กรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 25 พ.ค. -31 พ.ค. 2565

กรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 25 พ.ค. -31 พ.ค. 2565

ฝากประชาสัมพันธ์

กรมส่งเสริมสหกรณ์

ลิงค์: https://ehenx.com/16946/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานธุรการ
ระดับการศึกษา: ปวช.,ปวส.
อัตราเงินเดือน: 10,430-13,800
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: อุดรธานี (สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 25 พ.ค. – 31 พ.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดรับสมัคร

ประกาศจังหวัดอุดรธานี

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ

ด้วยจังหวัดอุดรธานี ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ สังกัด สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศ คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไชการสรรหาและการเลือกสรรพนักงาน ราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ ประกาศ คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการ จัดกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ และฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๕ และคำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ ๕๖๓)/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เรื่อง มอบอำนาจการบริหารงานบุคคลพนักงานราชการให้ผู้ว่าราชการจังหวัด จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อ เลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เจ้าพนักงานธุรการ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 10430-13800 บาท

คุณวุฒิ : ปวช.,ปวส.

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

เจ้าพนักงานธุรการ

ในการรับสมัครคัดเลือกครั้งนี้ จังหวัดอุดรธานี ประสงค์จะรับสมัครจากบุคคลทั่วไป เพื่อ เลือกสรรเป็นพนักงานราชการโดยมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งคือจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับวุฒิประกาศบียบัตร มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือ อนุปริญญาหลักสูตร ๒ ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือ ประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร ๓ ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือเทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาที่เหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

เจ้าพนักงานธุรการ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ปฏิบัติงานด้านธุรการและงานสารบรรณที่ยาก พอสมควรปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบันทึกข้อมูล เพื่อใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์และงานบันทึก งานพิมพ์ข้อมูลหรือเอกสารต่างๆ โดยปฏิบัติ หน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง เช่น ๑) ปฏิบัติงานธุรการทั่วไป
๖) ปฏิบัติงานด้านสารบรรณ
๓) ช่วยปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี และวัสดุ ๔) ควบคุมการรับส่งแยกประเภท และจัดส่ง หนังสือเอกสารให้หน่วยงานที่เกี่ยวซ้อง
๕) ร่างหนังสือโต้ตอบ บันทึก ย่อเรื่อง
สรุปความเห็นที่ยากพอสมควร
๖) ควบคุมการเก็บ พิมพ์ คัดสำเนา และด้นหา หนังสือหรือเอกสารทางราชการ
๗) ควบคุมดูแลการจัดเตรียมและอำนวย ความสะดวกในเรื่องสถานที่เพื่อใช้ในการ
จัดการงานต่างๆ ตลอดจนดูแลการซ่อมแซม รักษาสถานที่ และทรัพย์สินของส่วนราชการ๘) ช่วยติดตามรวบรวม และจัดทำรายงาน
ผลการปฏิบัติงาน
๙) งานบันทึกข้อมูลเพื่อใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ และงานพิมพ์หนังสือราชการ และเอกสารต่าง ๆ ๑๐) ช่วยปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี และวัสดุ
๑๑) ช่วยปฏิบัติงานด้านสารบรรณ
๑๒) วางขั้นตอนชองงานบันทึกข้อมูล
การตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วน ของเอกสารและข้อมูลที่ได้รับมาก่อนที่จะ ดำเนินการบันทึกต่อไป
๑๓) ตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกข้อมูล เพื่อการประมวลผลข้อมูลในขั้นต่อไป
ข้อมูลให้เป็นไปตามความต้องการ
๑๔) ดูแลบำรุงรักษา เครื่องคอมพิวเตอร์ และ อุปกรณ์อื่นๆ ที่ใฃ้ในการปฏิบัติงานเบื้องต้น
๑๕) ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ ได้รับมอบหมาย

วิชาที่สอบ

เจ้าพนักงานธุรการ

๑) มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติ งานธุรการและงานสารบรรณอย่างเหมาะสม ในการปฏิบัติหน้าที่
๒) มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องความรู้ทั่วไป เกี่ยวกับการสหกรณ์
๓) มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน ธุรการและงานสารบรรณอย่างเหมาะสม ในการปฏิบัติหน้าที่ และมีความรู้ทั่วไป เกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบัน
๔) มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วย ระเบียบราชการพลเรือน กฎหมายว่าด้วย ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ระเบียบ สำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ และกฎหมาย กฎ ระเบียบและข้อบังคับอื่น ที่ใช้ในการปฏิน้ติงานในหน้าที่
๕) มีความรู้ความสามารถในการใช้ ภาษาและความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ อย่างเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่
๖) มีความสามารถในการศึกษาหาข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล
๗) คุณลักษณะอื่นๆ ที่เหมาะสม หรือ จำเป็นกับงานที่จะปฏิบัติ เช่น ปฏิบัติงาน แบบมุ่งผลสัมฤทธ บริการที่ดี การสั่งสม ความเชี่ยวชาญในงาน จริยธรรม และ ความร่วมแรงร่วมใจ

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมส่งเสริมสหกรณ์  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 – 31 พฤษภาคม 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัคร”กรมส่งเสริมสหกรณ์

แผนที่ file 1

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments