สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 25 พ.ค. -31 พ.ค. 2565

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 25 พ.ค. -31 พ.ค. 2565

ฝากประชาสัมพันธ์

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน

ลิงค์: https://ehenx.com/16949/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานบริหารทั่วไป(ครู)
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กาญจนบุรี (วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 25 พ.ค. – 31 พ.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดรับสมัคร

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพพนมทวน

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วย วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ บริหารทั่วไป ตำแหน่ง ครู โดยปฏิบัติงานในวิทยาลัยการอาชีพพนมทวน สังกัดสำนักงานคณะกรรม การการอาชีวศึกษา ฉะนัน อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๕ ของประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงาน ราชการ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕!ธ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหา และเลือกสรร พนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริหาร พนักงานราชการ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๔ เรื่อง การกำหนดลักษณะงาน และ คุณสมบัติเฉพาะกลุ่มงาน และการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ และคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการ การอาชีวศึกษา ที่ ๒๙๗/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๖ เรื่อง มอบอำนาจการสรรหา และ เลือกสรรบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป การจัดทำ และลงนามในสัญญาจ้างพนักงาน ราชการ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

พนักงานบริหารทั่วไป (ครู)

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

พนักงานบริหารทั่วไป (ครู)

๒.๒.๑ ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่ ก.พ. รับรองแล้ว ในรหัสวิชา ๓๐๑ กลุ่มวิชาการบัญชี สาขาวิชาการจัดการทั่วไป (การบัญชี)/การบริหารธุรกิจ (การบัญชี)/การ บัญชี/บัญชีการเงิน/ธุรกิจศึกษา(การบัญชี))
๖.๒.๖ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือหลักฐานที่ใช้ประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภา ออกให้เพี่อปฏิบัติหน้าที่สอน ไม่หลังวันรับสมัครสอบแข่งขันในวันสุดท้ายและยังไม่หมดอายุ เว้นแต่ ผู้สมัคร สอบแข่งขันที่มีคุณวุฒิในประเภทวิชา หรือ กลุ่มวิจา หรือทางหรือสาขาวิชาเอกที่ขาดแคลนมีความจำเป็นต่อ การจัดการเรียนการสอนเป็นพิเศษตามส่วนราขการกำหนด ทั้งบี้ จะต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือ มีหลักฐานที่ใช้การประกอบวิชาชีพครูที่คุรุสภาออกให้ เพี่อปฏิบัติหน้าที่สอนก่อนวันที่ได้รับการจัดทำ สัญญาจ้าง

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่

วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 – 31 พฤษภาคม 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัคร”สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน

แผนที่ file 1

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments