กรมควบคุมโรค เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 20 พ.ค. -30 พ.ค. 2565

กรมควบคุมโรค เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 20 พ.ค. -30 พ.ค. 2565

ฝากประชาสัมพันธ์

กรมควบคุมโรค

ลิงค์: https://ehenx.com/16903/ หรือ
ตำแหน่ง: เภสัชกร
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 20,540-22,750
อัตราว่าง: 5
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 20 พ.ค. – 30 พ.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมควบคุมโรค เปิดรับสมัคร

ประกาศกรมควบคุมโรค

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งเภสัชกร

ด้วยกรมควบคุมโรคประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งเภสัชกร ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง กำหนด ลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ และ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๕ จึงประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เภสัชกร

อัตราว่าง : 5 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 20540-22750 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

เภสัชกร

 ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา เภสัชศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเภสัชกรรมชั้นหนึ่ง หรือได้รับใบอนุญาต เป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม จากสภาเภสัชกรรม

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

เภสัชกร

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

 ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการ ในการทำงาน ปฏิบัติงานด้านเภสัชกรรม ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับ มอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้๒.๑ ด้านการปฏิบัติการ
(๑) บริหารจัดการทางเภสัชกรรม เภสัชกรรมคลินิก เภสัชสาธารณสุขเบื้องต้น เพื่อบรรลุผลการรักษา เฝ็าระวังป้องกันควบคุมโรค และสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคและภัยสุขภาพ เพื่อให้ ประชาชนเกิดความปลอดภัยในการใช้ยา สมุนไพร ผลิตภัณฑ์สุขภาพ
(๒) วิเคราะห์ และติดตามประเมินผล เพื่อประกันคุณภาพทางห้องปฏิบัติการ ทางเภสัชกรรม สำหรับการเฝ็าระวังป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
(๓) ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย กำหนดแนวทาง ติดตาม ประเมินผลทางวิชาการ เบื้องต้น เพื่อพัฒนางานเภสัชกรรม เภสัชกรรมคลินิก เภสัชสาธารณสุข
(๔) จัดทำ พัฒนามาตรฐาน แนวทาง คู,มือเบื้องต้นทางเภสัชกรรม เภสัชกรรมคลินิก เภสัชสาธารณสุข ด้านการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค โรคติดต่ออุบัติใหม่อุบัติซํ้า โรคติดต่อระหว่างสัตว์สู่คน และคู่มือสำหรับการบริหารจัดการคลัง เวขภัณฑ์ วัคซีน สำหรับตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์ และสาธารณสุข และอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
(๕) สนับสนุนการปฏิบัติงานตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข
๒.๒ ด้านการวางแผน
วางแผนการจัดหายา วัคซีน เวชภัณฑ์ไมใช่ยา วัสดุวิทยาศาสตร์ อุปกรณ์ทางการแพทย์ ในบทบาท หน้าที่ความรับผิดชอบของกรมควบคุมโรค เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย และผลสัมฤทธี้ที่กำหนด
๒.๓ ด้านการประสานงาน
(๑) ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้ เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ้ตามที่กำหนด
(๒) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
๒.๔ ด้านการบริการ
(๑) ให้คำแนะนำ ตอบปัญหา ชี้แจง เกี่ยวกับงานเภสัชกรรม เภสัชกรรมคลินิก เภสัชสาธารณสุข ในระดับเบื้องต้นแก่ผู้ป่วย ญาติ หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้ผู้สนใจ ได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์
(๒) จัดเก็บข้อมูล ให้บริการข้อมูลเบื้องต้นทางเภสัชกรรม เภสัชกรรมคลินิก เภสัชสาธารณสุข เพื่อให้สอดคล้อง สนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน และใช้ประกอบการพิจารณากำหนด แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่าง ๆ
(๓) สอน นิเทศ ผิกอบรม ถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยีทางเภสัชกรรม เภสัชกรรมคลินิก เภสัชสาธารณสุข งานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค งานตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข แก่นักศึกษา บุคลากรสาธารณสุข ประชาชน เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ สามารถปฏิป่ตงานได้อย่างถูกต้อง

วิชาที่สอบ

เภสัชกร

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมควบคุมโรค  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 20 พ.ค. – 30 พ.ค. 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ : 11 พ.ค. 2565

สอบวันที่: 11 พ.ค. 2565

ประกาศผลสอบ: 11 พ.ค. 2565

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัคร”กรมควบคุมโรค

แผนที่ file 1 | เว็บรับสมัคร

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments