด้วยหลักเกณท้และ วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดิ กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการ ปฏิบัติราชการทั่วไป ประกอบด้วย ระเบียบเกี่ยวกับงานสารบรรณ ระเบียบเกี่ยวกับการรักษาความลับ ของทางราชการ ระเบียบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ข้อกำหนดจริยธรรมข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชนพ.ศ. ๒๕๖๕ และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชน
๕.๓ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และเหตุการณ์ปัจจุบัน
๕.๔ ความรู้เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี นโยบายรัฐบาล แผนปฏิบัติราชการกระทรวงมหาดไทย ประเด็นการพัฒนากรมการพัฒนาชุมชน และโครงการ/กิจกรรม สำคัญของกรมการพัฒนาชุมชน
๕.๕ ความรู้เกี่ยวกับแนวความคิด ปรัชญา หลักการ กระบวนการ และวิธีการปฏิบัติงาน พัฒนาชุมชน


นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ทดสอบความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งด้วยวิธีการสอบข้อเขียน ยัอสอบ เป็นแบบปรนัย คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนนโดยมีขอบเขตของเนื้อหาวิชาที่สอบ ด้งนื้
๕.๑ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรมการพัฒนาชุมชน เช่น ประวัติความเป็นมา ภารกิจ วิสัยทัศน์ ค่านิยมองค์กร เป็นด้น
๕.เอ ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายประกอบด้วย รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. เอ๕๖๐ กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน กฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ กฎหมายว่าด้วยระเบียบ ข้าราชการพลเรือน กฎหมายว่าด้วยการจัดชื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กฎหมายว่าด้วยหลักเกณฑ์และ วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการ ปฏิบัติราชการทั่วไป ประกอบด้วย ระเบียบเกี่ยวกับงานสารบรรณ ระเบียบเกี่ยวกับการรักษาความลับ ของทางราชการ ระเบียบเกี่ยวกับการจัดชื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ข้อกำหนดจริยธรรมข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชนพ.ศ.เร๕๖๕ และระเบียบที่ เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง นายช่างโยธา
๕.๓ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และเหตุการณ์ปัจจุบัน
๕.๕ การเขียนแบบ ประมาณราคาค่าก่อสร้าง การบริหารงานก่อสร้าง การสำรวจ และความรู้ ความสามารถทั่วไปเกี่ยวกับงานด้านโยธา
๕.๕ การตรวจและการควบคุมการก่อสร้างอาคาร ถนน งานสาธารณูปโภค และการทดสอบวัสดุ ด้านวิศวกรรมโยธา


เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ทดสอบความรู้ความสามารถที่ใชัเฉพาะตำแหน่งด้วยวิธีการสอบข้อเซียน ข้อสอบ เป็นแบบปรนัย คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน โดยมีขอบเขตของเนื้อหาวิชาที่สอบ ดังนื้
๕.๑ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรมการพัฒนาชุมชน เช่น ประวัติความเป็นมา ภารกิจ วิสัยทัศน์ ค่านิยมองค์กร เป็นต้น
๕.๒ ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายประกอบด้วย รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรใทย พ.ศ. ๒๕๖๐ กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน กฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ กฎหมายว่าด้วยระเบียบ ข้าราชการพลเรือน กฎหมายว่าด้วยการจัดชื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กฎหมายว่าด้วยหลักเกณฑ์และ วิธีการบริหารกิจการบ้านเมีองที่ดี กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการ ปฏิบัติราชการทั่วไป ประกอบด้วย ระเบียบเกี่ยวกับงานสารบรรณ ระเบียบเกี่ยวกับการรักษาความลับ ของทางราชการ ระเบียบเกี่ยวกับการจัดชื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ข้อกำหนดจริยธรรมข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน พ.ศ. ๒๕๖๕ และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
๕.๓ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และเหตุการณ์ปัจจุบัน
๕.๕ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้งานคอมพิวเตอร์ในสำนักงาน
๕.๕ ความรู้เกี่ยวกับการจัดการสำนักงาน เช่น ความรู้เบื้องต้นของงานสำนักงาน การวิเคราะห์ และการพัฒนาระบบงานในสำนักงาน การจัดองค์การและโครงสร้างในสำนักงาน การบริหารทรัพยากรมนุษย์ ในสำนักงาน การบริหารงานเอกสาร การจัดการงานสารบรรณ งานพัสดุ ระเบียบวิธีปฏิบัติของงานสำนักงาน การจัดการเครื่องมือและอุปกรณ์บุคลากรและเทคโนโลยีในรูปแบบสำนักงานอัตโนมัติ


เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ทดสอบความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งด้วยวิธีการสอบข้อเซียน ข้อสอบ เป็นแบบปรนัย คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน โดยมีขอบเขตชองเนื้อหาวิชาที่สอบ ดังนี้
๕.๑ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรมการพัฒนาชุมชน เข่น ประวัติความเป็นมา ภารกิจ วิสัยทัศน์ ค่านิยมองค์กร เป็นต้น
๕.๒ ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายประกอบด้วย รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน กฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ กฎหมายว่าด้วยระเบียบ ข้าราชการพลเรือน กฎหมายว่าด้วยการจัดชื้อจัดจัางและการบริหารพัสดุภาครัฐ กฎหมายว่าด้วยหลักเกณฑ์และ วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดิ กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการ ปฏิบัติราชการทั่วไป ประกอบด้วย ระเบียบเกี่ยวกับงานสารบรรณ ระเบียบเกี่ยวกับการรักษาความลับ ของทางราชการ ระเบียบเกี่ยวกับการจัดชื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ข้อกำหนดจริยธรรมข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน พ.ศ. ๒๕๖๕ และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
๕.๓ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และเหตุการณ์ปัจจุบัน
๕.๕ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้งานคอมพิวเตอร์ในสำนักงาน
๕.๕ ความรู้เกี่ยวกับหลักการบัญชีเบื้องต้น
๕.๖ ความรู้เกี่ยวกับระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS: Government Fiscal Management Information System)

วิธีการสมัครงานข้าราชการ กรมการพัฒนาชุมชน  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 13 มิ.ย. – 1 ก.ค. 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัคร”กรมการพัฒนาชุมชน

แผนที่ file 1 | เว็บรับสมัคร

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments