Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมการค้าต่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 1 ก.ค. -20 ก.ค. 2565 รวม 12 อัตรา,

กรมการค้าต่างประเทศ

ลิงค์: https://ehenx.com/17176/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการพาณิชย์,นิติกร,นักคอมพิวเตอร์,พนักงานธุรการ
ระดับการศึกษา: ปวส.ทุกสาขา,ปวส.,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 13,800-19,500
อัตราว่าง: 12
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 1 ก.ค. – 20 ก.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมการค้าต่างประเทศ เปิดรับสมัคร

ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ

เรื่อง รับสมัครสอบแข่งชันเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการพาณิชย์ นิติกร นักคอมพิวเตอร์ และพนักงานธุรการ

ด้วยกรมการค้าต่างประเทศ จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงาน ราชการในตำแหน่งนักวิชาการพาณิชย์ นิติกร นักคอมพิวเตอร์ และพนักงานธุรการ ฉะนั้น อาศัย อำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข การสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕:๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนด ลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ และประกาศคณะกรรมการนริหารพนักงานราชการ เรื่อง การ กำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ จีงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร โดยมีรายละเอียดด้งต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักวิชาการพาณิชย์

อัตราว่าง : 4 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นิติกร

อัตราว่าง : 3 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักคอมพิวเตอร์

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 19500- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


พนักงานธุรการ

อัตราว่าง : 4 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13800- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.ทุกสาขา*

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักวิชาการพาณิชย์

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเศรษฺฐศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาบัญชี สาชาภาษา วรรณคดี สาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ และสาขาวิชาบริหารรัฐกิจหรือรัฐประศาสนศาสตร์


นิติกร

สำเร็จการคึกษาระด้บปริญญาตรีหรืออุพิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขานิติศาสตร์


นักคอมพิวเตอร์

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์


พนักงานธุรการ

ได้รับประกาศบียบัดรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา หรือ อนุปริญญาหลักสูตร ๓ ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวฒิ อย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

นักวิชาการพาณิชย์

๔.๑ ตรวจสอบคำรัองหรือคำขอใบอนุญาตและหนังสือรับรองต่าง ๆ ตรวจสอบมาตรฐานสินด้า เพื่อให้บริการแก่ผูประกอบการและบุคคลทั่วไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
๕.๒ จัดเก็บรวบรวมข้อมูลและสถิติเกี่ยวกับสถานการณ์เศรษฐกิจการค้า การลงทุนและการตลาด นโยบาย มาตรการ ข้อตกลงทางการคาทั้งภายในและระหว่างประเทศ และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อใข้ประกอบการ จัดทำดัชนีเศรษฐกิจการค้า การกำหนดนโยบาย มาตรการ กฎระเบียบ ข้อตกลงทางการค้า การเจรจาการค้า การปกบีองผลประโยชน์ และการแกไขปัญหาอุปสรรคทางการค้า ตลอดจนการเผยแพร่ประชาสัมพ้นธ์ ในงานพาณิชย์ต่าง ๆ
๕.๓ สำรวจ ติดตาม ประมวลข้อมูลความเคลื่อนไหวของสถานการณ์การค้า ราคาสินค้า ภาวการณ์ผลิต การตลาด
๕.๔ ศึกษาและวิเคราะห์กฎ หลักเกณฑ์ และระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องภายใต้ความตกลงทางการค้า และ เข้าร่วมประชุมเจรจาตามความตกลงการค้าเสรีในกรอบต่าง ๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบ
๕.๕ ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับกฎถิ่นกำเนิดสินค้าของประเทศคู่ค้า เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์และวิธี ปฏิบัติในการตรวจสอบสินค้า รวมถึงการสุ่มตรวจสอบความถูกต้องของถิ่นกำเนิดสินค้า ตลอดจนกระบวนการ ผลิตสินค้าหรือการดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องก่อนออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า
๕.๖ ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย โดยสามารถไปปฏิบัติงานที่ต่างจังหวัดได้


นิติกร

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

๕.๑ ศึกษา วิเคราะห์ พิจารณาวินิจฉัยตีความกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง และนิติกรรม สัญญาที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรม และดำเนินการเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับกฎหมายต่อผู้บังคับบัญชา ตามที่1ด้รับมอบหมาย
๕.๖ ตรวจพิจารณา ยกร่าง กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสัง และนิติกรรมสัญญาที่อยู่ใน ความรับผิดชอบของกรม และดำเนินงานด้านพัฒนากฎหมาย การประเมินผลสัมฤทธิ้ของกฎหมาย การเผยแพร่กฎหมายและกฎเกณฑ์ ตลอดจนการดำเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนากฎหมาย
๕.๓ ดำเนินการเกี่ยวกับงานคดีปกครอง คดีแฟง คดีอาญา คดีล้มละลาย การบังคับคดีตามคำพิพากษา การบังคับตามคำสั่งทางปกครอง งานเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิด และงานคดีอื่น ๆ ที่อยู่ในอำนาจหนัาที่ของกรม
๕.๔ ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


นักคอมพิวเตอร์

๕.๑ วิเคราะห์ ดูแลบริหารจัดการ สร้าง พัฒนา ปรับปรุง และบำรุงรักษาเว็บไชต์
๕.๒ใช้โปรแกรมประเภทกราฟฟิกดีไชนได้เช่นโปรแกรม Photoshop, Flash เพื่อออกแบบตกแต่ง รูปภาพ จัดทำกราฟฟิก และแบนเนอร์ของเว็บไซต์
๕.๓ ใข้งานโปรแกรมมัลดิมีเดียได้ เพื่อจัดทำมิลดิมีเดีย หรือตัดต่อมลดึมีเดีย
๕.๕ เจียนโปรแกรมในแบบ Web Application เข่น ภาษา ASP และ PHP
๕.๕ ปฏิบัติงานด้านเครือข่ายและงานด้านอื่น ๆ ได้ เช่น สามารถกำหนดคุณลักษณะชองอุปกรณ์และ เครื่องคอมพิวเตอร์ ติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ และจัดเตรียมดูแลระบบคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการจัดฟิกอบรม
ของกรมฯ
๕.๖ กำกับดูแลและบริหารจัดการระบบสารสนเทศ
๕.๗ จัดทำคู่มอ/เอกสารต่าง ๆ
๕.๘ ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย


พนักงานธุรการ

๕.๑ ปฏิบัติงานธุรการ สารบรรณ งานบริการทั่วไป เช่น การรับส่ง ลงทะเทียบ ร่างหนังสือโต้ตอบ ชัดเตรียมการประชุม การบันทึกข้อมูล เพื่อสนับสนุนงานต่าง ๆ ดำเนินไปได้โดยสะดวกและราบรื่น
๕.๖ รวบรวมข้อมูล ชัดเก็บข้อมูลสถิติ เอกสาร หลักฐานหนังสือ ตามระเบียบวิธีปฏิบัติ
๕.๓ ดำเนินการเกี่ยวกับพัสดุ ครุภัณฑ์ของสำนักงาน
๕.๔ รวบรวมรายงานผลการปฏิบัติงานและข้อมูลต่าง ๆ นำเสนอผู้บังคับบัญชา เพื่อนำไปเสนอแนะปรับปรุง การปฏิบัติงานต่อไป
๕.๕ ติดต่อประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานเดียวกันหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ใหบริการข้อมูลแก่ ผู้มาติดต่อราชการเพื่อใหได้ริ1บข้อมูลที่จะนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป
๕.๖ ผลิตเอกสารต่าง ๆ เพื่อสนับสบุนการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน
๕.๗ ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมายหรือที่เกี่ยวข้อง

วิชาที่สอบ

นักวิชาการพาณิชย์

๖.๑ ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์เศรษฐกิจการค้า การลงทุน การตลาด นโยบาย มาตรการ ข้อตกลงทางการค้าระหว่าง ประเทศ
๖.๖ ความรู้เภี่ยวกับนโยบายการค้าและ๓รลงทุนทั้งภายในและระหว่างประเทศ
๖.๓ ความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ


นิติกร

๖.๑ ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการใข้กฎหมายในความรับผิดชอบของกรมการคาต่างประเทศในการ ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ของกรมการค้าต่างประเทศ ได้แก่ พระราชบัญญัติการส่งออกไปนอกและ การนำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ, ๖๕๖๖ พระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าชาออก พ.ศ. ๖๕๐๓ พระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้า พ-ศ. ๒๕๔๖ พระราชบัญญัติมาตรการ ปกปัองการนำเข้าสินค้าที่เพิ่มขึ้น พ.ศ. ๖๕๕๐ และพระราชบัญญัติการควบคุมสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ ขยายอาวธที่มีอานุภาพทำลายลัางสูง พ.ศ. ๒๕๖๖
๖.๖ ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการใช้กฎหมายอาญา กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และการบังคับคดี ได้แก่ ประมวลกฎหมายอาญา ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
๖.๓ ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการฟ้องคดีปกครองและการดำเนินคดีปกครองตามพระราชบัญญัติการ จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.๖๕๔๖ และพระราขบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙
๖.๔ ความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ


นักคอมพิวเตอร์

๖.๑ ความรู้เกี่ยวกับบทบาทภารกิจของกรมการค้าต่างประเทศ
๖.๒ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ
๖.๓ ความรู้เบื้องด้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
๖.๔ พระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. ๒๕๖๒
๖.๕ ความรู้มาตรฐานวิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบด้วย Software and Application, Telecommunication, Hardware, Network & Security และ Project Management
๖.๖ ฐานข้อมูล (Database), คลังข้อมูล (Data Warehouse) และขอมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ภาครัฐ


พนักงานธุรการ

๖.๑ ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แกัไขเพิ่มเดิม
๖.๖ ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการ งานรับ – ส่งหนังสือ งานร่างหนังสือขอความอนุเคราะห์หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ชัดทำเอกสารประกอบการประชุม
๖.๓ ความรู้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรม Microsoft Office

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมการค้าต่างประเทศ  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. – 20 ก.ค. 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัคร”กรมการค้าต่างประเทศ

แผนที่ file 1 | เว็บรับสมัคร

Comments

comments