Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลพระจอมเกล้า เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 23 มิ.ย. -29 มิ.ย. 2565

กระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลพระจอมเกล้า

ลิงค์: https://ehenx.com/17175/ หรือ
ตำแหน่ง: วิศวกรโยธา
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 19,500-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: เพชรบุรี (โรงพยาบาลพระจอมเกล้า)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 23 มิ.ย. – 29 มิ.ย. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัคร

ประกาศจังหวัดเพชรบุรี

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งวิศวกรโยธา

ด้วยจังหวัดเพชรบุรี ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป สังกัดโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เพชรบุรี ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๔๗ หมวด ๑ พนักงานราชการ ข้อ ๑๐ การสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการให้เป็นไปตาม หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกำหนด คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ ๖๘๕/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ เรื่องมอบอำนาจการบริหารงานบุคคลของพนักงานราชการให้ผู้ว่า ราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงสาธารณสุข และคำสั่งจังหวัดเพชรบุรี ที่ ๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๕ เรื่องการมอบอำนาจให้แก1รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่า ราชการจังหวัดเพชรบุรี ผนวก ข (โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี) ผนวก ค ข้อ ๑.๖ การบริหารงาน บุคคลของพนักงานราชการในสังกัดส่วนราชการบริหารส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และหน่วยงานตามผนวก ข จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน ๑ อัตรา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

วิศวกรโยธา

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 19500- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

วิศวกรโยธา

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบไดไม่ตํ่ากว่านี้ ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา ทางวิศวกรรมก่อสร้าง และต้องได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ควบคุมตามที่กฎหมายกำหนด

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

วิศวกรโยธา

สายงานนี้คลุมถึงตำแหน่งต่างๆ ที่ปฏิบัติงานทางวิศวกรรมโยธา ชึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติ เกี่ยวกับการออกแบบและคำนวณด้านวิศวกรรมโยธา การค้นคว้า วิเคราะห์วิจัย ทดสอบ หาข้อมูลและสถิติต่างๆ เพื่อเป็นหลักเกณฑ์ประกอบการตรวจสอบวินิจฉัยงานวิศวกรรมโยธา การวางโครงการก่อสร้างในสาขาวิศวกรรมโยธา การให้คำปรึกษาแนะนำหรือตรวจสอบที่เกี่ยวข้องกับงานในสาขาวิศวกรรมโยธา ซึ่งงานดังกล่าวข้างต้นนี้ต้องมี ลักษณะ ขนาด หรืออยู่ในประเภทตามที่กำหนดไว้สำหรับผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ตามกฎหมาย ว่าด้วยวิชาชีพวิศวกรรม และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการ ทำงานปฏิบัติงานเกี่ยวกับวิศวกรรมโยธา ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับ
มอบหมาย

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลพระจอมเกล้า  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ภารกิจด้านอำนวยการ อาคารพิฆเนศวรสุรสังกาศ ชั้น ๘

โรงพยาบาลพระจอมเกล้า โรงพยาบาลพระจอมเกล้า ตั้งแต่วันที่ 23 มิถุนายน 2565 – 29 มิถุนายน 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัคร”กระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลพระจอมเกล้า

แผนที่ file 1

Comments

comments