กองบัญชาการกองทัพไทย เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-15 พ.ค. 2565


ฝากประชาสัมพันธ์

กองบัญชาการกองทัพไทย

ลิงค์: https://ehenx.com/16912/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานบริการชด.ทหาร
ระดับการศึกษา: ม.ปลาย,ปวช.ทุกสาขา,ปวช.,ปวส.ทุกสาขา,ปวส.
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (กองบัญชาการกองทัพไทย)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 15 พ.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กองบัญชาการกองทัพไทย เปิดรับสมัคร

ประกาศกรมกิจการชายแดนทหาร

เรื่อง รับสมัครบุคคลพลเรือนเป็นพนักงานราชการ

กรมกิจการชายแดนทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล พลเรือนเป็นพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ดังนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

พนักงานบริการ ชด.ทหาร

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : – บาท

คุณวุฒิ : ม.ปลาย,ปวช.ทุกสาขา*,ปวส.ทุกสาขา*

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

พนักงานบริการ ชด.ทหาร

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

 ๔.๑ เป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยการเกิดตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ
๔.๒ เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง ๑๘ ปีบริบูรณ์ขึ้นไป โดยผู้สมัครจะต้องเช้ารับการตรวจ
เลือกเข้าเป็นทหารกองประจำการ/หรือผู้ที่ขอผ่อนผันเข้ารับการตรวจเลือกเป็นทหารกองประจำการในปีที่ สมัครสอบ
๔.๓ เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น ประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ด้วยความบริสุทธึ๋ใจ๔.๔ ไม่เป็นข้าราชการลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยอื่นของ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของส่วนราชการท้องถิ่น
๔.๕ ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรค การเมือง
๔.๖ ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ไร้ความสามารถ หรือ จิตฟ้นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไวิในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในมาตรา ๔๑ แห่งพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗
๔.๗ไม่เป็นผู้ที่อยู่ในระหว่างถูกสั่งให้พักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน
๔.๘ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม และไม่ผู้เคยกระทำการ ทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ
๔.๙ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๔.๑๐ ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำ ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ หรือเป็นผู้พ้น โทษมาแล้วเกินห้าปี
๔.๑๑ ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ หน่วยงานอื่นของรัฐ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

พนักงานบริการ ชด.ทหาร

 ๒.๑ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรวบรวม รับ – ส่ง เอกสาร และพัสดุ
๒.๒ ดูแลรักษา ทำความสะอาดบริเวรอาคาร สถานที่ พัสดุ อุปกรณ์ และทรัพย์สิน
ที่เกี่ยวช้องสำนักงาน
๒.๓ ติดต่อราชการตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
๒.๔ ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวช้องกับราชการ หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

วิชาที่สอบ

พนักงานบริการ ชด.ทหาร

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กองบัญชาการกองทัพไทย  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเอง ณ กองกลาง กรมกิจการ ชายแดนทหาร

กองบัญชาการกองทัพไทย กองบัญชาการกองทัพไทย อาคาร ๓ ขั้น ๔ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 – 15 พฤษภาคม 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัคร”กองบัญชาการกองทัพไทย

แผนที่ file 1

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments