หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ บัดนี้-24 เม.ย. 2565 รวม 71 อัตรา,


ฝากประชาสัมพันธ์

หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ

ลิงค์: https://ehenx.com/16649/ หรือ
ตำแหน่ง: นายทหารประทวน-งานด้านธุรการ,นายทหารประทวน-นายสิบปฏิบัติการ,นายทหารประทวน-พลขับรถ
ระดับการศึกษา: ม.ปลาย
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 71
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (กองกำลังพลหน่วยบัญชาการ สงครามพิเศษ)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 24 เม.ย. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ เปิดรับสมัคร

ประกาศหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ

เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ มีความประสงค์รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ เป็นนายทหารประทวน (อัตรา สิบเอก) ตามนโยบายจัดหา และบรรจุกำลังพลของกองทัพบก ในส่วนของ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ และการบรรจุกำลังพลทดแทนการสูญเสีย ตามมาตรการรักษายอดกำลังพล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นายทหารประทวน-งานด้านธุรการ

อัตราว่าง : 18 อัตรา

อัตราเงินเดือน : – บาท

คุณวุฒิ : ม.ปลาย


นายทหารประทวน-นายสิบปฏิบัติการ

อัตราว่าง : 39 อัตรา

อัตราเงินเดือน : – บาท

คุณวุฒิ : ม.ปลาย


นายทหารประทวน-พลขับรถ

อัตราว่าง : 14 อัตรา

อัตราเงินเดือน : – บาท

คุณวุฒิ : ม.ปลาย

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

คุณสมบัติทั่วไป

๒.๑ เป็นผู้ที่มีสัญชาติไทยโดยการเกิด ตามระเบียบกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยการกำหนด สัญชาติของผู้ที่จะบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตรประจำการ นายทหารประทวนประจำการหรือ พลทหารประจำการ (พลอาสาสมัคร) พ.ศ. ๒๕๕๗
๒.๒ มีอวัยวะ รูปร่าง ลักษณะท่าทาง และขนาดของร่างกายเหมาะสมแก่การเป็นทหาร หน่วยรบพิเศษโดยต้องมีความสูงตั้งแต่ ๑๖๐ เซนติเมตร มีขนาดรอบตัวตั้งแต่ ๗๖/๗๙ เซนติเมตร
๒.๓ งดรับนายทหารประทวนกองหนุนที่ออกจากราชการกลับเข้ารับราชการทุกกรณี
๒.๔ เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบกระทรวงกลาโหม ว่าด้วย การบรรจุ การโอน และการบรรจุกลับเข้ารับราชการ พ.ศ. ๒๕๒๙ และฉบับที่แก่ไขเพิ่มเดิม
๒.๕ ต้องเป็นผู้ที่มีวิทยฐานะและคุณลักษณะถูกต้องตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหม ว่าด้วย การแต่งตั้งยศทหาร พ.ศ. ๒๕๐๗ และฉบับที่แก่ไขเพิ่มเดิม
๒.๖ ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗
๒.๗ ไม่อยู่ในสมณะเพศ
๒.๘ เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
๒.๙ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรม
๒.๑๐ ไม่เป็นผู้ที่มีหนี้สินล้นพ้นตัว หรือเป็นบุคคลล้มละลายตามคำพิพากษา
๒.๑๑ ไม่เป็นโรค หรือสภาพร่างกาย และจิตใจ ที่ขัดต่อการรับราชการตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๗๔ (พ.ศ. ๒๕๔๐) และฉบับที่ ๗๖ (พ.ศ. ๒๕๕๕) ออกตามความในมาตรา ๔๑ และมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗
๒.๑๒ ไม่มีรอยสักนอกร่มผ้า เมื่อแต่งกายชุดกีฬาตามที่กองทัพบกกำหนด (สวมเสื้อยืด คอกลมแขนสั้น กางเกงกีฬาขาสั้น ลุงเท้าและรองเท้ากีฬา) หรือมีรอยสักที่มีลักษณะที่ไม่เหมาะสม ส่งผลกระทบ ในเชิงลบต่อภาพลักษณ์ของกองทัพบก ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่เหมาะสมต่อการบรรจุเข้ารับ ราชการเป็นนายทหารประทวน สังกัดกองทัพบก (หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ) ทั้งนี้ ผลการพิจารณา ของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด
๒.๑๓ ไม่มีแผลเป็นที่ดูน่าเกลียด และไม่เจาะหู, ตาไม่บอดลี และลักษณะอื่น ๆ ให้อยู่ใน การพิจารณาของคณะกรรมการ
๒.๑๔ไม่เคยต้องโทษตามคำพิพากษาของศาลในคดีอาญา เว้นแต่ความผิดลักษณะฐานลหุโทษ หรือความผิดอันได้กระทำโดยประมาท สำหรับผู้มีประวัติคดีอาญาและไม่กรอกลงในใบสมัคร และไม่แจ้ง ข้อเท็จจริงต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครตามความเป็นจริงอันอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อกองทัพบกได้ใน ภายหลัง และหากตรวจสอบพบในภายหลังจะถือว่าผู้สมัครได้แจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จต่อทางราชการ ดังนั้น จึงขอสงวนสิทธิในการพิจารณา ไม่บรรจุหรือยกเลิกเพิกถอนหรือระงับการบรรจุในภายหลังได้
๒.๑๕ ไม่เคยทุจริตในการสอบคัดเลือกเข้ารับราชการในหน่วยงาน ของรัฐมาก่อน
๒.๑๖ ไม่เป็นผู้เสพยาเสพติดหรือสารเคมีเสพติดให้โทษ
๒.๑๗ ไม่เป็นผู้ที่อยู่ระหว่างพักราชการ หรือเคยถูกปลดเพราะความผิดหรือถูกไล่ออก
๒.๑๘ ผู้สมัครที่มีคุณวุฒิสูงกว่าที่กำหนดจะเรียกร้องใช้สิทธิเกินกว่าคุณวุฒิที่กำหนดมิได้


นายทหารประทวน-งานด้านธุรการ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

๓.๑.๑ เป็นทหารกองหนุนประเภทที่ ๑ (ผู้ที่ผ่านการเป็นทหารกองประจำการ โดยอยู่ ในกองประจำการจนครบกำหนดปลดเป็นทหารกองหนุน (ทหารกองประจำการที่จะครบกำหนดปลดจาก กองประจำการใน ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ สามารถสมัครสอบคัดเลือกได้) หรือผู้ที่สำเร็จการฟิกวิชาทหารตั้งแต่ ชั้นปีที่ ๓ ขึ้นไปและได้ขึ้นทะเบียนกองประจำการแล้ว (มีเอกสารหนังสือแสดงวิทยฐานะ หรือ สด.๘)) หรือเป็นบุคคลพลเรือน
๓.๑.๒ สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) หรือเทียบเท่าขึ้นไป ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ (ไม่รับสมัครผู้ที่อยู่ระหว่างรอผลการศึกษา) หากตรวจพบในภายหลังว่า สำเร็จการศึกษาหลังวันสมัคร หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษจะถือว่าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนในการสมัคร และจะไม่พิจารณาคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการตามประกาศนี้
๓.๑.๓อายุไม่ตากว่า ๑๘ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน๒๘ปีบริบูรณ์(ผู้ที่เกิดตั้งแต่ ๑ มกราคม ๒๕๔๗ – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๓๗)
๓.๑.๔ มีสมรรถภาพร่างกายแข็งแรง มีจิตใจกล้าหาญ มีความทรหดอดทนสามารถ ปฏิบัติงานที่ยากลำบากตรากตรำ และเสี่ยงภัยได้
๓.๑.๕ มีความรู้เกี่ยวกับระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และมีความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์ สามารถใช้งานโปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี


นายทหารประทวน-นายสิบปฏิบัติการ

๓.๒.๑ เป็นทหารกองหนุนประเภทที่ ๑ (ผู้ที่ผ่านการเป็นทหารกองประจำการ โดยอยู่ ในกองประจำการจนครบกำหนดปลดเป็นทหารกองหนุน (ทหารกองประจำการที่จะครบกำหนดปลดจาก กองประจำการใน ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ สามารถสมัครสอบคัดเลือกได้) หรือผู้ที่สำเร็จการฟิกวิชาทหารตั้งแต่ ชั้นปีที่ ๓ ขึ้นไปและได้ขึ้นทะเบียนกองประจำการแล้ว (มีเอกสารหนังสือแสดงวิทยฐานะ หรือ สด.๘)) หรือเป็นบุคคลพลเรือน
๓.๒.๒ สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) หรือเทียบเท่าขึ้นไป ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ (ไม่รับสมัครผู้ที่อยู่ระหว่างรอผลการศึกษา) หากตรวจพบในภายหลังว่า สำเร็จการศึกษาหลังวันสมัคร หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษจะถือว่าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนในการสมัคร และจะไม่พิจารณาคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการตามประกาศนี้
๓.๒.๓ อายุไม่ตากว่า ๑๘ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน๒๘ปีบริบูรณ์(ผู้ที่เกิดตั้งแต่ ๑ มกราคม ๒๕๔๗ – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๓๗)
๓.๒.๔ มีความรู้วิชาทหารเบื้องด้น มีสมรรถภาพร่างกายแข็งแรง มีจิตใจกล้าหาญ มีความทรหดอดทนสามารถปฏิบัติงานที่ยากลำบากตรากตรำ และเสี่ยงภัยได้


นายทหารประทวน-พลขับรถ

๓.๓.๑ เป็นทหารกองหนุนประเภทที่ ๑ (ผู้ที่ผ่านการเป็นทหารกองประจำการ โดยอยู่ ในกองประจำการจนครบกำหนดปลดเป็นทหารกองหนุน (ทหารกองประจำการที่จะครบกำหนดปลดจาก กองประจำการใน ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ สามารถสมัครสอบคัดเลือกได้) หรือผู้ที่สำเร็จการฟิกวิชาทหารตั้งแต่ ชั้นปีที่ ๓ ขึ้นไปและได้ขึ้นทะเบียนกองประจำการแล้ว (มีเอกสารหนังสือแสดงวิทยฐานะ หรือ สด.๘))
๓.๓.๒ สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) หรือเทียบเท่าขึ้นไป ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ (ไม่รับสมัครผู้ที่อยู่ระหว่างรอผลการศึกษา) หากตรวจพบในภายหลังว่า สำเร็จการศึกษาหลังวันสมัคร หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษจะถือว่าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติไม่ครบล้วนในการสมัคร และจะไม่พิจารณาคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการตามประกาศนี้
๓.๓.๓ อายุไม่ตากว่า ๒๒ ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน ๒๘ ปีบริบูรณ์ (ผู้ที่เกิดตั้งแต่ ๑ มกราคม ๒๕๔๓ – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๓๗)
๓.๓.๔ มีความสามารถในการขับรถยนต์ได้ดี และจะต้องมีใบอนุญาตขับรถยนต์ ส่วนบุคคล หรือรถยนต์สาธารณะ จากรมการขนส่งทางบก และมีความรู้เรื่องการปรนนิบัติบำรุงยานพาหนะเบื้องด้น

วิชาที่สอบ

กำหนดการทดสอบ
๕.๑ การทดสอบสมรรถภาพร่างกายในห้วงวันที่ ๒๖ – ๒๙ เมษายน ๒๕๖๕ จำนวน ๕ ท่า ดังนี้ ๕.๑.๑ ดึงข้อ (เกณฑ์ผ่าน ๙ ครั้ง)
๕.๑.๒ ลุก – นั่ง ภายใน ๒ นาที (เกณฑ์ผ่าน ๕๐ ครั้ง)
๕.๑.๓ ดันพื้น ภายใน ๒ นาที (เกณฑ์ผ่าน ๓๒ ครั้ง)
๕.๑.๔ วิ่งระยะทาง ๒ กม. เกณฑ์ผ่านไม่เกิน ๑๐ นาที)
๕.๑.๕ ว่ายนี้าระยะทาง ๑๐๐ ม. (เกณฑ์ผ่าน ไม่เกิน ๒.๓๕ นาที)
ผู้ที่ทดสอบผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนด สามารถเข้ารับการทดสอบภาควิชาการได้ กรณีผู้สมัคร สอบไม่ผ่านเกณฑ์การทดสอบท่าใดท่าหนึ่งถือว่า “ตก” ไม่มีสิทธิเข้ารับการทดสอบในท่าทดสอบต่อไป และไม่ สามารถเข้ารับการสอบภาควิชาการได้
๕.๒ การสอบภาควิชาการในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๕ จำนวน ๔ วิชา ดังนี้
๕.๒.๑ วิชาภาษาไทย
๕.๒.๒ วิชาคณิตศาสตร์
๕.๒.๓ วิชาวิทยาศาสตร์
๕.๒.๔ วิชาภาษาอังกฤษ

วิธีการสมัครงานข้าราชการ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ บัดนี้ – 24 เม.ย. 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.036413412

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัคร”หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ

แผนที่ file 1 | เว็บรับสมัคร

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments