กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 26 พ.ค. -1 มิ.ย. 2565


ฝากประชาสัมพันธ์

กรมวิชาการเกษตร

ลิงค์: https://ehenx.com/16948/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการเกษตร
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 4
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (กรมวิชาการเกษตร)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 26 พ.ค. – 1 มิ.ย. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัคร

ประกาศกรมวิชาการเกษตร

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยกรมวิชาการเกษตร โดยสถาบันวิจัยพืชสวน (สวส.) ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้าง เป็นพนักงานราชการทั่วไป ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคผะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้าง ของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย พนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงาน และคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔ และฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕ จึงประกาศรับสมัครบุคคล เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ของฺสถาบันวิจัยพืชสวน (สวส.) กรมวิชาการเกษตร โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักวิชาการเกษตร

อัตราว่าง : 4 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักวิชาการเกษตร

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่น ที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางการเกษตร

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

นักวิชาการเกษตร

ปฏิบตงานด้านวิชาการเกษตร เกี่ยวกับ การศึกษา ด้นคว้า ทดลอง วิเคราะห์ วิจัยทางการเกษตรและพัฒนาเกี่ยวกับ วิชาการเกษตร หรือควบคุม และ ดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายที่ กรมวิชาการเกษตรรับผิดชอบหรือบรืการ วิเคราะห์ ทดสอบ ตรวจสอบและรับรอง ปัจจัยการผลต ผลตผล ผลิตภัณฑ์พืช กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์พืช ลินด้าเกษตร หรือให้บริการวิชาการและเทคโนโลยี ทางการเกษตร หรือศึกษาวิเคราะห์พัฒนา และดำเนินการเกี่ยวกับระบบงานวิจัย
งานแผนงาน และการติดตามประเมินผล และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมาย

วิชาที่สอบ

นักวิชาการเกษตร

การประเมินฯ ครั้งที่ ๑
๑. ทดสอบความรู้ทางการเกษตรด้านพืช ความรู้ในการวิเคราะห์ ทดสอบ และความรู้ ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เอ. ทดสอบความสามารถในการศึกษา หาข้อมูล วิเคราะห์ปัญหา และสวุปเหตุผล รวมทั้งความรู้ในงานด้านต่างๆ ของ กรมวิชาการเกษตร
การประเมินฯ ครั้งที่ ๒
๑. การคิดวิเคราะห์ เอ. การทำงานเป็นทีม
๓. การมุ่งผลสัมฤทธ
๔. การลืบเสาะหาข้อมูล
๕.การยึดมั่นในความถูกต้อง ชอบธรรม และจริยธรรม

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมวิชาการเกษตร  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สถาบันวิจัยพืชสวน (สวส.)

กรมวิชาการเกษตร กรมวิชาการเกษตร บริเวณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักรกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 26 พฤษภาคม 2565 – 1 มิถุนายน 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัคร”กรมวิชาการเกษตร

แผนที่ file 1

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments