สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมระยอง เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 25 พ.ค. -2 มิ.ย. 2565

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมระยอง เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 25 พ.ค. -2 มิ.ย. 2565

ฝากประชาสัมพันธ์

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมระยอง

ลิงค์: https://ehenx.com/16945/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานบริหารทั่วไป(ครู)
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: ระยอง (วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมระยอง)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 25 พ.ค. – 2 มิ.ย. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดรับสมัคร

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมระยอง

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยวิทยาลัยเทคนิคนิคมอุตสาหกรรมระยอง ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็น พนักงานราชการ ตำแหน่งในกลุ่มงานบริหารทั่วไป(ครู) โดยปฏิบัติงานในวิทยาลัยเทคนิคนิคมอุตสาหกรรมระยอง สังกัดสำนักงานคณะกรรมกาวิการอาชีวศึกษา ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๕ ของประกาศ คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ลงวันที่๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕I© เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไข การสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ และประกาศ คณะกรรมการบริหารพนักงาบราชการ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและ คุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ และคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการ การอาชีวศึกษา ที่ ๒๙๗/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ เรื่องมอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสถาบันการ อาชีวศึกษา สังกัดสัาบักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการ การอาชีวศึกษา (เกี่ยวกับการสรรหาพนักงานราชการ)บุคคลและเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภททั่วไป การจัดทำและลงนามในสัญญาจ้าง จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วใป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

พนักงานบริหารทั่วไป (ครู)

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

พนักงานบริหารทั่วไป (ครู)

๒.๒.๑ ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่ ก.พ. รับรองแล้ว ตามรหัสกลุ่มวิชา ๒๐๓ สาขาวิชาเทคนิคโลหะ/โลหะการ/ช่างเชื่อมโลหะ/ช่างเชื่อมประสาน/วิศวกรรมรุตสาหการ (โลหะ)/วิศวกรรมรุตสาหการ(เชื่อมโลหะ)/เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เชื่อมโลหะ)/ อุตสาหกรรมศึลป็(ช่างเชื่อม)/ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(การผลิตอุตสาหกรรม)/เทคโนโลยีรุตสาหการ(เชื่อมโลหะ)/เทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อม
๒.๒.๒ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือ ใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสือรับรองสิทธิ โดยต้องได้รับอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครเท่านั้น

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมระยอง  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่

วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมระยอง วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมระยอง ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 – 2 มิถุนายน 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัคร”สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมระยอง

แผนที่ file 1

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments